ə

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where ə appears

Kralevo 1: 42 - ut trùt znàči tytỳn sə ə iskàrvəlu èj sòe tytỳn’
Hvojna 1: 3 - i kət sə ə upredel’ìlo vìkəhə gu v’edrà kòlku v’edrà
Hvojna 1: 29 - ətə sə ə pràvilə pu təkʌ̀f nàčin če eli gi zəgud’àvəxə
Sŭrnica 1: 122 - i mòjə svèkər təkà ə nəpràvil səs edìn tùkənə
Vasiljovo 1: 11 - ako ə bòk r’èkɤl skòro òdrin še prezè̝mem
Vŭrbina 2: 39 - pòslet əgà e mʌ̀sku pàk vòl sə ə rudɨ̀l xə̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut