ə

Clitic: 
clt
Particle: 
cop
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where ə appears

Kozičino 1: 98 - tùj hìč n’e vìždəm’e tuj č’èl:tu ti ə tùj bùcə bùcə
Garvan 1: 16 - tùj drèškə pək unùj pàk e tɤ̀j ə kòž'ufč'i̥tȕ
Babjak 1: 30 - segà tràsa: təz'è segà ìma: l'ɛ̀p i glèda: də ə pò m'èk
Kovačevo 2: 20 - kòlku ə tùkə màl màlenku sèltu tə tòlku e i devolòsənu
Kovačevo 1: 91 - təkànkə ə
Kruševo 3: 146 - š’e sidì kətu ə vɤ̀rzənə
Leštak 3: 74 - i zə zìmətə ə gutòvu zə zə mèl’ene zə jɛ̀dene
Šumnatica 2: 59 - e ne jàs strà mə ə vìkə še sə pòčnət vujnà
Stalevo 1: 42 - tàə d’è̝t sa mùcə t’à ə nə hùrkə vʌ̀rzənə
Huhla 1: 2 - ku ìskə də ə kumənìskə əku ìskə dà ə rùsku
Huhla 1: 2 - ku ìskə də ə kumənìskə əku ìskə dà ə rùsku
Huhla 2: 8 - dà ə skɤ̀p mərì gà e skɤ̀p pò màlku še id'ète
Huhla 4: 11 - ə mòže də ə pləninɤ̀ əmə nè e təkà visòkə i tàm
Huhla 2: 50 - tòj e pò gul'àm ud m'ène tòj ə p'ed gudìnu
Huhla 2: 75 - učìlištetu ə tàm če s'ètne nəpràihə tvà sià nəpràihə tvà
Stikŭl 3: 144 - dèsu ə tùka napràv’enka na mahalɔ̀ta tùka tuvà stàrutu
Momčilovci: 23 - gòtv’ət mi zə zimɔ̀tə kutròtu ə pò trùdnu
Pavelsko 4: 101 - utstrən’ì ìmə ž’èl’ezu fkòpč’enu təkà mi ə tùkə drɤ̀škətə dərž’ìš’
Petŭrnica: 23 - še ni čùat komšìiti̥ vɛ̀rno vɛ̀rno ə napràvimè go tovà
Sŭrnica 4: 19 - vrətàtə ə dɤ̀rvenə lù s dɤ̀ski ètu təkìvə dùpki ìmə
Sŭrnica 4: 22 - tàm vrətàtə də zəpèniš’ tvà ə vrətà
Sŭrnica 3: 32 - zəletì li dɤ̀š’ tr’àə də ə vɤ̀rzətù i də gu skləd’èš’
Sŭrnica 4: 87 - àrkumatə bəkɤ̀rənə ə zəkàč’e̥ta
Sŭrnica 3: 136 - à à èj tvà ə
Trjavna: 50 - tùj ə l’ùpka
Trjavna: 83 - ə pə e tɤ̀jz ə vəlentìna e tàm
Vŭrbina 1: 49 - ìməm ɤd’in bràt èjtùkə ə blìze
Vŭrbina 3: 84 - ejsòlkuf ə èsòlkuvə sə istìfene kòlkusu ejsèvə rɤ̀ki wòs’em
Petrov Dol 2: 137 - ko ə mɤ̀šku àgn’itu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut