əmhəm

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where əmhəm appears

Stakevci 1: 88 - əmhəm tòčno
Malevo/Xsk 1: 93 - əmhəm nakùpili sə zem’à sìgurno tùka rabòt’at
Malevo/Xsk 1: 208 - əmhəm ə tùka vəv dvòra li se vɤršè
Mogilica 4: 19 - Mmhm.
Mogilica 6: 34 - əmhəm i agà sə ispečè to mnògo xlèp kədè gu pàzexa
Mogilica 1: 61 - əmhəm a gòrna mahalà n'àma li
Drabišna 2: 144 - əmhəm s'ètne pək pàk təkɤ̀vutu t'à ìkələ t'à tòj s'ètne sə uverìl
Kovačevo 1: 155 - əmhəm
Kralevo 3: 11 - əmhəm
Leštak 3: 25 - əmhəm
Leštak 3: 27 - əmhəm
Leštak 2: 41 - əmhəm e kàk se žène
Leštak 2: 45 - əmhəm a na tàa rəkà nèšto slàgaš li
Leštak 2: 55 - əmhəm takà tə s tovà go səbìrate i pòsle
Leštak 3: 58 - əmhəm plèvn’ata kàk sə pàzi də rečèm ìmaš rɤ̀š
Leštak 3: 65 - əmhəm kàg gu vèehte
Leštak 3: 78 - əmhəm segà po nàšijə kràj na tovà nàj mèkoto dèto ustàva
Leštak 2: 79 - əmhəm kato go vɤ̀rneš v kəkvò g gu slàgate
Leštak 3: 219 - dà əmhəm
Leštak 3: 311 - əmhəm tɤ̀j znàči
Šumnatica 3: 43 - əmhəm sə
Sŭrnica 2: 140 - əmhəm
Vŭrbina 2: 67 - əmhəm kòl’kunu je ugrəd’è̝nə bilà ev’è̝l ət kinànə səm nəšlɤ̀ ugrəd’è̝nu
Vladimirovo 1: 10 - əmhəm
Vladimirovo 2: 30 - əmhəm
Vladimirovo 3: 74 - əmhəm a a ot pìle ako pràiš če ja zastròjvəš li čorbàta
Nasalevci 2: 1 - əmhəm
Breste 3: 63 - əmhəm pa i da ne vɤ̀ ostàvat samì s ergènite

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut