əmi

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where əmi appears

Golica 5: 85 - ni jədɛ̀t l’àp n’èməd bràšnu əmi kɑ̀šə kərtòhenə rəzbɛ̀rkələ
Kozičino 1: 109 - əmi dà n’àma kàk
Žitnica 3: 1 - əmi pu kɤ̀rəd žɤ̀n’eme kòlku žɤ̀nem žɤ̀dnɨ glànnɨ
Markovo: 50 - əmi òdihme əmə təgàvə ni dərdžàə nə učìlištu bàbo
Markovo: 86 - əmi tɤ̥kɤ̀u kə̥tu̥ si srɤvnɤ̀t t’èə l’èki kulì
Markovo: 97 - əmi zbir’èm dɤrvà stɤ̀knim èj tùkə du dumà b’èši̥ sid’ànkətə̥
Markovo: 102 - he əmi tàm sə ər’èsvəmi də sə žènim d’è
Markovo: 117 - əmi əkù tə dəd’è bəstàtə nə tòu kòjtu
Markovo: 145 - əmi ə čirpàn žuv’èjət čirpàn kɤ̀štɤ ìməmi
Markovo: 161 - əmi kòj kàzuvə əm v’èč kətu ìmə
Markovo: 174 - əmi kò ìdət u t’àh u mumàtə dàvət tàm pərì bol
Malevo/Xsk 1: 5 - əmi kɤ̀k e bìlu zesè̝l’enu tò je bìlu pò rànu tùrsku s’èlu
Malevo/Xsk 1: 172 - əmi žɨ̀ttu si əm žɨ̀ttu tòj sɨ rəst’è
Malevo/Xsk 1: 246 - əmi sl’ət tvà gà priberɤ̀d žɨtòt tò je v’è̝ke sùhu̥
Kralevo 3: 4 - à əmi ne sɤ̀ pɨ̀təli zə
Kralevo 3: 12 - əmi tàm ìməlu gòre si n’àkəde kəde tvà d’et kàzvəme nìe
Kralevo 2: 18 - əmi pràime si kulàč’etə nə dicàtə
Kralevo 2: 55 - č’e kət se izbɤ̀rkəme ìməše əmi b’uulvite pùskət pòveče màslu
Kralevo 2: 116 - ə fkɤ̀šti mi jə nɤ̀l’ ìməme loz’è əmi šə zgɤ̀čiš
Kruševo 3: 2 - mi tkàlə səm əmi kà
Kruševo 3: 17 - əmi kažì mi nè če ne sɤ̀m vìždələ
Kruševo 3: 67 - əmi də vìd’ə
Kruševo 1: 69 - z bàbətə ùbəfkè li e i t’à kàzvə əmi t’à e dubrè
Kruševo 4: 72 - əmi təkì ràbuti kət nəpràvi enì ùbəvi jàdenètə bànicə š’e nəprai
Kruševo 1: 75 - t’à s’à sə upràvi kàzvə əmi
Kruševo 1: 93 - əmi ut p’èncijàtə p’èt stutìni i spìrət
Kruševo 4: 120 - əmi dənò stàvə
Kruševo 3: 122 - əmi fəf pròl’et se srìž’i kəm pɤ̀rvi màj
Kruševo 3: 167 - əmi e səkànkə jà upìnəš’
Stalevo 3: 1 - əmi kato e n’àmalo tenekìi sìreneto v kvò sa go dəržàli
Stalevo 2: 14 - ɛ̀ əmi s’àkəkvi domàt’ fasùl’ dumàt’ɨ è sigɛ̀ glèj
Stalevo 2: 63 - ɛ̀m əmi gà ìmə pràznik pò hùbəvə žə è səs màs
Pavelsko 1: 12 - əmi snòpete gi kàrət tàm
Hvojna 2: 15 - əmi rɤ̀š’ sə s’àvə jèseno vr’èm’e rəštɤ̀ i vəf pu gèrg’uvdèn
Prestoj: 4 - əmi uvuštàrstvu
Stančov Han 3: 14 - əmi gl’èdəm òšti
Sŭrnica 1: 60 - n’èmə ubič’ɛ̀j əmi tì kətu ž’èniš’ dərùvəš’ n’ègu
Sŭrnica 3: 174 - əmi nìe ne sì sm’e č’ùvəli
Trjavna: 14 - əmi tùj làpence kəd’ètu e tàm
Trjavna: 16 - əmi zəštòtu sùčət jèretətə bà
Trjavna: 94 - əmi kvò də pràim bàbe kvò də pràim mòjtə p’ènsijə n’àmə
Trjavna: 100 - əmi sìrinitu kətu gu izduìm i ìmə təkàvə
Trjavna: 149 - kàk i sə ìskə càrevičkətə [cough] əmi kətu ut’à kətu ìdət nən’àkədi
Trjavna: 199 - əmi če kəd gu zəkòlim nəlì pùštə čirv’ènu krɤ̀f
Vŭrbina 3: 29 - xa nəkvò s pəstàl’i ɤdnì n’e pəstàl’i əmi č’el’ədìsvəhə
Vŭrbina 4: 35 - nə pul’ɛ̀nətə n’è s kàmen’i əmi pul’ɛ̀nə i gu umet’ème mètneme rəštɤ̀
Vŭrbina 2: 44 - kəsu es’à urɤ̀t səs tràkturi i səs dìznə kinà əmi səs uràlu
Sveta Petka 1: 151 - tə tò tùk gul’ɛ̀mi vɤ̀lni n’àmaš’e əmi
Sveta Petka 1: 160 - tə də e imàlu f gulɛ̀mi vɤ̀lni əmi tò zbìrə
Petrov Dol 3: 18 - i ž’ènim ž’ènim kòlku səm bilà àz əmi mumìč’ita nə nìvəta sp’ìm
Petrov Dol 1: 103 - əmi pràili sn’e às si pràjew i dubrìnə jè tɤ̀s ivànuvətə
Iskrica 3: 2 - əmi ut detìnstvu kwò d ti rəspràvəm nìe b’à:me mnògu bràduve
Iskrica 1: 12 - rəzbìrəhmi sə əmi svèkɤr i sikɤ̀rvə t’èe n’àmə nə drùk
Iskrica 2: 13 - əmi inò vrèmi nìj t’ut’ùn’a ud màrtə òšti pòčvəmi
Iskrica 2: 55 - əmi enò vrème̝ nìj kət òde:me nə učilìštu tùkə òde:me
Iskrica 1: 58 - əmi pàk sə igràe kətu ubrɤ̀snət tàm zèt’ə mu nəpràjət ədèt’ə
Iskrica 1: 61 - əmi brəsn’èltə ubrɤ̀snəd zèt’a pulèjət mu də sə umìi i xuròtu pòčvə
Iskrica 3: 105 - i nə krɤ̀z gi pràime n’àkuku pɤ̀ti əmi bèli čèrni vrɤ̀fki nàvuštə tàm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut