əmi

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where əmi appears

Kolju Marinovo 3: 3 - əmi kàk
Kolju Marinovo 5: 53 - əmi s kubìlicə b’è dvà bəkɤ̀ra ò bəkɤ̀rti tè
Kolju Marinovo 5: 65 - əmi mòži sə kàe či vudɤ̀tə i rikɤ̀tə i prisɤ̀jnələ
Garvan 1: 164 - emì tɤ̀j əmi
Babjak 2: 2 - nie segà si gu pòlzvame harmànɤ əmi segà
Babjak 4: 5 - vìkəm əmi smuštàvəm se sràm me e nəlì vìkəm
Dolno Draglište 3: 4 - əmi jà fùrnədžìite ne sì li vidèl nà pekà
Dolno Draglište 1: 13 - əmi ìdea večertà mlədožènci̥te ìdea večertà nə u mòmine
Dolno Draglište 1: 30 - əmi ìdeme tàm ne nèngə ne nè pùsna: də ìdeme nìe plàčeme
Dolno Draglište 3: 39 - è kàk gu puznàvəš əmi lè gu ubɤ̀rneme
Mogilica 3: 8 - ə əmi təkòvə ə
Mogilica 3: 78 - ə nì pò rànu nəlì beme nè f tèkezesè imɛ̀hme əmi
Dolno Ujno: 190 - əmi da za sedènka tòlkova tòlkova vəf ednà kɤ̀šta
Godeševo 3: 2 - əmi š eš èj tùkə niz dòln'ite məəlɤ̀i ìmə stàri nìnki
Godeševo 4: 2 - əmi nə ərmàn sutrintɤ̀ stàvəš rànu
Kruševo 2: 38 - ùbəvə mòmə əmi əku mi ustàneš'e krìvu
Kruševo 2: 47 - əmi ùbave
Leštak 1: 39 - əmi tòj kirəžilɤ̀k əmə ti kàzvəm kətu nəpràiš
Leštak 1: 43 - əmi ne mòž’e štòtu zəfč’èrə šə hòde f mədàn
Leštak 2: 74 - əmi smet’èž gu udvɛ̀ež gu ə hàjde nə vudenìcə [laughter] gu sm’èl’əš [laughter]
Leštak 3: 85 - əmi t’à pl’evɤ̀tə si ustàvə udd’èlnu
Leštak 2: 89 - əmi tò živòt’ət kugà kàktu ìmə nɤ̀j je nè sə
Leštak 3: 122 - əmi kàk sa prài
Leštak 3: 149 - əmi àz gu ìməm mòə ti gu kàž’e sərpɤ̀t
Leštak 3: 200 - əmi ìmə vudenìci̥ ìmə vəf l’èskə vudenìci̥ kədètu ìmə hòrə pu rekʌ̀tə
Leštak 3: 294 - əmi dərvò je
Leštak 3: 334 - əmi rəspʌ̀nč’ici mòže də ìmə
Leštak 3: 341 - əmi cɛ̀lutu sə nərìčə uràlu bè
Leštak 3: 345 - əmi tuvà e drʌ̀škə
Leštak 3: 351 - əmi tùkə e fkupànu səz gulɛ̀mə dùpkə i tvà ə
Leštak 3: 393 - əmi čɛ̀kəj kətu flèneme vɤ̀tre še zəpìtəm unèjə
Huhla 4: 4 - kədè b'àhə nìvite əmi nəs'àkəd'e ìmə nìvi bə n'àməni nìi
Huhla 2: 4 - əmi šə id'èš n'àmə drùgu̥ màndžə n'àmə tvà də ìmə
Huhla 3: 11 - jùni əhə d'àttu utirnɤ̀tə vìkə əmi s'à žèno kəkò də pràim
Huhla 2: 98 - əmi tr'abə də nəpred'èš inò vr'et'ènu
Bangejci 2: 5 - əmi mlàd'i òrə kətu b'èxmi mumì irgèni ud drùgi silà ìdea
Bangejci 2: 38 - əmi pòsl'e kət sə ispred'è pr'èždətə kvò jə pràit'e
Bangejci 2: 62 - əmi təkàli sni təkàli sni əmə segà v'èki sə uništužì
Bangejci 2: 70 - əmi idnò vr'èmi si təčèxmi nìj i čèrgi
Brŭšljan 4: 9 - əmi dnèskə trì pɤ̀ti tr'àbvə də gu rəzvìje štòtu sə pupikàvə
Černovrŭx: 26 - əmi či
Gela 1: 8 - əmi stərustɔ̀ i pɛ̀ž duzgà tò napalnɛ̀hme
Stikŭl 4: 61 - əmi jɛ̀ vìkəm pràvə də səm
Graševo: 87 - əmi təčèli sme emì ìmə i izmìež vɤlnàtə ustrižèš ufcìte
Malevo/Asg 1: 27 - əmi pràvi se təkà vərìme si ml’àku̥tu pr’àsnu
Malevo/Asg 1: 35 - əmi nə žʌ̀tvə òdin’e nìe segà se odùčihme ud žʌ̀tvə [laughter]
Pavelsko 4: 1 - əmi l’èš’tə tekà e sɤ̀štu jà š’ə ti rəspràəm kàk səm wòdilə
Pavelsko 4: 22 - i nìe təkòvu nìe təkòvu ìkəm əmi segà vìkəm nàsko kəkvò
Pavelsko 2: 24 - əmi segà s’àvəm’e pətàtu s’àvəme misìr’ s’àvəme vəsùl’
Pavelsko 4: 40 - əmi ìməme gov’ʌ̀da
Pavelsko 2: 51 - əmi vəsùl’əs e pò l’ʌ̀snu
Pavelsko 4: 67 - əmi s ednò s ednò vɤ̀ž’e
Pavelsko 4: 83 - əmi pɤ̀lnehme gi və̀zgləvnici i drùguš pək segà m’ʌ̀ki gi kupòvəme
Sŭrnica 4: 2 - dɤ̀rv’eni əmi mòjtə kɤ̀štə nàštə
Sŭrnica 4: 25 - əmi tò tò bəjɛ̀ kɤ̀šti ìməhme təkvì dɤ̀rveni sìčku sìčku bèše̥
Sŭrnica 2: 28 - əmi sigà du sigà nəlì bəše drùgu vr’ɛ̀metu
Sŭrnica 3: 98 - əmi kàk
Oborište 1: 48 - əmi əmi
Oborište 1: 48 - əmi əmi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut