a

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where a appears

Kolju Marinovo 5: 16 - a predì ìmalo li e v sèlo sèlo sèloto vudà mnogo
Kolju Marinovo 5: 34 - a ednò vrème ìmalu li ìmalu li e takòva po kɤ̀štite
Kolju Marinovo 4: 36 - a pɤ̀k gi pràim visòki fɤ̀rl’ət səs vìlətə
Kolju Marinovo 5: 42 - a tàm ìmə ìməjme̝ če i tùkə dòlo čàk ìməši
Kolju Marinovo 1: 49 - a f kakvò go pràviš tovà tòpčence kədè gu slàgəš
Golica 1: 6 - a tɛ̀j stɑ̀na
Golica 5: 9 - i i bùlkata i nàj žinɑ̀ a č’e otìdaha tàm
Golica 5: 11 - a če nalì i arap’àta mràz’at gi dàvat na t’àx parìt’ɛ̏
Golica 5: 13 - dàvat im parìt’ȅ a či nàšit’ȅ stojàə p’èt m’àse̥ca
Golica 3: 22 - kədèl'ka a tvà
Golica 6: 29 - a m ud mɑ̀lək sə fɑ̀nəh nə ràbutə ràbutih pràvih strùvəh purɑ̀snəh
Kozičino 1: 99 - a či pək kətu plɛ̀vne pɑ̀ri sə mìjme səs udɛ̀
Kozičino 1: 159 - a nə dòlu nə kòlko bɛ̀ dɛ̀lgo?
Trŭnčovica 1: 41 - a na òbet sl’èt rəkìjətə əku ìmə sestrɨ̀ bùlkətə snəxà
Stakevci 4: 1 - a ne sè li namìrat tekvòj zmìje po žètvu
Stakevci 1: 8 - a i golèm
Stakevci 3: 12 - rùmene ùmeš li da govòriš a òn rekɤ̀l če da oràtim
Stakevci 3: 21 - i onà reklà dobrè kažì kakvò e a òn rekɤ̀l
Stakevci 1: 22 - pètstòtin kilomètra e do kubràt a ot kubràt
Stakevci 2: 29 - a jà se ne mòk sètim
Stakevci 4: 37 - a na žètva bòsa li òdiš
Stakevci 4: 51 - znàči a koè e povòrka a koè e vṛvcà
Stakevci 4: 55 - a pòsle vṛvcàta se tekà gòre se nanìže vṛvcàta
Stakevci 1: 56 - a pò tòpličko da ti slòžim
Stakevci 3: 58 - a bàš na tvòjto mèsto
Stakevci 1: 61 - nègde u ednu padìnu a onò kondùktorɤt i šofjòrɤt
Stakevci 1: 63 - a onò mòs ìma tekà i onì prèz mòstɤ minàše̥
Stakevci 4: 80 - a ka u koè vrème se sàdi tòj ə gṛ̀sti̥te̥
Stakevci 4: 85 - n’ì si bèremo odèlno a bèlk’ete odèlno i kat se
Stakevci 1: 89 - əə a jà kat ne sɤ̀m vidèla segà nèma da plàštaš no
Stakevci 4: 90 - əməm znači oddòle košùl’a a od
Stakevci 4: 105 - a za pò mlàditi mùžje go učìne ta pràe drèxi
Stakevci 4: 106 - a kvò e tòj ə elbrevenèci
Stakevci 4: 127 - a odzàd
Repljana 2: 1 - a kogà bèše səbòra na repl'anà
Repljana 4: 4 - ama jà nè.znam ednà stanìšina ednà a u
Repljana 1: 16 - a onà si nò kvò stànu kvò stànu jà ne smèem
Repljana 2: 21 - mì ìdemo pri n'i' a onì pri nàs
Repljana 1: 26 - mì tùka živèemo gòre a kakò se javì na pòrtutu
Repljana 2: 27 - a jàgneto u kvò go pečèš
Repljana 1: 30 - a màjka mi stoì tekà na dvòrɤt što rovèš što rovèš
Repljana 3: 33 - [laughter] a šivàčka
Repljana 1: 39 - tùj u rebràta a onò a onò pozapṛlò màlko
Repljana 1: 39 - tùj u rebràta a onò a onò pozapṛlò màlko
Repljana 2: 42 - a onà po tovà vrème
Repljana 4: 46 - a òn u bunàrɤt slazìl
Repljana 1: 47 - pa tegàj nèma dòktor tùj a màti mi prespàmo
Repljana 3: 59 - a vɤ̀lnata ofcète go strìžat a prolettɤ̀ li lèto kogà
Repljana 2: 67 - no tegàj si za nàs a za zbòrɤt
Repljana 1: 68 - a òn me prenèse prez vodùtu i me òstai
Repljana 1: 90 - a vèseli ràduju mi se ràdos ò dè si prespì
Repljana 2: 91 - a mì sèdmi òsmi sèdmi òsmi sèdmi òsmi òkamo
Repljana 2: 98 - dvà dɤ̀na pràimo zbòr a onì ne dàvu da pràimo zbòr
Repljana 2: 114 - a tàj se nàvanu tà da mìne da mànu kmètɤt
Repljana 1: 116 - pribrà gi jàganciti a dèda mi se javìl
Repljana 1: 123 - mìlo me kat te vidò če bṛ̀ziš po jàganciti [laughter] a dojdè
Vŭrbovo 3: 4 - òn kn’ìgutu nèma da dadè a tekvìja ràboti e pisuvàlo
Vŭrbovo 2: 6 - u tòj mèsto a nò si ìskopa sìne bàbo
Vŭrbovo 1: 18 - a sestrùtu g’u zovàli petkàno onà prez devetè sèla
Vŭrbovo 1: 21 - ama ne doòdi a matertàta si tekà sedèla u sòbutu
Vŭrbovo 3: 23 - dogdè onì tùj da se opet a drùgi ostàli
Vŭrbovo 2: 23 - a kəkvò e tòj magìja
Vŭrbovo 1: 25 - storì me bòže prestorì a sɤndɤ̀kɤt na kon’à a a kṛ̀sɤt
Vŭrbovo 1: 25 - storì me bòže prestorì a sɤndɤ̀kɤt na kon’à a a kṛ̀sɤt
Vŭrbovo 1: 31 - na plèsɤn lì e mṛtvɤ̀c a òn òn tegàj g’u kazàl
Vŭrbovo 1: 33 - dèvet smo kɤ̀šti napravìli a na mèn se pàde
Vŭrbovo 1: 35 - òn mrtvɤ̀c stìgli do gròbištata a ottàm kat vɤrvèli
Vŭrbovo 1: 36 - òn g’u na kon’àtogo kačìl a ptìčkete pèle
Vŭrbovo 1: 40 - a onà na òn g’u rekɤ̀l sèstro petkàno petkàno svèkakvi ptìčki
Vŭrbovo 2: 45 - tòj e bilò odàvna a ìnače svàdbata
Vŭrbovo 1: 48 - ulèzne si u gròbɤt a onà išlà išlà i stìgla
Vŭrbovo 2: 50 - dojdè tùja a nò mu kosìcata tùj na tèmeto ostrìženo
Vŭrbovo 1: 53 - a sɤ̀ga ìdeš i mèn da me umòriš onà počukàla
Vŭrbovo 1: 61 - tegàj ostàla pri n’ù a onìja òn se skutàl
Srebŭrna 2: 1 - a kugàtu ìmaxte ovcè ə strižèš li gi
Srebŭrna 1: 20 - a tovà tàm
Srebŭrna 2: 35 - a pək mi sə edè ml’àku i sìr’ənci i udvàrə təkòs stàwə
Srebŭrna 2: 42 - a pa ednò vrème kàk ə kàk bèše kɤ̀k ə
Srebŭrna 2: 65 - a tì səs rəkɤ̀tə si e pàriš si e pir’èš
Srebŭrna 2: 77 - znàjət də pridɤ̀t nàšt’e prɤ̀sti a če tì
Srebŭrna 2: 78 - a tì prèla li si
Srebŭrna 1: 80 - a kòlko vrème meždu svàdbata i
Srebŭrna 1: 88 - a na momìče̥to̥
Srebŭrna 2: 101 - a tì si ìmələ stàn
Srebŭrna 2: 148 - a pək kət gu upən’èš i tò stàwə tɤ̀j kək ìkət
Garvan 1: 13 - a drèškətə
Garvan 1: 30 - a na glavàta slàgaxa li i nèšto
Garvan 1: 146 - a àku nèštu ràbutətə izlèze lòšə
Babjak 3: 6 - gerg'èvden e nə šèsti nəlì a nə pèti večertà
Babjak 2: 24 - a kugàtu sə vɤršɤ̀t xòrətə s kràvi əlì s vulòve
Bansko: 19 - s orìs i sɤz zàxar i s jàjca a pa ìnače pràvime
Bansko: 21 - a màslo slàgate le
Bansko: 27 - a drùgi kvì bànici òšte ste pravìle
Bansko: 40 - a s tìkva pravìle le ste bànica s tìkva
Bansko: 58 - sedì zaplɛ̀skanu a takà se nadùl raš'č'urìl se e
Bansko: 68 - a drùgo kakvò ste pravìli
Bansko: 71 - a štò e tavà č'ekàn'
Bansko: 201 - ispèčena isùšena sɛ̀m ùbo a prez zimàta du màrta
Bansko: 272 - tòlkuà gu nàsnuva i se tčè a pa resnàč'ite
Markovo: 65 - a às ìč ni gù ubìčah
Markovo: 70 - a bàbo mìlke kato svɤ̀rši trèto uddelènie kvò pràeše
Markovo: 87 - dobrè a kakvò bèše vìe kək kàk živèexte
Markovo: 189 - a tè kvò
Markovo: 196 - a tòlku̥s pərì žə dəd’èm e tòlku̥s pərì žə dəd’èm òšti dəd’èm
Markovo: 202 - a tàtkoto n’àkoj pɤ̀t ne kàzvaše li àz n’àmam živòtno za pròdan
Malevo/Xsk 1: 1 - dobrè a sjà mòjš li pɤ̀rvo da ni raskàžeš
Malevo/Xsk 1: 66 - a a tòj ucàstvəl li e d’àdo ti na vojnàta
Malevo/Xsk 1: 66 - a a tòj ucàstvəl li e d’àdo ti na vojnàta
Malevo/Xsk 1: 127 - ə a čijà ràbota e da zasèe nìvata
Malevo/Xsk 1: 170 - tovà do prolettɤ̀ təkàne prèdene a pòsle ot prolettɤ̀ kato
Malevo/Xsk 1: 183 - a kato dòjde tvà na žètva kato dòjde kvò se rabòti
Malevo/Xsk 1: 245 - a pòsle na vodenìca kàk se xòdi
Malevo/Xsk 1: 250 - a tvà g’òz kakvò e tovà dèto go dɤržì
Malevo/Xsk 1: 260 - a pòsle kàk se mèsi xl’àbə vèče
Malevo/Xsk 1: 280 - həm a kòjto nè e izdoìl
Eremija 3: 8 - a màčkite si doòdat
Eremija 4: 13 - ne možè da a stròši a če ja izedèše
Eremija 3: 15 - a čorbadžìja mu ojdè nèkade na ràbota i go ostavì cìsto samò
Eremija 2: 21 - a pa drùga godìna kakò če è nìkoj ne znàe
Eremija 4: 28 - ispìe i kṛftà i a ostàvi cèlatə̥ a kṛftà ispìe
Eremija 5: 31 - àgnešto sɤrcè a òn bìl zakasàl po malària zakasà
Eremija 2: 36 - əmxəm [sigh] a kartòfki sèexte li ili nè
Eremija 6: 39 - a konète vɤ̀rzani li sa nèjde
Eremija 4: 44 - a kòj če go jà dodèka de stàna òn
Eremija 4: 58 - a na gərbò
Eremija 5: 68 - a jà da iskàram tokù devedesè i sèdem ta
Eremija 6: 90 - da me bìe a onà si se vṛnàla a jà vìkam
Eremija 6: 90 - da me bìe a onà si se vṛnàla a jà vìkam
Eremija 1: 129 - segà cəftì za slanàta a do sèga ne smè kinàli
Eremija 1: 140 - òx kàk nè a dəšter'àta štò e u sèverna bəlgàrija
Mogilica 3: 4 - a žìto
Mogilica 2: 8 - a bànicata po avèlski kàk jə kàzvahte
Mogilica 6: 8 - dà a òn'a
Mogilica 5: 18 - a glàdnite e vəf mìnəlu vrème
Mogilica 1: 18 - a nagòre
Mogilica 5: 23 - a glàdnine
Mogilica 1: 29 - a vɤ̀lnata kakvò tr'àbvə da ja napràiš predi tovà kət
Mogilica 3: 31 - a kà nə a kàg go vərxòt səs kakvò
Mogilica 3: 31 - a kà nə a kàg go vərxòt səs kakvò
Mogilica 5: 37 - às mìsl'ə če zatovà se upotreb'àvə glàdnisè a nè glàdnitè
Mogilica 5: 40 - a gla glàdni
Mogilica 6: 48 - a kàk kakvì čàsti ìmə po ednò oràlo
Mogilica 3: 55 - əhɤ̀ a na domàtite kak vìkaxte
Mogilica 3: 59 - a kučèni sèexte li
Mogilica 1: 61 - əmhəm a gòrna mahalà n'àma li
Mogilica 6: 63 - a togàva səs kakvò se kàk se pridvìžvaxte
Mogilica 3: 65 - a petmès kàk se prài petmès
Mogilica 1: 67 - a pò rànu
Mogilica 1: 74 - a natàm koì sa
Mogilica 3: 84 - pɔ̀lnumàlu nɛ̀kvu a gà ràbutiš' dàvət ti gə
Mogilica 5: 99 - a ne s stàrčenù
Mogilica 1: 100 - a kakvò gi prài
Mogilica 3: 102 - a kràvata sùtrin kakvò kət tr'àbva də napràiš kəto stàneš
Mogilica 5: 130 - a nè štòtu e nèin
Mogilica 5: 144 - a pək snaxàta nè e krɤ̀vno ròtstvo
Mogilica 5: 151 - a pək za sinɤ̀ si mòže kàže sinɔ̀s utìde
Dolno Ujno: 4 - dà dà a bànicata
Dolno Ujno: 49 - a perèš li
Dolno Ujno: 57 - a vɤ̀lnata vɤ̀lnata kədè e
Dolno Ujno: 99 - a čoràp
Dolno Ujno: 101 - a tùka a tùka kàk go zavɤ̀rtaš tovà
Dolno Ujno: 101 - a tùka a tùka kàk go zavɤ̀rtaš tovà
Dolno Ujno: 115 - [laughter] a za tkan'è
Dolno Ujno: 124 - a pèe li se
Dolno Ujno: 134 - a a drùgi pèsni pèjat ə li se na xorò
Dolno Ujno: 134 - a a drùgi pèsni pèjat ə li se na xorò
Dolno Ujno: 138 - a tì nè da nè pèeš a pròsto
Dolno Ujno: 152 - a kədè se zbìraxa
Dolno Ujno: 166 - i nèmaše tòk a na làmba se svèteše làmbi
Dolno Ujno: 198 - a pìen'e imàlo li e
Dolno Ujno: 222 - a ot drùgi selà
Dolno Ujno: 226 - hə a sobòri kədè ìmaxte
Dolno Ujno: 244 - a tì igràeše li
Dolno Ujno: 249 - a kato se arèsat momàta i ergèna pòsle kakvò
Dolno Ujno: 261 - ta ja pitùjat a ìnače ot ə sobòro zaminàvat si i
Dolno Ujno: 298 - [laughter] a ama kək jà lì ti kazvà vèče ne znàm
Drabišna 1: 39 - a bùbite bùbite kàzə ot tùkə si ìmala bəxčà
Drabišna 2: 52 - a prìkaski znàeš li
Godeševo 4: 1 - a drùgo kakvò
Kovačevo 2: 35 - a katu trɤ̀gnəxme ut sòfija b’àxa pu lèf i šijsè ejcàta
Kovačevo 2: 44 - a jàs e tùkə ut kòl’u bəjà pɤ̀ti səm [unintelligible] –
Kralevo 2: 1 - a hl’àba kàk se mèsi
Kralevo 3: 13 - bəlkànckite selà i drùgu tàm tupòluu ə a nàštu s’èlu
Kralevo 2: 28 - ah a tovà odgòre kàk go kàzvaš
Kralevo 2: 79 - issɨ̀puvəš izbɤ̀rkənutu ml’àku a sigɛ̀
Kralevo 1: 82 - e sigɛ̀ a sigɛ̀ nìe sà gu nəs’èeme tytỳnə əs məgàrencetu čèdo
Kralevo 2: 104 - a kòj hòdeše vəv ə po krɤ̀čmi po d’uk’àni
Kralevo 2: 132 - a s kəkvò e zədɤ̀neta s kvo e
Kruševo 4: 1 - a za pràznici kàk e bilò
Kruševo 4: 5 - əm a kàk se praznùvə bajrèmə
Kruševo 4: 23 - a kakvi jàdeneta
Kruševo 1: 31 - a t’è truìcətə ə t’è sìč’kitè ne muž’èə
Kruševo 4: 32 - a kakvì bànici kàk se prài bànica
Kruševo 3: 39 - [laughter] a vɤ̀lnata
Kruševo 4: 49 - əmm a kòlko se pečè
Kruševo 3: 63 - a tì li gi vàpcaš
Kruševo 3: 73 - jə jə jə jə a boì otkədè gi zèmaš
Kruševo 3: 75 - a takà li a ednò vrème pràvat ot trevà li
Kruševo 3: 100 - a ofcìte mnògo li ìmaš
Kruševo 3: 111 - c a ednò vrème pòveče òfce ìma li
Kruševo 3: 120 - c è dà a kogà se strìže òfce po kogà
Kruševo 3: 128 - a kàk se strìže
Leštak 1: 13 - a drùgata dèto e s nèja pò mlàda li e
Leštak 2: 18 - a nìvite màlko sa bilì tùka à
Leštak 2: 45 - əmhəm a na tàa rəkà nèšto slàgaš li
Leštak 1: 48 - a pù nəpr’èt əgà nəblìž’ehme ùstuvu tə hl’ɛ̀bə mirìše̥še̥
Leštak 2: 75 - a vodenìcətə kədè bèše tùkə nablìzo li bèše
Leštak 1: 76 - [laughter] a kàk se prài š tovà čevermèto
Leštak 3: 197 - a zərnòto
Leštak 3: 203 - əmhəm əmhəm a vəf.kɤ̀šti ìmaxte li si vodenìci təkìva
Leštak 3: 228 - a segà vòluve nèmə segà səs mùl’etə urɤ̀t
Leštak 3: 229 - a segà tàm dèto sa zakòpčeni vòluvete tovà kàk mu kàzvaxte
Leštak 3: 295 - a kàk se kàzva tò ìdva kàk
Leštak 3: 303 - a pòsle tùka kədè go dəržì tòo dèto orè
Leštak 3: 344 - sə vìka oràlo a tovà tùka dèto go dəržɤ̀t udzàde
Leštak 3: 372 - a tùka drɤ̀škətə kàk se zafàšta za oràloto
Leštak 3: 392 - uràlu sə vìkə a tovà tùka vuìšte uvìšte
Leštak 3: 401 - a n’àmaše li n’àkakəv
Leštak 3: 405 - a volòvete s kvò gi pətkàrvat
Šumnatica 4: 1 - a pò ràno kàk bèše
Šumnatica 4: 3 - a i pò ràno sèehte t’ut’ùn
Šumnatica 3: 23 - a pò ràno kato n’àmaše orìs
Šumnatica 3: 28 - a bəlgùrət kàk go pràvexte
Šumnatica 3: 39 - a takòva pràexte li səs ə listò ot zèle da go zavìeš
Šumnatica 2: 52 - [laughter] a tugàvə tuvà ti rəspràəm rəzbìrəš li às sə uplàših
Šumnatica 3: 71 - a n’àkva drùga takàva s takàa stàra rodòpska màndža də takòva
Šumnatica 3: 117 - a l’àbə kàk se pečè
Šumnatica 3: 127 - a edno vrème
Šumnatica 3: 169 - a čeverm’à pràix pràixte li
Šumnatica 3: 182 - a agà n’àməše burkàne
Šumnatica 3: 203 - a s kòžata kakvò se prài
Šumnatica 3: 238 - a na stàn rabòtila li si
Šumnatica 3: 245 - [laughter] ìmə mnògu stànve a tvà də tkàeme nìe čàrgi si tkàeme sìčku
Skrŭt 1: 19 - i krenàla na nadòle a tì ki iz ki glèaš detèto
Skrŭt 1: 31 - turìl a sà gà izgasìl ògino kad glèda kvàčkata
Skrŭt 2: 47 - a u pètəko kvò pràexa f četvɤ̀rtəka vìkaš
Skrŭt 2: 62 - tɤ̀j a u momìčeto
Skrŭt 3: 73 - a stančinàri kogà se pràvexa
Skrŭt 1: 76 - a òn srèšta umrèl čovèk kadè nòsat i òn
Skrŭt 2: 80 - a kato otìdət kòj xòdeše da ja c’àlata svàdba
Skrŭt 3: 86 - a ednò vrème koì stàvaxa stančinàre
Skrŭt 1: 89 - vìka òro k’i ìgraš a nè vìka
Skrŭt 1: 97 - bòk da go pròste a vìka ne takà po pèt po šès
Skrŭt 2: 98 - a u nedèl’ata kato ìdat tàm tàja ferùglica kato ja napràv’at
Skrŭt 2: 114 - [laughter] dobrè a tè katu tè katu utìdət u da ja zèmat momàtə
Skrŭt 2: 134 - si sedàt a pək svàdbata si prodəlžàva i sutrintà
Skrŭt 2: 136 - a kòj kòj gi dar’àvaše vednàga kato gi priberɤ̀t
Skrŭt 2: 160 - a kòj koj b’àxa nàj glàvnite na svàdbata
Skrŭt 1: 196 - a še mi raskàžeš i tvòja tvòjata kojàto bèše drùkčija
Stalevo 3: 41 - a ot kòzata
Stalevo 1: 41 - aha a tàa dèt sə mùca kakvò
Stalevo 1: 100 - a s’è̝tne ìmə krusnà zànnu kròsnu d’èt zə gu snuv’èš’
Stalevo 1: 150 - a vəf t’àx
Huhla 5: 8 - a nàj gulèmijə pùs
Vŭglarovo 1: 16 - a vəv kakvò
Vŭglarovo 1: 104 - a tùkə vəv stàlevo mi kàzaxa če tàm pečàli
Bangejci 1: 13 - a predì vrème pò gol'àmo li bilò sèloto
Bangejci 2: 15 - a mumìti si ustàvət vəf s'èlutu
Brŭšljan 1: 31 - hòdeš'e səs kràvite a drùgijə ustàvəš'e pri tel'ètətə xrànexə gi
Gela 1: 7 - abe nìštu mɤ nè bulì a pək səm pàdnəl
Gela 2: 38 - a sufrɔ̀ ta ga tùr'aš na sufrɔ̀na ta č tugàva izvàdiš
Gela 2: 73 - ne štè da è a pa tò vìš nasɛ̀kade zgà
Gela 2: 77 - a v bìblijasa pòvn'am pìše dvèhìl'adnata gudᶤìna
Gela 2: 90 - i mnògu jadɤ̀t i tɛ̀h a tò kàrlak sàmo čèrni buruvìnki̥
Gela 2: 103 - a kogà zrèjɤt borovìnkite
Stikŭl 3: 1 - a tovà za kakvò e
Stikŭl 2: 28 - a kakvì gɤ̀bi
Stikŭl 2: 102 - a iskàrvate li im kostìlkite
Gorno Vŭršilo 2: 33 - a pa na štèrkata nèjnata vnùkatà e žènena
Gorno Vŭršilo 2: 67 - te tovà sme gledàle f čàsnoto a pa sɤ̀ga f tèkezesèto
Graševo: 39 - dà a màjka ti kɤdè ə bèše ròdеna
Graševo: 41 - à ot cvètino a baštà ti
Graševo: 43 - a d'àdoto bàbata
Stoilovo 2: 1 - a da da mi kàžeš li kàk vɤršète
Stoilovo: 28 - a i č’erv’èni prestìlki səs b’ɛ̀li uwì kùp’eni
Stoilovo 2: 74 - slàmәtә ә tìkәme f pl’ɛ̀vn’әtә a pәk žìtutu pòčneme
Zabernovo: 3 - a ìməh βràt pò gul’àm ud mène rudèn e
Malevo/Asg 2: 15 - a sìtnutu dɤ̀rvu je zdràvu i tràjnu i ud n’èga rəbòtime sɤ̀duve
Malevo/Asg 2: 20 - sìčku si rəbòtehme nə rʌ̀kə a fpusl’ètstvie sl’ed mnògu gud’ìni
Malevo/Asg 2: 23 - nə rəkʌ̀ ne mòe se rəbòt’et a segà vèč’e rəbòt’et nə məš’ìnətə
Malevo/Asg 2: 31 - rəbòteme jèsenu vrème prez l’àtutu mnògu slàbu a segà i prez esentɤ̀
Malevo/Asg 2: 46 - i sl’èt tuvà v’èč’e udzìməme məslòtu a ml’àkoto go vìkəme bərkanìca
Malevo/Asg 1: 100 - nə fùrkənə a pək zə strìž’en’e sp’ʌ̀vət ufc’èt’e
Pavelsko 2: 17 - a bè piš’ìn š’e jə pustriž’è kur’èmə
Petŭrnica: 40 - na vòda [cough] a pa tòj potskàča pràvo nagòre sa plàši od mùzikata
Prestoj: 1 - a ovoštàrstvo rabòtil li si ovòški
Stančov Han 1: 12 - a kàk se oblìčəxə koledàrite
Stančov Han 3: 21 - a predì ìmaše li èdɤr dobìtɤk kolà karùca nèšto
Stančov Han 1: 53 - a s səs kakvò predèš ə u
Stančov Han 1: 65 - a stànove ìmat li da tɤkɤ̀t pòsle
Stančov Han 1: 77 - a kat stɤ̀piš nə nə tìja stɤpɤlcà kakvò pràvət kakvò stàvaše
Stančov Han 1: 85 - a kàk bojadìsvaxte pòsle platnòto
Stojkite 2: 19 - i pò hùbavč’èk je č’ùkna mu jajč’òca a č’e nàras’em resìl’kana
Sŭrnica 2: 1 - a vɤv goràta kakvò rabòtexte vìe tə
Sŭrnica 2: 9 - a pə zìmətə pa n’ɛ̀mə ràbutə zìmətə vɤ̀tre
Sŭrnica 4: 12 - a tùkənà je səs sə č’erv’ènə kàl’ ìməš’e
Sŭrnica 4: 24 - a kòlko kɤ̀šti ìmaše f ednà kɤ̀šta
Sŭrnica 2: 33 - dà a vɤ̀lnata kàk ja rabòtite vìe
Sŭrnica 4: 45 - a kàk se otopl’àvaxte
Sŭrnica 2: 54 - dà a za bojadìsvanetu
Sŭrnica 4: 78 - sklàlu si àrkumatə nə kəndž’ìlə a nìe si burnìč’kite si klàvəme č’ərkmɤ̀tə
Sŭrnica 2: 79 - a nə n’ègu kəmen’òk òti ut kàmək
Sŭrnica 1: 86 - a mòže li decàta im da se žèn’ɤt slet tovà
Sŭrnica 3: 149 - a nòž’icə ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀
Sŭrnica 1: 171 - a kato momìčeta
Sŭrnica 2: 201 - a təkà plɤ̀tnu isp’ɤ̀nətə glàtič’kə stàne təkà
Trjavna: 15 - a tàa zaštò ste ja vɤ̀rzali tàm takà
Trjavna: 27 - a tùj kàk se kàzva oddòlu
Trjavna: 42 - a onàa
Trjavna: 56 - a slùšat li vi slùšat li vi
Trjavna: 57 - a tàzi
Trjavna: 75 - lìna lìza a tùj je
Trjavna: 78 - a onàs s torbàta žɤ̀ltata
Trjavna: 120 - a kaškavàl pràvite li
Trjavna: 128 - a pɤ̀k i pò màznu
Trjavna: 162 - a ə nə sìrenetu kvò mu slàgate̥ z zə də stàne
Trjavna: 174 - a predì znàete li kàk e stàvalo
Trjavna: 204 - a zaštò še gu kòlite
Trjavna: 208 - a tò kòlko e gol’àmo tovà
Trjavna: 239 - a nə na tìja ràboti oddòlu ne ìm li vrɤ̀zvate nèštu̥
Trjavna: 247 - a kàk im vìkate na t’àx na tìe zvəncì
Vasiljovo 2: 5 - tovà tùka si rabòtat a po gradɛ̀ si podṛ̀žat kɤ̀štite
Vasiljovo 1: 46 - a pa nìe momìčeta sə zbìra:me pɤk ta pejè̝m pṛ̀stenete
Vŭrbina 1: 1 - a na xarmàna kvo pràite
Vŭrbina 1: 44 - a sestrà ti
Vŭrbina 4: 50 - dɤ̀ski a nəsàm sə vòzili pàk drùk məteriàl
Vŭrbina 4: 58 - žɨ̀tutu e pò jèdro a pšenìcətə e pò drèbnə
Vŭrbina 4: 59 - a i drùgu d’ètu ərpɤ̀ gu nìe zəvème
Vŭrbina 4: 102 - a səs mešòvoto dɤ̀rvo glèdəhne ufcète kàstrehne lìsti sklàəne gu zi
Belica 2: 13 - vìe ednì žènete a drùgi kakvò pràv'at
Belica 2: 17 - a kòj vrɤ̀zva
Belica 1: 24 - i zimɤ̀ska ìda tàm a lètoska si dòda ta žɤ̀na
Belica 3: 25 - a onòva se kàzva surovàtka
Belica 1: 31 - è a kòj vi vòdeše
Belica 3: 32 - a təkà hə̀ a màslo
Belica 3: 32 - a təkà hə̀ a màslo
Belica 3: 54 - dà à dobrè a tovà dèto ostàva u butàlkata
Belica 3: 55 - màsloto obèreš obèreš a v butàlkata kakvò ostàva
Belica 3: 58 - a ot nèja kakvò pràviš
Belica 1: 58 - dobrè a kàk se narèždate da žɤ̀nete tàm
Belica 2: 68 - a kakvò se sèeše tùka
Belica 3: 71 - e dobrè a màsloto ə go pàziš za zìmata nalì
Belica 1: 76 - a ednà tì a tì a ne znàeš znàeš
Belica 2: 78 - a esèn'oto
Belica 2: 82 - a lètn'oto go vlàčim sɤz branɤ̀ se kàzva sɤs vṛ̀šina
Belica 3: 93 - a sìrenèto go narèžeš na filìjčeta natùraž go f kačèto
Belica 2: 95 - a čenìcatà e drùgo
Belica 2: 97 - e žìtoto e za rɤštɤ̀ a čenìcata si e pčenìca baškɤ̀
Belica 1: 97 - a tàa gospodìna e takà kato tàa drugàrka miždu nàs
Belica 1: 115 - ta da sèda po òrata a pa bàjčo kàže
Belica 1: 117 - a čorbadžìata ni bèše mnògo àren vìka èj dìke
Belica 1: 127 - mi pògledni vìka po tèp kòlko snòpe sɤm vṛzàl a pa
Belica 3: 136 - a sɤgà znàeš sìčko [laughter]
Belica 2: 172 - a pòdnicata ot kakvò se prài
Oborište 2: 12 - nè tòj po modèren pràznik stàna da da a na làzar tùka
Oborište 1: 12 - e dobrè a kàk še go zamèsiš kə
Oborište 1: 32 - a pràexte li xl’àp bes kvàs n’àkəkəf
Oborište 1: 37 - a ìnače pàlexme pòdnicatà
Oborište 1: 71 - a tì še ni kàžeš kakvì b’àa i kɤ̀štite ednò vrème
Oborište 1: 76 - dvè stài a pɤk ìnače pòsle zèa gi pràvɤtᵊ
Oborište 1: 86 - a kakvà stòka ìmaxte vìe ednò vrème
Oborište 1: 130 - à postòj kàkto èto tòj vìe ste mladì a nìe mòem
Oborište 1: 145 - a pòsle evropèjsko zèa da ìmaše
Oborište 1: 160 - a tovà dèto se iscèžda ot nègo
Oborište 1: 162 - a dobrè a màslo pràexte li
Oborište 1: 162 - a dobrè a màslo pràexte li
Sveta Petka 2: 1 - a s kakvò si svètexte bàbo eminè ednò vrème vɤf.kɤ̀šti
Sveta Petka 2: 3 - a predì tovà
Sveta Petka 3: 5 - a na kačamàka kàk mu vìkate
Sveta Petka 3: 14 - əxɤ̀ dà xɤ̀ e dobrè a volòvete kɤdè gi zatvàr’axte vìe
Sveta Petka 3: 23 - tàa kɤ̀šta dètu je tùka udzàde vulòvetò a udòl b’àhə vulòvetu
Sveta Petka 1: 34 - čàkaj a bojadìsvane kòj
Sveta Petka 2: 38 - a ne pràvexte li od bòr takìva
Sveta Petka 1: 44 - ednò vrème a pa pò ràno è ot po
Sveta Petka 1: 62 - a pamùčno nèšto
Sveta Petka 2: 65 - e a s kakvò se zavìvaxte slàgaxte oddòlu pràpak’
Sveta Petka 2: 66 - a odgòre
Sveta Petka 1: 67 - a ednò vrème pàk takà li e bilò
Sveta Petka 2: 102 - a dobrè a n’àkoja momà kato ne mòže da si napràvi
Sveta Petka 3: 105 - jà tùkə nèmə [unintelligible] a nèma čàkaj segà səm
Sveta Petka 1: 114 - a tovà a tovà
Sveta Petka 1: 114 - a tovà a tovà
Sveta Petka 1: 116 - takà a vɤ̀tre
Sveta Petka 1: 118 - a vɤ̀tre nabɤ̀rdilata kakvò ìma
Sveta Petka 1: 127 - a onòva je e onòva e
Sveta Petka 1: 132 - a kòj vi prài razbòjo
Sveta Petka 1: 140 - mɤžjèto napràjet a ženìte ne mòət
Arčar 2: 6 - a sɤ̀ga ot tàm vnàsame̥
Gradec 2: 6 - i go fṛlì tòa u bàrata a onì živèat ə
Gradec 2: 14 - a baštà mu ne znàm kɤdè otìšɤl màjka mu
Gradec 1: 15 - a nò nè e bilò ùdḁr̥
Gradec 1: 38 - màj izìkɤ mi počernèlo tùk tavà a be tè
Gradec 2: 41 - a òn mɤ̀či da go otkàči da go fṛ̀li u bàrata
Gradec 1: 53 - kogà si vidè izìka a gṛkl'àna pokraj gṛkl'àna sàmo mèure
Gradec 1: 117 - čèsno a sɤ̀ga na mèn me e tòo kɤdè kàe
Gradec 1: 128 - da ma vìdi nè e štrapnàl a jàla go
Petrov Dol 2: 12 - èm gerg’òwdèn’ èm zbòrɤ nɤjnò a gu pràviš inò àgn’i
Petrov Dol 3: 31 - jùl’ij tr’àə də duž’èn’im a kòjt ìmə mnògu n’ìv’i prudɤlz’àvə
Petrov Dol 3: 56 - a pòsle sɤs dikàn’ata kogà a
Petrov Dol 2: 105 - a nòsexte li go àgneto kato go opečete nòsexte li go
Petrov Dol 2: 129 - a na àgneto slàgaxte li mu nèšto na vrətɤ̀ venčètə n’èšto
Petrov Dol 3: 159 - s’ɛ̀jm’i ž’ìttu a pə kət ìmə v’àtɤr səs lupàtt’ȅ
Vladimirovo 3: 14 - mɤžète pràvea sɤs òdea sɤs serkmè a nìe ženìte pràveme
Vladimirovo 1: 23 - a vìe xòdite li na tèxnite səbòri
Vladimirovo 1: 31 - a oddèlnite ròdove ìmaxa li si nèšto kato svetèc
Vladimirovo 1: 46 - [laughter] a kogà kogà zapòčnaxa tùka xòrata da si slà ə
Vladimirovo 2: 47 - ahà a za za kòleda kəkvò pràvexte za kòleda kàk praznùvaxte
Vladimirovo 3: 55 - a kàg gi gòtvite
Vladimirovo 2: 65 - nè nè tovà za drùgite dnì a kogà kòl’ate prasèto
Vladimirovo 3: 66 - a lùkɤ
Vladimirovo 2: 71 - a na tòo na kol’àča oddèliš ut mesòto
Vladimirovo 2: 75 - e ə ònea kol’àča ko o čùš a pa ako si e
Vladimirovo 1: 76 - a a decàta ìskaxa li ə da pìjat tovà predì da
Vladimirovo 1: 76 - a a decàta ìskaxa li ə da pìjat tovà predì da
Vladimirovo 3: 85 - əmxəm a bòba kàg gu̥ go obìčaxte pòveče
Vladimirovo 3: 95 - əmhə a tòo zrèlijə kɤdè dèk dèto go vìkaš pešàk
Vladimirovo 3: 104 - a tàm ìma vèter i go odvèeme
Vladimirovo 2: 108 - a velìgden kàk go praznùvaxte
Vladimirovo 3: 108 - štòto bòba bòba tvà pò tèško a tovà drùgoto
Vladimirovo 2: 112 - a kə kakvò pràvite sɤs jajcàta
Vladimirovo 1: 117 - a kogà se ə lòvi takà svetèc kogà detèto
Vladimirovo 2: 120 - a ka kàk gi bojadìsvat
Vladimirovo 2: 127 - a bèreme takòvo i s ə goràta mlèčnica dèt mu vìkat
Vladimirovo 2: 131 - a risùvaxte li gi sɤs sɤs vòsɤk ili
Gorna Krušica 3: 1 - a tì li predèše
Gorna Krušica 1: 10 - i sle sèdneme i si slàgame a takòva si pràime màndži
Gorna Krušica 1: 15 - na takvìja kàmene ìmaše à kàmeni a pə ta go melèhme nìe
Gorna Krušica 1: 20 - a takòvo bulgùr go va vìka:me ot ə pšenìca
Gorna Krušica 1: 25 - a issùšime svàrime ja issùšimè ja kato ja isùšime hùbavo
Gorna Krušica 1: 50 - ə krɤ̀pi i vìka:me nìekḁ krɤ̀pi a onò krɤ̀pitè se kàzva
Gorna Krušica 1: 72 - a nevèstata kogàto vlìza za prɤ̀v pɤ̀t zə pri svekɤ̀rvata
Gorna Krušica 1: 84 - a svekɤ̀rvata i cvèkɤra nèšto pràvexa li
Gorna Krušica 1: 85 - a svèkaro svèkara kato svàli a ot kòn’o pa togàva na kòn’o
Gorna Krušica 1: 102 - togàva kato segà a a decàta kato donèsat detèto ot čèrkvata
Tihomir 2: 19 - a nèma po vàšta stràna nèma takvᵊì ràbatᵊi
Tihomir 2: 28 - a kàk se zuvè
Tihomir 1: 33 - a pòsle
Tihomir 2: 52 - a bànici kakvì pràvexte
Tihomir 1: 64 - a mom mòmčeta
Tihomir 2: 66 - a zèlnik
Tihomir 2: 88 - a tràana
Tihomir 1: 103 - a tùka na pad nagìte kakvò ìma
Tihomir 1: 121 - a tovà dèto blɤ̀skaš s nègo
Tihomir 1: 136 - a na televìzorene
Tihomir 1: 153 - əmhəm a zàdnoto bɤ̀rdo tàm kàk go takòvaš
Tihomir 1: 173 - a na prèdnoto kròsno pàk li ìma nèkade
Tihomir 2: 174 - da ga varš’ɔ̀me zav’ɔ̀ž’eme dv’è mùl’eta tràptiti trùptiti a ta drebn’ɔ̀t slàmɤtɤ
Tihomir 1: 178 - a tò pò dl'ɔ̀go gòre pò krɔ̀pa zapenàčka as kandàpe go zav'ɔ̀
Tihomir 2: 195 - a tùka
Tihomir 1: 200 - a kàk pred'àxte
Tihomir 1: 230 - a otdòlu na vretènoto kakvò ìma də e tèško
Tihomir 1: 236 - a otgòre kàk go vrɤ̀zvaš na kakvò go vrɤ̀zvaš
Tihomir 1: 249 - a hubu i pòsle na na kakvò ga matàeš
Tihomir 1: 253 - a odgòre
Nasalevci 1: 24 - a kàk se kàniu
Nasalevci 2: 71 - i sečù dṛ̀và nasečù pùno a ženète mèsu omèsu pogàču
Nasalevci 1: 77 - a nò te ženàta ču
Nasalevci 1: 110 - a kogà se
Nasalevci 1: 116 - a ako e mu mumčènce
Nasalevci 1: 124 - a onò devòjčeto pò slùša i màk’utu i baštùtu
Nasalevci 2: 128 - a tovà jàgništa
Nasalevci 1: 128 - a tò kato izlìza detèto kato izlìza nalì ìma a vrɤ̀f takàva
Nasalevci 2: 132 - a drugìte pa naòkolo i sìčko na krùgɤt krùg
Nasalevci 1: 136 - i kràj a pòsle kakvò izlìza zàedno sɤz detèto
Nasalevci 2: 148 - a kàk se izglèžda
Nasalevci 1: 167 - a po stàrata nosìja
Nasalevci 1: 172 - e pa ka sam jà bilà takà e a pa pòsle
Nasalevci 1: 182 - a tùka prɤzàl’k’i mnògo
Nasalevci 1: 190 - pàj se vòzi a stàrata nosìja kakvà bešè tùka žènskata u sèlo
Nasalevci 1: 215 - a litàkɤ kòlko e tòj dlɤ̀k li e kɤ̀s li e
Nasalevci 1: 227 - a litàkɤt kòlko rɤka rukàvi kòlko dɤ̀lgi rukàvi na litàkɤt
Nasalevci 1: 233 - a tòj litàkɤt litàkɤt takà takà li litàkɤt
Nasalevci 1: 259 - a na glavàta slàgaxa li nèšto ženìte
Nasalevci 1: 271 - a vìš s tovà čùjem ama
Nasalevci 1: 281 - a z de a s lèvoto čùjem po màlko
Nasalevci 1: 281 - a z de a s lèvoto čùjem po màlko
Iskrica 1: 57 - a brɤs nə brəsnèlata kvò se e pràilu
Iskrica 3: 101 - a s kvò ste sa oblìčali ofčàrskoto obleklò kakvò e
Baskalci 2: 6 - a a tuvà sìgur me zapi èj tìze
Baskalci 2: 6 - a a tuvà sìgur me zapi èj tìze
Baskalci 2: 21 - otprèt ràbuška a takà kato prevìeš ušènceto nalì
Baskalci 1: 31 - a vìe tùka nә vrème
Baskalci 2: 31 - a pa otprèt se vìka pa prèdnata stranà
Baskalci 2: 79 - ə vid’à li a drùgo
Baskalci 1: 125 - tì si na tòja tùa a a ofcète vrɤvàt pomeždu nàs
Baskalci 1: 125 - tì si na tòja tùa a a ofcète vrɤvàt pomeždu nàs
Baskalci 1: 191 - a pa ìma nèkoj pa pèd dèset òfci ìmә pòveče ne mòže
Baskalci 1: 216 - a tàә mrɤ̀snәtә vɤ̀lnә kàk se kažùvә
Baskalci 1: 225 - a tùka
Baskalci 1: 242 - a pa kòj e tirikàt pәk pò ràno dә si jә isčìni
Baskalci 1: 253 - a pa takòva kàk se naričat kato sa màlki
Baskalci 1: 269 - a pɤk stàr kòč nat
Baskalci 1: 290 - nagòre a nè nastranì tovà se vìka kačòr znàči
Baskalci 1: 298 - a nè nasranì òt na kòčoveto sa nastranì nәlì nә
Tǔrnjane 2: 1 - a gṛ̀sti gledàli li ste
Tǔrnjane 2: 3 - a drùgite ngi vìkame černì gṛ̀sti čɤ̀rnite pràvɤt sème
Tǔrnjane 2: 5 - a bèlite nèma iskàrvat i bèreme naprèt bèlite
Tǔrnjane 2: 11 - a napràvat takòva mèlica
Tǔrnjane 2: 16 - dà i a pòsle kato se
Tǔrnjane 2: 27 - a za tɤkàneto a sə se ispòlzva nalì osnòva i vɤ̀tɤk
Tǔrnjane 2: 29 - a osnòvata mòže da e
Tǔrnjane 2: 33 - ot konòp a mòže da e ot vɤ̀lna
Tǔrnjane 2: 36 - a za vḷ̀nata sàmo od vḷ̀nata sa tɤčɤ̀t
Tǔrnjane 2: 40 - a tùka stàrite xòra kək kək f kakvì drèxi vabèni sa nosìli
Tŭrnjane 1: 42 - a koto vṛšè takà pàda dòle a pòsle dokàraa sɤs k’ùnci
Tŭrnjane 1: 42 - a koto vṛšè takà pàda dòle a pòsle dokàraa sɤs k’ùnci
Tǔrnjane 2: 67 - a po prèpis tɤkàla li si
Tǔrnjane 2: 76 - a onò pro pep po prèpiska
Salaš: 5 - a tàm pòsle baštà mi nəpraìl do polovìn
Salaš: 24 - a predì predì stopànstvoto jà sɤm četìrese i pṛ̀vi nàbor a nàči
Salaš: 46 - a jà se razbolè ot skarlatìnu òn n’èga go ùlovi po mène
Salaš: 75 - a mòže i pò skròmno dàže a jà mnògo skròmno živèem
Salaš: 75 - a mòže i pò skròmno dàže a jà mnògo skròmno živèem
Salaš: 86 - nèma da kazùete a mì naprài kìselo ə kosàčko kìselo
Salaš: 94 - ìdemo baštà mi prài dòm sɤz dvète rùk’e a mì də
Salaš: 97 - sɤs n’ù ìdem da kòpam a kvò sɤm kopàla pa
Salaš: 114 - pòčva da se pribìra a tovà da se žn’è
Salaš: 124 - a kàg go dɤržɤ̀t
Salaš: 137 - a pà pà da ga vṛ̀žeš pà da ga zdèneš na snòp
Salaš: 150 - do ə vṛšìdbata i se pòčva a màjkata kojàto e nalì
Salaš: 156 - a imòt do devedesè pa do stò dèkara dalì e stigàl nèkoj
Salaš: 163 - ednì si pomàgu a ženàta ostàne dòm da ugòtvi če pa trèbe
Salaš: 179 - ta tì pòmniš vɤršàčkite kato dojdòa a predì tòj predì tòj
Salaš: 233 - ìma dvòr a bè turì pèt rèda kòmpir što mu dùmamo
Salaš: 252 - ama onò vḷ̀na ə na slàmjak se spàlo a kre a tekvòj
Salaš: 252 - ama onò vḷ̀na ə na slàmjak se spàlo a kre a tekvòj
Salaš: 264 - se sɤvìeš tekà a no osòbeno gṛbnàčnija stḷ̀p
Salaš: 291 - a rum’àna dojdè sɤs tìja hòra ne znàm kàkto i da è
Bela 1: 1 - a kvò glèdate u gradìnata
Bela 1: 7 - tùka sàmo kartofi sàdexme a pòsle oddòle onàa gradìna
Bela 2: 22 - hə a skòml’a skòml’a kato koi
Bela 1: 22 - a tàm tɤ a trevà bèše gol’àm problèm zaštòto pròsta nìšto ne ras
Bela 1: 27 - a kakvò s pràvite s trevà
Bela 1: 30 - a segà ne sɤbìrat
Bela 1: 56 - vìe nèma da zìmate a sme dàle unèle u tèkezesèto
Bela 1: 68 - sɤs sindžìra če kìmaš no ja ja vòdim sɤs sindžìra a òn stoì
Bela 1: 69 - e tùka na na baìra a jà natàm vèče zamìna obikòli
Bela 1: 70 - če fànem nagòre brèga a tò ìma edìn vìr takɤ̀f i kosìtri
Bela 1: 74 - a tò ìma zelèno takòvo ne znàm kvò se kàzva
Bela 1: 78 - a jà se pl’osnà kato žàba u onìja vìr i cèlata onovà zelènoto
Bela 1: 149 - a tàa kàk se obèsi kɤdè se obèsila
Rajanovci 2: 1 - a sìrene kaškavàl a
Rajanovci 2: 2 - a sìrene smo pravìli
Rajanovci 2: 4 - dà jà sɤm pravìla znàm a kaškavàl nè
Rajanovci 1: 8 - i drùga ednà ženà ja otidò za šivàčku da ùčim a pɤk
Rajanovci 2: 9 - a potsìrim mlekòto koè vèčer ga e potsirìl zàran
Rajanovci 2: 10 - ga pṛ̀vo fàne n’èga sɤs cadìlo a ìnače e potsìreno u kòfu̥
Rajanovci 1: 10 - a pò ràno sɤm si učìla do do trèti klàs
Rajanovci 2: 16 - i ga prigòtvim i ga ostàim i onòj se iscedìlo a jà
Rajanovci 2: 18 - a i ga si tùrnemo sɤs cadìloto sɤs ložìcu ga tekà ùbavo razmèšamo
Rajanovci 1: 23 - əmhəm a z govèdata govèda a kɤ si odìla
Rajanovci 1: 23 - əmhəm a z govèdata govèda a kɤ si odìla
Rajanovci 2: 26 - a onòj se fanùlo u kòfutu a tòj se pa iscèdilo
Rajanovci 2: 26 - a onòj se fanùlo u kòfutu a tòj se pa iscèdilo
Rajanovci 2: 27 - a jà ga rèžem na kvadràtčeta ga narèžem i ga ostàim
Rajanovci 1: 30 - a mì po ìma si ə gorà nò takàva dṛžàvna gorà
Rajanovci 2: 35 - àko mi se vìdi če òšte nè e bɤ̀ž dobrò iscèdeno a jà
Rajanovci 2: 39 - a nò tegàf ne smò ìmàli mazè vìte i sɤ̀ga ìmamo
Rajanovci 2: 40 - a tegàf nèmaše i mì si ga ostàimo u kilèra
Rajanovci 1: 43 - a davàli su plaštàli su žìto su davàli na tòa nə
Rajanovci 1: 47 - a s ofcète s ofcète kvà ràbota ìmaše
Rajanovci 2: 50 - sàmo pretàkan’eto ga mlògo zadṛ̀ža a
Rajanovci 1: 51 - bàba mi gi e pàsla a jà sɤm odìla
Rajanovci 2: 51 - a zaštò mòrska sòl sàmo mor̀ska sòl li
Rajanovci 2: 53 - a zaštò
Rajanovci 2: 56 - a pò izdṛžlìva e sìgurno ne znàm ne znàm štò sàmo mòrska sòl
Rajanovci 2: 57 - kadà čèkaj pa jà mlògo se rasprikazvà a (laughter) a kadà
Rajanovci 1: 58 - a za stòka a kakvò kòseše kakvò se kòse za stòka
Rajanovci 1: 58 - a za stòka a kakvò kòseše kakvò se kòse za stòka
Rajanovci 2: 62 - a tòni bìl’ i òn tàm i òn mu dàl
Rajanovci 2: 63 - i òn rèkɤl a be tekvòj blàgo sìren’e e nàšte tùru ama
Rajanovci 2: 65 - edɤ̀n pùt òn me pìta a jà mu kažùvam tè tekà
Rajanovci 2: 66 - kvò pri vàs kažùvam tòj a be tàa kalìnka mi e davàla
Rajanovci 1: 68 - pa i drùgite òdu da kòsu tè tekà a no pres čàsno
Rajanovci 2: 69 - a be sòleno bi kicèli a tvòjto nè e sòleno
Rajanovci 2: 69 - a be sòleno bi kicèli a tvòjto nè e sòleno
Rajanovci 1: 71 - ama senòto dàvaju na stopànstvoto tekà bèše a pres čàsno
Rajanovci 2: 71 - kvò sɤm si izveštàla a nè če mi e kazàl nèkoj kato fàne
Rajanovci 2: 78 - a bòže lèp i sìren’e ofčar kato pòjdeš lèp i sìren’e u torbàl’k’utu
Rajanovci 2: 81 - a ot plodovè ne sù li umejàli ne znàm kvò e
Rajanovci 1: 84 - a zamòžen vo govèda dobrì n’ìve dobrì iskàrva ìmaše si tùj
Breste 2: 1 - a ednò vrème po tì kàza če po nìvata sè ste bilì
Breste 3: 10 - a pa
Breste 1: 11 - a sìnime žìtoto
Breste 2: 15 - kotò e červèno rečèm na vètɤr a pa ìnače ne znàem
Breste 3: 19 - nèmat ràbota ma a da promenìm a pa da ne pràim
Breste 3: 19 - nèmat ràbota ma a da promenìm a pa da ne pràim
Breste 2: 22 - a po po zvezdìte orientìraxte li se kakvò še e
Breste 1: 26 - a kàk se predè
Breste 3: 31 - a nìe nə òdene òjde:me i na òbet edè:me koto žɤ̀neme nèkoj
Breste 2: 46 - a na na drùgata rɤ̀ka slàgaxte li nèšto ili nè
Breste 2: 54 - a vednàga gi tovàrite na kolàta ili tàm stojɤ̀t na na nìvata
Breste 3: 59 - i po kɤ̀štite a koto e vɤ̀n bèreme se tàm ženorlìa doòdat
Breste 3: 68 - a sedènka i tlakà razlìčni ràboti li sa
Breste 1: 69 - lòvime tàm ustà a bè te
Breste 3: 78 - a pɤ̀k sedènkata si e
Breste 1: 90 - a vɤv stanɤ̀ kakvì čàsti ìmaše
Breste 2: 91 - a na rɤkà mèlexte li
Breste 2: 97 - a bulgùr pràexte li
Breste 1: 116 - ne sɤ̀ stèga štòto ìma i takòvana a ta sa òpnat takà
Dolna Sekirna 1: 1 - a detè kat se ròdi kvò se kogà go a a
Dolna Sekirna 1: 14 - a takà i vèrno ne sù umrèla pòsle a te ako ìskaš
Dolna Sekirna 1: 14 - a takà i vèrno ne sù umrèla pòsle a te ako ìskaš
Dolna Sekirna 2: 14 - a dobrè ama pòsle se pisà karà vrème karà i sve
Dolna Sekirna 1: 16 - a kòj če kàže kvò ìme da bɤd da bùde
Dolna Sekirna 2: 18 - a kato se nàpravi tekezèto i se pisàše
Dolna Sekirna 3: 19 - nasrèt pregràdene a ostàveno tè tòlko mèsto ta da
Dolna Sekirna 1: 23 - dɤšteràta a sinɤ̀t mi e zapisàl na baštù mu
Dolna Sekirna 3: 25 - i ofcète si minàvaju ottùka a odzàda kàram
Dolna Sekirna 1: 28 - a če go nòsiš li u tovà pri tòo kɤdè
Dolna Sekirna 2: 29 - i na n’ù dvàese dɤ̀na rabotì a sigà kòj če ti rabòti
Dolna Sekirna 1: 41 - a i a mužɤ̀t mi pe nè e kumunìs mòjɤt mùš
Dolna Sekirna 1: 41 - a i a mužɤ̀t mi pe nè e kumunìs mòjɤt mùš
Dolna Sekirna 2: 47 - a tùka gi rasturìše sìčko rasturìše a nìe smo ga pravìli
Dolna Sekirna 1: 47 - a kumɤ̀t ne ìska da ga kṛštàva sɤs pòp a pòpɤd dojdè
Dolna Sekirna 1: 47 - a kumɤ̀t ne ìska da ga kṛštàva sɤs pòp a pòpɤd dojdè
Dolna Sekirna 1: 52 - da obèduemo tàmo turìli smo a povojničàrke doòdu kàže se
Dolna Sekirna 2: 53 - a tùka dèzesè ìmaše li
Dolna Sekirna 1: 61 - a dà tovà e tovà e interèsno dovɤršì za pòpa
Dolna Sekirna 2: 73 - a tùka odìli li sa mlàdi ə devojčetìja u sòviju da glèdaju
Dolna Sekirna 3: 95 - a òn i da ga ne poznàva stàrɤcɤt
Dolna Sekirna 2: 97 - a tìja dvè decà imàl čorbadžìjata lɤ̀sne mu kàže botùšite
Dolna Sekirna 2: 99 - da prigòtvim cèl dɤ̀n ràbota a za kòlko parì i se razbolè
Dolna Sekirna 3: 100 - a sà se kràdnu lɤ̀žu a a nìe smo siromašìja
Dolna Sekirna 3: 100 - a sà se kràdnu lɤ̀žu a a nìe smo siromašìja
Dolna Sekirna 2: 109 - a jà u edni dobrì xòra živejà rabotì u pàdin’e
Dolna Sekirna 2: 111 - a u ednì pòsle otidò ot eremìju a do ilìndɤn je
Dolna Sekirna 2: 111 - a u ednì pòsle otidò ot eremìju a do ilìndɤn je
Dolna Sekirna 2: 112 - polovìn ə tikòvo letòto a do mìtrovdɤn za šès mèseca
Dolna Sekirna 2: 115 - a mène mi se edè edè edè ta znàe li se
Dolna Sekirna 2: 116 - a zèlnik znàeti li što è
Dolna Sekirna 2: 121 - tè tòpi si od zel’èto a jà tegàj ne obìčam
Dolna Sekirna 2: 123 - a na sinovète od zèlnikɤt odrèže
Dolna Sekirna 2: 125 - i n’ìm si odrèže a mène lèp mi tùri sɤz zèl’eto da tòpim
Dolna Sekirna 2: 131 - a làpat
Glavanovci 1: 1 - a ot rɤ̀ženici hl’àp se pečèše li ot rɤ̀ženici
Glavanovci 3: 2 - a tùka zab takòva koprìneno eli červèno eli zelèno o kṛpè zabràtka
Glavanovci 2: 14 - a ednò vrème za kvò če go òkneš
Glavanovci 1: 24 - a fsèki dèn li se ə xlèp lèb se pečè
Glavanovci 1: 34 - a sega se čùdimo u stop u stopànstvoto dèka
Glavanovci 1: 39 - a pa znàči
Glavanovci 3: 48 - a kato pòčne da kḷ̀ca ka pòčne da vṛ̀l’a gḷ̀ta pṛ̀vo detè
Glavanovci 1: 52 - a žetvàrkete kàk sa
Glavanovci 2: 54 - a pà i mògu da svṛ̀šim nèšto ràbotḁ
Glavanovci 2: 55 - a kòseneto e mùška ràbota takà li
Glavanovci 1: 66 - [laughter] a nìe osòbeno kràjnite kɤdè sa vṛtìš i se umòriš
Glavanovci 1: 72 - nàj bestràšna mène me òkaju da tèpam a pa tèpajte
Glavanovci 2: 81 - a màjkata ne prisɤ̀stva mène ne dàdoše da sɤm pri kṛštan’èto
Glavanovci 2: 82 - da mi ga dadù pòsle xrìstianče a jà sɤm im go dalà evrèjče
Glavanovci 1: 96 - a kòj ìma kon’ì sɤs kon’ì se vṛšè stòdžer vṛ̀že se ə južè
Glavanovci 1: 97 - i se sɤs kon’ì vṛšè a nìe sɤs volòve i sɤs lesè
Glavanovci 1: 111 - s kolà mnògo se ne ràdžuje a i s kolà čùkanemo
Glavanovci 1: 116 - a lèča na kvò mestò se sèe
Glavanovci 1: 126 - a ednò tṛ̀glo ta dvàes sàntima i svè skubèmo ako ne mòže
Bosnek 3: 1 - a kàk ste pràvili krɤštanè
Bosnek 3: 5 - a nìe kato pràvixme krɤštan’è òšte prèdnijo dèn
Bosnek 1: 13 - i bèše pa vèselo da ti kàže̥m̥ a siromašìja
Bosnek 1: 16 - nèma ot kɤdè a tàtko bòg da go pròsti u mìnata rabòti
Bosnek 2: 17 - a nàj e vàžno bilò da slòžiš na kompòto i na pogàčḁtḁ
Bosnek 3: 29 - a sàa go fɤ̀rl’a: u učìlišteto̥
Bosnek 1: 37 - i màma nèma bravà da se zakl’ùči a onà tùreše ednò dɤ̀rvo
Bosnek 3: 39 - a koì sa pa mlàdi nevèsti kogà se klàn’axa to ednà
Bosnek 2: 43 - kojà e gotvìla č ìde u čèrkva a mažjète če zèma žìto
Bosnek 3: 44 - tàa če e nàj dobrè a kojà e naj odzàde
Bosnek 3: 55 - a segà zèmali po ednò kutiščè bonbòni i gi mɤrzì
Bosnek 3: 64 - a tàa godìna nèznam dalì sa išlì jà ne idòx
Bosnek 1: 110 - pa ednà komšìk’a ne idè na xolàndija a onì ispratìli
Bosnek 1: 120 - ne sì flizàla a nìa otsrèšta ìdexme jàlovico bèše tàm pazàč
Bosnek 1: 136 - da sà ùbavi decà nè nèma ùbavi decà a jà im kàžex

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut