ako

Meaning: 
if
Lexeme: 
Lexical variation: 
ако
Other: 
conj

Lines where ako appears

Kolju Marinovo 2: 35 - čètiri pəlamàrki i čètiri sɤ̀rpə əko ìməte dàvəjte i də
Stakevci 3: 13 - amà ako mòš tì na mèn da odgɤ̀tneš gàtankutu
Stakevci 3: 15 - če da o prodḷžìm ako li nè ama če pìšem jà
Stakevci 4: 113 - klìn pantalòn ako zn nèli
Repljana 1: 38 - ako nè e bilà novà onò bì si me mòže provalìlo
Repljana 1: 129 - če si došlà rèče ako si tè tekvòj
Bansko: 24 - ako ìame č'e sme slagàle s òliò i napràeme
Eremija 3: 19 - i kadè se dṛ̀sa ako stàpiš bulxàta te nalàzi fednàga
Eremija 2: 29 - ako nèma snèg da zavàli ako e sùa stuttà
Eremija 2: 29 - ako nèma snèg da zavàli ako e sùa stuttà
Eremija 2: 45 - skɤ̀po skɤ̀po ne znàm ako ìskat decàta da kòpat da sàdat
Eremija 5: 76 - ako mòga jà če si ìskopam pri tèbe gròba ama ne mòga da
Eremija 1: 110 - dvàes i pèti ako a pùsnat i da se mòlim na tòja
Eremija 1: 123 - ako ja rasklàmaš màtna stàne i tò tovà e
Eremija 5: 125 - ako ìma
Eremija 5: 126 - ako ìma
Eremija 5: 127 - ako ìma nèšto
Eremija 5: 128 - ako ìma
Eremija 5: 129 - n'àkoi ako ìma nèšto zadgròbno
Eremija 1: 141 - ako ste čùli gul'ànci plèvensko
Mogilica 5: 8 - dà ə nè ako tr'àbva də də kàže glàdnite kədè gi pugrìbate
Mogilica 5: 59 - ako kàže stàrite
Mogilica 5: 73 - ako n'àkoj
Mogilica 5: 87 - ako a go n'àmə tùkə stàrecə̀n
Mogilica 5: 131 - àko a ako də rečèm t'à e ut kòšnicə
Dolno Ujno: 282 - i onàa momàta ako gi arèsa ako arèše momčèto zèmat ə
Dolno Ujno: 282 - i onàa momàta ako gi arèsa ako arèše momčèto zèmat ə
Leštak 3: 86 - i segà ako ìma kàmən’e nèšto prɤ̀s slet tvà
Šumnatica 2: 1 - vìe ste tùka blìzu do grànicata predì ako bèše
Skrŭt 3: 34 - nèkoj òšte pàzet nèkade ama rètko tì ako pàziš drùgio ne pàzi
Skrŭt 2: 35 - sà restorànto ako nè e ne mòže
Stalevo 2: 65 - [laughter] ako n’àma dròbene
Huhla 1: 57 - ama ne za iskùstvenijə ot ofcète ako zèmeš
Vŭglarovo 2: 138 - ako n’àmə vejàlka
Široka Lŭka: 40 - s’à čɛ̀kame ako ža a restavrìrat
Sŭrnica 1: 163 - da a ìmaše li takɤ̀f običàj ako ə ednà ženà
Vasiljovo 1: 11 - ako ə bòk r’èkɤl skòro òdrin še prezè̝mem
Belica 3: 5 - šès li sa ìzdoa go ako mì trèbe sìrene jà si go pòtsira
Belica 2: 35 - emi kàrame volòvete ako ne sɤ̀ volòvete konète
Belica 3: 66 - è kòlko tò sprotì maslòto i sprotì mlekòto ako tùriš
Belica 3: 67 - pòvečko mlèko ako tì e màsleno mlekòto izbìeš pòveče
Belica 3: 68 - ako m če sèko mlèko ne pùšta s ednàkvo màslo
Belica 3: 83 - šta lìsna tàa vòda šta sìpa drùga i ako sɤ̀m go iskàrala
Belica 3: 99 - da ə sì go čìstiš odgòre ako ne bàrneš desetìna dèna
Belica 3: 101 - ako gò razbṛ̀kaš sɤs ə sulumùra sìreneto še zème da ti merìše
Oborište 2: 29 - da pèat dòdat u nàs pèatᵊ si ako ìməm icè
Oborište 2: 82 - takà a ako ìma mnògo gol’àma sùša ìmaše li
Oborište 2: 127 - ako ìma čètiri momìčenca f ednà kɤ̀šta poslèdnoto
Sveta Petka 2: 63 - dobrè ako tr’àbva da večèr’ate na tàja svetlinà li
Sveta Petka 3: 94 - dobrè ako n’èma vèter
Sveta Petka 3: 96 - ako nèma vèter
Sveta Petka 2: 98 - e tovà e dobrè ako
Petrov Dol 1: 79 - ako e georgi kàg gu krɤštàvət gàna tɤ̀j li
Vladimirovo 1: 12 - ə zakòl’ame si ako ìmame nèšto pò golèmo alì àgɤnce
Vladimirovo 1: 13 - alì nèšto kokòški li gɤ̀ski kòj ako si kòj si e čuvàl
Vladimirovo 1: 22 - ako ìma ròdove prijàtele
Vladimirovo 2: 22 - ako znàete kvò e cɤrvùli
Vladimirovo 3: 74 - əmhəm a a ot pìle ako pràiš če ja zastròjvəš li čorbàta
Vladimirovo 2: 75 - e ə ònea kol’àča ko o čùš a pa ako si e
Vladimirovo 3: 90 - ako a mu vìkame pešàk nìe go skubème
Vladimirovo 3: 91 - òn òn uzrìe od edìn pɤ̀t sìčkia ako ɤ lozàr
Vladimirovo 3: 98 - [thump thump] bùame bùme ako a mnògo [thump] čùkame odgòre nəšìbame
Vladimirovo 1: 106 - s trì kràka ako ste stàri
Vladimirovo 1: 108 - ako ste vidèle na tìja st obṛ̀neme stolèto i krakàta
Vladimirovo 1: 119 - ako mu nè e dobrè detèto
Gorna Krušica 1: 13 - fasùlče sɤs mèso ako e imàlo mèso àko nèma
Gorna Krušica 1: 133 - ami ako ìskate pa i tùka mòž da si s
Nasalevci 2: 12 - momèvo m zàpisa štòto mòže da pìše ako ne mòžeše da pìše
Nasalevci 1: 90 - i tì takà ako vìdiš priàtelɤ si takà
Nasalevci 1: 103 - na krevàta i go ràni dòi ga ako ìma mlèko
Nasalevci 1: 104 - če ga dòi ako nèma zabṛ̀kaju od brašɤ̀nce màlko
Nasalevci 1: 112 - znàči ako se rodì žènsko dète mùš vìkate
Nasalevci 1: 114 - ako se rodì žènsko detè vìkate devòk’a se rodì
Nasalevci 1: 116 - a ako e mu mumčènce
Nasalevci 1: 163 - e pa sɤz drèšk’e ako e momìče èj takà
Nasalevci 1: 165 - ako e momčè takà
Nasalevci 1: 179 - ako e studèno pulòverče mu oblečù čoràpci mu obùju
Baskalci 2: 38 - osòbeno ako sa komšìi òti nèma da si i poznàete
Baskalci 2: 40 - ako nè e belègo ne mòe gi poznàvat ke se zakàrat
Baskalci 1: 230 - kato lèpi se znàči zә vɤ̀lnata ako ne jà ispèreš
Baskalci 1: 238 - nè pòtstrik se kažùva tovà znàči ako a si takòva
Baskalci 1: 239 - dokato nè e tàa okàpva ako ako nì e u ustrìžeš
Baskalci 1: 239 - dokato nè e tàa okàpva ako ako nì e u ustrìžeš
Salaš: 65 - ako ìma sìren’ke če ponesèmo štò pa mì ne smò imàli
Salaš: 88 - sɤs sùvu sùvu čùšku i ako imàlo kràstavica ama onò
Salaš: 102 - ako ìma drùgo bèbe onò uvṛ̀zano u l’ùl’kutu odzàt
Salaš: 194 - da te slùša mòže da otìde àma ako ti e bràt el
Salaš: 199 - zimninà kvò ìma i sèki ako ìma živòtni šùma šùma se sèklo
Bela 1: 58 - ako sàkate da me umòrite tovà ne mòže da bɤ̀de tekà
Bela 1: 80 - màle ako e zavìla sindžìrɤ na rɤkàta če mi otkìne rɤkàta
Bela 1: 124 - ako ìmaše kòj da mi nabàvja sèno nèmaše da ja dadèm
Rajanovci 2: 14 - dè e sɤk izmḷ̀zeno cèdim ako e istìnulo ga podgrèvam
Rajanovci 2: 43 - i ako vìdiš če salamùra se e povlèkɤl sìpem u ednù tèndžеru
Rajanovci 1: 61 - sɤs kosà rɤ̀čna kosà mì ìmamo ako sàkate a vi g’u pokàžem
Rajanovci 2: 73 - ako tì si bùvaš takà tì ne znàeš kòlko si turìla
Rajanovci 2: 79 - i čùška ako ima nèšto jàbɤlka krùška edèš (laughter) ako ìma nèšto blàgo
Rajanovci 2: 79 - i čùška ako ima nèšto jàbɤlka krùška edèš (laughter) ako ìma nèšto blàgo
Breste 3: 54 - š sɤ ublečèš ako si ne iskàraš nè
Dolna Sekirna 3: 1 - čùl sɤm ako nè e ofčàra ofcàta ne ne puš pùšta mlèko à
Dolna Sekirna 3: 2 - ako nèma pla
Dolna Sekirna 3: 5 - ako ne sì
Dolna Sekirna 3: 7 - ako ne sì i muzàl ta se plàši i kràvata rìta
Dolna Sekirna 3: 9 - pe ako te ne poznàva kikò nèma ti dadè mlekòto
Dolna Sekirna 1: 14 - a takà i vèrno ne sù umrèla pòsle a te ako ìskaš
Dolna Sekirna 3: 23 - ako nèma dvàma edɤ̀n sedì
Dolna Sekirna 3: 39 - tèbe ako e dvè kilà dvà dɤ̀na če gi muzèš
Dolna Sekirna 3: 40 - tèbe ako e trì kilà trì dɤ̀na ako e ednò kilò
Dolna Sekirna 3: 40 - tèbe ako e trì kilà trì dɤ̀na ako e ednò kilò
Glavanovci 1: 31 - ama nèma ako e u pètɤk mesìla pàj u pètɤk
Glavanovci 3: 50 - ako si pṛ̀v u na màk’u gḷ̀taš eli
Glavanovci 1: 55 - po sta po staršinà tekà go ako pò ne žn’è onà sàmo prožìn’a
Glavanovci 1: 70 - tùramo rukòl’k’e po nàs ako nèma mùžje da onì otìdu na kosìdbu
Glavanovci 1: 74 - ùtreden obezàtelno če nàjdemo zmijù kəkvòto i rukòl’k’a ako nèšto ni fàne dɤ̀ž
Glavanovci 2: 76 - za kṛštan’èto ako ìdeš u cṛkvu če se
Glavanovci 1: 126 - a ednò tṛ̀glo ta dvàes sàntima i svè skubèmo ako ne mòže
Bosnek 2: 24 - i tovà ne znàeš nàči /laughter/ takà ako e čifᵊ dvè sa
Bosnek 3: 25 - i kato sa go tàm kapàli i ako se e detèto naakàlo
Bosnek 2: 25 - ako sa tèk trì sa òrexi
Bosnek 1: 114 - i na ezar jòsif ako znàeš ə kadè e na càro kal’àskata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut