bèše

Particle: 
cop
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where bèše appears

Rakovski: 39 - səs trɨ̀ zɤ̀lvɨ i edɨ̀n dìver deverɤ̀t m bèše užìnən
Repljana 2: 1 - a kogà bèše səbòra na repl'anà
Repljana 2: 3 - gerg'òvden bèše
Repljana 2: 7 - mùško jàgn'e koè ìma ròdzi zanesèmo ga cṛ̀kva tùka bèše
Repljana 1: 10 - jà sɤm detè učenìčka è sɤs ə ɤm komšìk'a ni bèše
Repljana 4: 11 - à gòre bèše pàvlova pàvlova zakàpina
Repljana 4: 13 - dèda g’òrg’a nadzṛtàl bèše sɤs ovcè pa mu pàdla kàpata
Repljana 1: 14 - jà mirùjem onò vodà bèše golemà nèkvo valè dɤ̀š
Repljana 4: 19 - tòj bèše u bunàrɤt odnèlo dà
Repljana 2: 24 - bèše na dvàes četvɤ̀rti màj
Repljana 4: 34 - tàm bèše odnèl dèda g’òrg’a
Repljana 4: 43 - a be tùj bèše u tùj dùpku dèda g’òrg’a
Repljana 2: 76 - i bèše ni è tùj gòre tàj kɤ̀šta sɤvètɤ onì dojdòše
Garvan 1: 110 - nìj ìməxmi gul'àmə kɤ̀štə kəd'è j t'à bèše gul'àmə
Dolno Draglište 1: 11 - tekà bèše ednò vrème kəd vodàaše bùlkətə [laughter]
Dolno Draglište 2: 13 - pà se òru ìgrə è təkà bèše
Dolno Draglište 3: 20 - sètne də jədèm təvà bèše
Dolno Draglište 3: 27 - i tə təvà e ednò vrème bèše sos kvàs nèməše məjà
Bansko: 217 - bèše mažò mi žìf kòle:me i golɛ̀mi prasèta ta pu dvɛ̀
Eremija 5: 5 - mlàdi godìni bèx pri mažò mi̥ òn bèše voènen
Eremija 2: 6 - à kəkvò bèše
Eremija 5: 7 - i tàm pri n'ègo živejàla sam desetìna godìni petnàese òn bèše kavalerìsᵊ
Eremija 1: 10 - togàj bèše stòka mìlo stòka ìmaše nì te pràštat
Eremija 6: 18 - nè e tùka bèše
Eremija 5: 27 - voènen bèše vìka če prijàtel na dòftoro
Eremija 2: 28 - e pa nògo bèše goreštinà mnògo bèše goreštinà i takà če bilò
Eremija 2: 28 - e pa nògo bèše goreštinà mnògo bèše goreštinà i takà če bilò
Eremija 3: 38 - če edèš vòda jà ìma jà nèma takà bèše
Eremija 5: 57 - òn bèše domakìn na plòdvif
Eremija 3: 60 - i togàj segà se sos majà mèsi togà bèše sos kvasèc
Eremija 6: 85 - ama bèše ozdòle mèko g'ùbre ìmaše takòva ot ə
Eremija 1: 98 - če tṛpìš takà bèše
Eremija 1: 105 - ne mì beše tòš te tòku tèško segà mi e tèško [laughter]
Mogilica 6: 10 - i zəštò bèše takà
Mogilica 1: 84 - ut kɔ̀šnicə təgà dòjde čulɛ̀k tòj beše nè žènen
Mogilica 1: 85 - ergènin bèše təgà pàk èšte dvè decà trì decà ìməme
Mogilica 3: 115 - tàm s mašìnə li bèše
Mogilica 5: 127 - ili snàhənə ne znàm kàk bèše
Kralevo 1: 12 - nə tvà nìe nəl’ dèl’ču təkà bèše sɨ̀ne
Kralevo 1: 13 - təkà bèše
Šumnatica 2: 1 - vìe ste tùka blìzu do grànicata predì ako bèše
Šumnatica 2: 3 - à predì ku bèše n’è n’e n’èmə də və pùsnət
Šumnatica 2: 5 - də gu zəver’àvəte rəzbìrəš li predì kò bèše
Šumnatica 2: 13 - òlioto bèše usemnàese l’èvə nəprài gu trìese i pèt l’èvə
Šumnatica 2: 19 - nìe kato trɤ̀gnaxme ot sòfijə bèše trìes lèva
Huhla 6: 8 - tò bèše pò hùbəvu vɤ̀tre f kmètsvoto da takòva
Huhla 1: 21 - takɤ̀v li bèše tòlko lòš
Brŭšljan 2: 6 - ìməhmə edìn bìvul vɨ̀nəgi nɨ beše stràh də ìdeme pri n'è̝gu
Brŭšljan 3: 16 - ùš tvà ni beše ràbutətə
Brŭšljan 4: 66 - i nìe se l'ul'ɛ̀eme trìese i trètə gudìnə beše tuvà
Brŭšljan 1: 94 - pòveč'etu beše glàt i pòveč'etu nə priròdətə i brəstìne
Čokmanovo 1: 10 - əv'èlckutu vr'ɛ̀me beše drùgu hùbəvu beše v'ɛ̀rnu žə rukɔ̀t
Čokmanovo 1: 10 - əv'èlckutu vr'ɛ̀me beše drùgu hùbəvu beše v'ɛ̀rnu žə rukɔ̀t
Gela 1: 27 - pò naprèž gà beše nàšu
Gela 3: 62 - bèše
Gela 2: 97 - kɤsugl'èdu beše
Graševo: 32 - sɤs bàba atidžè a učìlišteto tùka li bèše bàbo atidžè
Graševo: 33 - tùkə si bèše tùkə bèše tùkə ìməše i džəmìjətə bèše tùkə
Graševo: 33 - tùkə si bèše tùkə bèše tùkə ìməše i džəmìjətə bèše tùkə
Graševo: 33 - tùkə si bèše tùkə bèše tùkə ìməše i džəmìjətə bèše tùkə
Graševo: 79 - sìčku slubòdnu bèše i bèše i jèftinu
Graševo: 79 - sìčku slubòdnu bèše i bèše i jèftinu
Sŭrnica 1: 38 - bèše vujènen i tòj kətu vujnìk tùk iskàrə slùžbətə
Belica 2: 8 - bèše ilìnden ònia e na ftòri nalì
Belica 1: 16 - màjka mi bèše bòlna g'oturùmen pa ìmax sestrà pò golèma
Belica 1: 29 - nə kakvò bèše
Belica 1: 83 - odàvna ama sestrà li ti bèše
Belica 1: 84 - t'à mi nè e sestrà komšìjk'a mi bèše
Belica 1: 112 - tòj ni bèše dragomànin
Belica 1: 117 - a čorbadžìata ni bèše mnògo àren vìka èj dìke
Belica 2: 182 - takà bèše i fùrnite kòj uš kàl napràil si fùrn'a
Oborište 1: 51 - tàm pret fùrn’atà tùka bèše i tùrnem go
Oborište 1: 173 - butàlka ama butàlkata na rɤ̀ka pa onovà bèše
Gradec 1: 51 - zìmam jà ednò ogledàlce takà stròšeno̥ zèm če bèše takà u džàma
Nasalevci 1: 138 - plodnìca li bèše takòva nèkakvo bèše
Nasalevci 1: 138 - plodnìca li bèše takòva nèkakvo bèše
Nasalevci 1: 191 - pa u sèloto bèše žènskata nosìja litàk se kàže

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut