bɛ̀še

Particle: 
cop
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where bɛ̀še appears

Babjak 4: 25 - ud gràdevu bɛ̀še punèže bɛ̀še naš zeml'àk i bɛ̀še mnògu
Babjak 4: 25 - ud gràdevu bɛ̀še punèže bɛ̀še naš zeml'àk i bɛ̀še mnògu
Babjak 4: 25 - ud gràdevu bɛ̀še punèže bɛ̀še naš zeml'àk i bɛ̀še mnògu
Bansko: 112 - ɛdnàš se plèskaše s testò ma bɛ̀še lòšu̥
Bansko: 225 - aga bɛše studènt ta ležà nɛ̀štu fnògu lòšu bɛ̀še bòlen fnògu
Bansko: 227 - ta se puknàl apandesìtu tə utvòrena rànata tə bɛ̀še takà
Gorno Vŭršilo 2: 63 - tùka mìnalite mìnalite godìni sàdexme dodè ne bɛ̀še stanàlo tèkezesè
Gigen 2: 13 - bɛ̀še mnòu xùbəu mnògu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut