b'àše

Particle: 
cop
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where b'àše appears

Drabišna 1: 17 - gipsìrənə b'àše
Huhla 3: 1 - əmə tòj b'àše hùbəu nìe f h nà pɤrvu əgà stànə
Huhla 3: 3 - də b'àše v'èke əm b'àše màlku mɤ̀kə dè òt' nəl'ì ə zèhə ni
Huhla 3: 3 - də b'àše v'èke əm b'àše màlku mɤ̀kə dè òt' nəl'ì ə zèhə ni
Huhla 3: 8 - ə ìməhme tòj b'àše kət ə təkɤ̀u gu kàzvəhne mɤ̀šku
Huhla 3: 9 - b'àše ə nə dv'à gudìnki jùni jùni
Huhla 1: 19 - um'èsiə l'àp l'àbə b'àše pròstu kvò də ti kàžə
Huhla 5: 21 - velìgd'èn kətu zəguv'àeme pɤ̀rvətə zəguv'àlkə b'àše še zəguv'àene misòtu̥
Huhla 3: 29 - tòj b'àše si rəbutlìf čuv'àk o òt' ìmə enì l'èli
Huhla 5: 35 - kàk b'àše a jà gu zəbràih è kɤ̀kto i də è
Huhla 5: 36 - d'è də znàm kàk b'àše tə səm pìtələ màjkə
Huhla 6: 38 - nìj nəpràihne tugàj b'àše
Huhla 6: 40 - tugàj b'àše jèftun jèftun
Huhla 3: 41 - à t'è n'èmu dàdohə žìt pərì òti nàšijə bràt pək b'àše
Huhla 3: 43 - əmə nè če tòj b'àše brigədìr əmə ìmə trùdu.dèn
Huhla 5: 43 - inò vr'àme mòjə d'ad mòjə d'àd b'àše bələkčijə
Huhla 3: 51 - inò vr'àme tòjtu žìt ku b'àše jèdru pò hùbəu tòjtu drèmnu
Huhla 2: 73 - tùrckətə džəmìjə b'àše

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut