beše

Particle: 
cop
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where beše appears

Mogilica 3: 64 - tegàvə petmès ud nègə iskàrvəhme zàhərnu nəkvò beše
Mogilica 6: 71 - pò nəprèš' ut ut bàčkuu nəgòre tò beše tɛ̀sen pɔ̀te
Leštak 3: 18 - ut tvà è təkà beše è hərmàn
Brŭšljan 1: 23 - kəd'ètu beše vəf s'èlutu i təkà prutìč'əš'i cal c'ɛ̀lijə sezòn
Čokmanovo 1: 11 - n'è e bilò lòšu bilò e hùbəvu hùbəvu beše si
Čokmanovo 1: 39 - i nvà beše
Stikŭl 4: 38 - i hi uprustɛ̀ə kàktu si beše nərɛ̀dbətə
Stikŭl 1: 49 - imò̝tə beše mnò̝go imòt nìe imɛ̀hmi i drùgi imɛ̀hə sìčkine imɛ̀hə
Stikŭl 1: 76 - kàžə m zgà ənəkvò be sìn pək drùguš beše nəkvò
Stikŭl 1: 77 - jɛ̀ vɤ kàzvəm drùgučɛ̀šnutu beše enəkvò
Stikŭl 3: 80 - etùka ut katu ut pò̝lskite səlà bešɤ màjka mu beše tùka
Stikŭl 3: 86 - anəvà visò̝kunu dènu za tò̝kan i tò̝ sa gràbna i nò̝lkuva beše
Stikŭl 1: 87 - kilò̝ zə kilò̝ i nəkvò beše pulužènietu̥ sìn i pərì imɛ̀hme i sᶤìčku
Stikŭl 1: 88 - sᶤìčkutu beše hùbəvu i i nòlku behme nìj behme jɛ̀ səm nàj gulɛ̀mətə
Stikŭl 3: 90 - màjkata beše etùva n dàduha da gu vìd’ət pak edìn čuvɛ̀k
Stikŭl 3: 102 - ta mumč’èncetu beše izgurɛ̀lku gùrelč’ica ne muž’ɛ̀hme d ìdem plàkahme tùka
Stikŭl 3: 104 - tàm nadòlu nàa ut kutrò beše sèlu tùka
Pavelsko 4: 54 - g’ubr’ʌ̀ nə nìvətə əm təkà beše decà kət ìdə də ž’ʌ̀nem’e
Petŭrnica: 1 - kɤ̀ sme živɛ̀le siromašìjka beše golotìa beše pris marabètu
Petŭrnica: 1 - kɤ̀ sme živɛ̀le siromašìjka beše golotìa beše pris marabètu
Petŭrnica: 2 - baštà mi beše vɤ̀zrasen màjka mi be pò mlàda t’à
Petŭrnica: 5 - màjka mi beše vràčkə̥ ut selàta dovàždaa òra tə gi cɛ̀ree
Petŭrnica: 32 - netì onovà i tòj si gi zavède tovà beše
Sŭrnica 1: 34 - tə beše lit’ìšte vujènnu
Vasiljovo 1: 8 - štòto ama ne pòmna kà beše tàm ə načàlnik im
Vasiljovo 1: 16 - tovà beše ɛ̀ pesentɛ̀ bàa ispèl’e zərət vojnɛ̀ta
Vŭrbina 4: 18 - ut səmòtu s’èlu tuvà beše stàrətə priròdə drùgo nè
Vŭrbina 3: 78 - ə če kugà kugànu t’yt’ỳnən beše ejsòlkuf tə pànnə tə gu spìti
Vŭrbina 4: 110 - e təkà beše səbòrə nàš sled devèti pòčnəne
Vŭrbina 4: 111 - òpšti səbòr kòjtu bə zàednu fsìč’ki i səbòrə beše təkà
Vŭrbina 4: 116 - segà e ufčèrski pràznik na gerg’òvden ə pò nəprèž beše gerg’òvden
Vŭrbina 4: 126 - ìdeš zèmeš nevɛ̀stə sə vɤ̀rnət obràtnətə tvà beše stàrətə sɨ ràbutə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut