b'èše

Particle: 
cop
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where b'èše appears

Kruševo 2: 36 - mòmə stànə kətu slɤ̀nce b'èše gìzdavə
Bangejci 1: 15 - predi vrème sèlutu pò gul'àmu l' b'èše
Bangejci 1: 62 - əmə tuvà čàk sigà kət ustər'à əmə kəd b'èše mlàdə
Černovrŭx: 65 - às səm nàj màlək àj nìj sm'e bèdni t'à b'èše ùžəs

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut