bilò

Gender: 
n
Particle: 
cop
Verb form: 
L.part
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where bilò appears

Kolju Marinovo 2: 86 - ò jednò vrèmi ij bilò
Repljana 4: 22 - dèto bunàr bilò odàvna
Vŭrbovo 3: 9 - za tìja u granìtovo štò bilò tùrsko u granìtovo
Markovo: 5 - nìe t’à kɤ̀štə b’èše tùrska nəlì inò vr’èmi bilò tùrsko
Kruševo 3: 48 - òb’əsni i òb’əsni i kàk ti e bilò
Oreše: 48 - kàzvə həlèl isùs hristòs tòj bìl vəskrèsnət ut dž’ihnèmə e bilò

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut