bilà

Gender: 
f
Particle: 
cop
Verb form: 
L.part
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where bilà appears

Trŭnčovica 2: 1 - às səm o udɨ̀lə də urɤ̀ i səm bilà màlkə
Repljana 1: 38 - ako nè e bilà novà onò bì si me mòže provalìlo
Repljana 2: 110 - ednù ženù tekvàj s trèti klàs nìšto nè e bilà
Eremija 5: 22 - pa sam bilà pròsta ne sàm bilà ùčena da im ne da
Eremija 5: 22 - pa sam bilà pròsta ne sàm bilà ùčena da im ne da
Eremija 2: 25 - vìka kakò bilò lètoto tòplo takà če i bilà zìmata stùt
Eremija 5: 30 - ženàta ti ìma àgnešto sɤrcè na mène bilà sam imàla
Eremija 4: 34 - nògu mu bilà skɤ̀pa kòžata kòj kakò gu ubìe nèkoe
Eremija 3: 35 - tì si bilà takòva nàči si bilà tàm pastìrka
Eremija 3: 35 - tì si bilà takòva nàči si bilà tàm pastìrka
Eremija 5: 51 - ne sàm bìla
Eremija 4: 57 - i vìkaja bèlka onà bilà pò lòša
Vŭrbina 2: 67 - əmhəm kòl’kunu je ugrəd’è̝nə bilà ev’è̝l ət kinànə səm nəšlɤ̀ ugrəd’è̝nu
Belica 1: 13 - emi slugìn'a sɤm bilà
Belica 1: 14 - na kòlko gòdini si bilà
Gradec 1: 12 - jà ednà gòdin sɤm bilà sè na leglò
Gradec 1: 48 - kogà da sɤ̥ sɤžìvim takà jà sɤm si bilà takà de
Drjanovec 1: 14 - tòčnu nɤ g’urg’òwd’en b’èšə̥ bilà brèminnɤ às ni gù znàjew tùj n’èštu
Petrov Dol 3: 18 - i ž’ènim ž’ènim kòlku səm bilà àz əmi mumìč’ita nə nìvəta sp’ìm
Tǔrnjane 2: 91 - sɤm bilà mlàda
Salaš: 47 - što jà sɤm bilà pò golèmška i sem sɤm uspèla nalì
Salaš: 96 - ìdemo s màter mi da kòpamo jà sɤm bilà sìgurno trèto četvṛ̀to
Salaš: 245 - sìčko se tɤčè dàže jà kàt sɤm se oženìla bilà sɤm
Bela 1: 44 - dobrè dojdò drùgata nedèl’a tàa ofcà bilà imàla bliznèta
Rajanovci 1: 4 - e pa kvò da ti kàžem jà sɤm bilà
Rajanovci 1: 5 - nò kadà jà sɤm bilà momìče detè sɤm bilà nò momìče
Rajanovci 1: 5 - nò kadà jà sɤm bilà momìče detè sɤm bilà nò momìče
Rajanovci 1: 37 - da da ga vṛšè i dòjde de dòjde vṛšàčka ama e bilà čàsna
Rajanovci 1: 39 - na dèdu mu e bilà vṛšačkata i òn g’u dokàra
Rajanovci 1: 42 - jà sɤm bilà detè i ne sɤ̀m razbiràla i ne zna
Rajanovci 1: 50 - ò s òfce jà sɤm bilà gòre odìla sɤm tekà
Dolna Sekirna 3: 26 - jà karàčka sɤm bilà mlògo od detè òšte
Dolna Sekirna 2: 79 - u sòviju e bilà mòmkin’a
Dolna Sekirna 2: 87 - u čorbadžìjutu štò e bilà imàl dvè decà onà stàvam kàže
Dolna Sekirna 2: 92 - onà odàvna e bilà onà e dvàese i ftòra godìna ròdena
Dolna Sekirna 2: 93 - sedem òsem gòdine bilà kà e bilà po sòfija i vodàta
Dolna Sekirna 2: 93 - sedem òsem gòdine bilà kà e bilà po sòfija i vodàta
Glavanovci 1: 36 - àko sɤm bilà màlečka sɤm išlà da ra da pomògnem na màmu
Glavanovci 2: 47 - jà sɤm bilà nasòčena za mùško ama tè sɤm otišlà u žènsko
Glavanovci 1: 71 - nìje vṛzùjemo ednùš hm zmijà pod rukòl’k’e i ponèže jà sɤm bilà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut