bilà

Meaning: 
be
Gender: 
f
Verb form: 
L.part
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where bilà appears

Trŭnčovica 2: 1 - às səm o udɨ̀lə də urɤ̀ i səm bilà màlkə
Repljana 1: 38 - ako nè e bilà novà onò bì si me mòže provalìlo
Repljana 2: 110 - ednù ženù tekvàj s trèti klàs nìšto nè e bilà
Eremija 5: 22 - pa sam bilà pròsta ne sàm bilà ùčena da im ne da
Eremija 5: 22 - pa sam bilà pròsta ne sàm bilà ùčena da im ne da
Eremija 2: 25 - vìka kakò bilò lètoto tòplo takà če i bilà zìmata stùt
Eremija 5: 30 - ženàta ti ìma àgnešto sɤrcè na mène bilà sam imàla
Eremija 4: 34 - nògu mu bilà skɤ̀pa kòžata kòj kakò gu ubìe nèkoe
Eremija 3: 35 - tì si bilà takòva nàči si bilà tàm pastìrka
Eremija 3: 35 - tì si bilà takòva nàči si bilà tàm pastìrka
Eremija 5: 51 - ne sàm bìla
Eremija 4: 57 - i vìkaja bèlka onà bilà pò lòša
Vŭrbina 2: 67 - əmhəm kòl’kunu je ugrəd’è̝nə bilà ev’è̝l ət kinànə səm nəšlɤ̀
Belica 1: 13 - emi slugìn'a sɤm bilà
Belica 1: 14 - na kòlko gòdini si bilà
Gradec 1: 12 - jà ednà gòdin sɤm bilà sè na leglò
Gradec 1: 48 - kogà da sɤ̥ sɤžìvim takà jà sɤm si bilà takà de
Drjanovec 1: 14 - tòčnu nɤ g’urg’òwd’en b’èšə̥ bilà brèminnɤ às ni gù znàjew tùj n’èštu
Petrov Dol 3: 18 - i ž’ènim ž’ènim kòlku səm bilà àz əmi mumìč’ita nə nìvəta sp’ìm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut