bilò

Meaning: 
be
Gender: 
n
Verb form: 
L.part
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where bilò appears

Kolju Marinovo 5: 39 - kɤ̀k e bilò
Kolju Marinovo 2: 84 - ednò vrème kàk e bilò
Trŭnčovica 1: 47 - pənɨ̀cə li bɨlò čùpət nə vrətàtə tɤ̀j e bilò zəkònə [laughter]
Stakevci 4: 64 - nò nò košùl’a pràimo ot pṛ̀teno platnò tekà e bilò
Vŭrbovo 2: 5 - tòj madžìe kàe nò bilò nišàn na parì imàlo
Vŭrbovo 2: 45 - tòj e bilò odàvna a ìnače svàdbata
Srebŭrna 2: 51 - tò nìštu àtli ni sɤ̀ iskɤ̀swə amə gul’àmə gul’àmə əməlògijә̟ e bilò
Markovo: 58 - štòto ednò vrème nalì e bilò razlìčno
Malevo/Xsk 1: 3 - ot stàrite xòra za sèlutu kàk e bilò zesèleno
Malevo/Xsk 1: 20 - ama tovà slet osvoboždènieto e bilò na bɤlgàrija
Eremija 2: 25 - vìka kakò bilò lètoto tòplo takà če i bilà zìmata stùt
Eremija 2: 28 - e pa nògo bèše goreštinà mnògo bèše goreštinà i takà če bilò
Eremija 1: 103 - tèško e bilò togàva znàči
Dolno Ujno: 13 - i se ispìčat pàk u pèčka le bilò pòdnica
Dolno Ujno: 283 - zème nèšto pràti podàrək kakvò kakvò e bilò
Kruševo 4: 1 - a za pràznici kàk e bilò
Šumnatica 1: 66 - bugàtə dəržàvə ə bilò i v’àrnu e tvà n’ɛ̀štu znàči dà
Vŭglarevo 2: 2 - kɤ̀k e bilò štò e bilò štòto tò kət sə zapìsva takòva gòvor
Vŭglarevo 2: 2 - kɤ̀k e bilò štò e bilò štòto tò kət sə zapìsva takòva gòvor
Bangejci 1: 13 - a predì vrème pò gol'àmo li bilò sèloto
Černovrŭx: 49 - v bɤlgàrijə təkà li e bilò nəfs'àkədi vìš tùj ni znàm
Čokmanovo 1: 11 - n'è e bilò lòšu bilò e hùbəvu hùbəvu beše si
Čokmanovo 2: 18 - ìštəm də mi dunes'èš vɔ̀ž'e wòti sə zəd'ɛ̀vəme dərvà fəsùl' l' e bilò
Gela 3: 67 - če hùbavu ama làni səbìraše senò ta bilò pò hùbavu tùka
Gela 3: 80 - prɨ màjka i prɨ bàba si e bilò pò hùbavo de
Vasiljovo 2: 12 - s’è̝ takà sa izb’àgale koto e bilò puštin’àk tùkəna
Vŭrbina 3: 39 - i də səč’è̝me i sìčku e bilò enèj
Belica 3: 105 - kačènceto naòkolo dodèka e bilò mòkro
Belica 2: 186 - takà e bilò nèkoga
Oborište 1: 29 - i tùj e bilò
Sveta Petka 1: 67 - a ednò vrème pàk takà li e bilò
Arčar 2: 21 - tùka e bilò čìsto be čovèk
Gradec 2: 13 - tè tovà a bilò i tòa zème tovà detè
Gradec 1: 15 - a nò nè e bilò ùdḁr̥
Gradec 1: 36 - tè takà e bilò u mòjte ùsta
Vladimirovo 2: 46 - takà nàšto òden’e e bilò na živòd bèše
Vladimirovo 1: 118 - nèšto e bilò bòlno li ə
Tihomir 1: 17 - à i ròkl’e i i f’èredž’e d’ul’b’èn’e zəkəč’ul’me tò a bilò napr’èš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut