dàj

Meaning: 
give
Aspect: 
P
Verb form: 
imv
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where dàj appears

Eremija 2: 14 - vàjdudùle dàj bòže dòš onà rɤ̀si
Kralevo 1: 92 - stò l’èvə ìkə dàj devedes’è l’èvə dàj stò i pedesè levə
Kralevo 1: 92 - stò l’èvə ìkə dàj devedes’è l’èvə dàj stò i pedesè levə
Huhla 5: 19 - ò bàbo dàj mène tvà ò màjko dàj mene tva
Huhla 5: 19 - ò bàbo dàj mène tvà ò màjko dàj mene tva
Graševo: 90 - jà dàj s'à kato ja strižèš kɤdè ə vlàčiš kɤdè ja perèš
Drjanovec 2: 55 - àjd’a tò t’ičә̥ɤškɤ̀tɤ bàču dàj inò kilò rɤkìjɤ mɤ dàduw

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut