dèn’ə

Meaning: 
day
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
ct
Linguistic trait: 

Lines where dèn’ə appears

Kruševo 4: 10 - p’èd dèn’ə ne sm’è puč’ìnuvàli i ə znàeš li
Leštak 1: 27 - dukàrəhme dɤ̀skite ut sləvèinu zə dvà dèn’ə vəf kìril i benkòvski
Stikŭl 2: 109 - pet š’èz dèn’ə pò nəprèš ni dukàrvəše tùkə ədìn čuvɛ̀k
Stikŭl 1: 112 - nèguvətə dəšter’ɛ̀ dərž’ì sklàdən ìde vìkə f asènuvgràd vìkə trì dèn’ə vèk’ə
Stikŭl 2: 135 - ədìn ìmə dvɛ̀ kràvɤ dvà dèn’ə ədnì ìmət trì kràvi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut