dèn

Meaning: 
day
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where dèn appears

Golica 3: 14 - dòbər dèn
Golica 3: 15 - dòbər dèn
Golica 3: 57 - mi òn'a dèn ìmaše ednà ednì drùgi
Srebŭrna 1: 1 - dòbər dèn zdravèj
Srebŭrna 1: 4 - dòbər dèn
Babjak 2: 9 - vrɤšème cèlijɤ dèn uvrɤšème gu udlɤ̀čime
Babjak 4: 20 - i i nə drùgijɤ dèn vednàga zìma: rešènie də me usvubòda:
Eremija 1: 13 - trèbe da se pùštat stòkata drùgi dèn pà ispràtat izvèstie
Eremija 2: 26 - ta ònija dèn go po ràdioto kazàa
Eremija 1: 96 - cèl dèn
Eremija 1: 97 - cèl dèn jà ìma vodìčka nèkade da pìjneš jà nèma
Drabišna 2: 7 - e nòu dèn də b'àhte dušlìli seà n'àmə najete ìč' krùši hìč
Drabišna 2: 11 - n'àmə nə nòə dèn gà utìdəh
Drabišna 2: 13 - nòə dèn gà utìdəh èj sòninku dun'èsəh ədnɤ̀ šɤ̀pkə
Leštak 1: 26 - à jɛ̀ šə t kàžə kàk e idɛ̀hme zə edìn dèn
Šumnatica 1: 23 - dòbər dèn
Šumnatica 1: 24 - ò dòbər dèn [laughter] ut amèrika tàə ženà
Šumnatica 3: 246 - dòbər dèn
Šumnatica 3: 247 - dòbər dèn
Šumnatica 3: 248 - dòbər dèn
Skrŭt 2: 45 - i na drùgio dèn pàk svàdba f ponedèlnik
Skrŭt 1: 50 - càl dèn spìe i vrɤ̀šta s fàšta go tàa ženà
Skrŭt 2: 79 - svàdba càl dèn takvò e nèšto bè nè kət segà
Vŭglarevo 1: 68 - kət s’è̝nnem zə ədìn dèn gu izjəd’è̝m
Brŭšljan 1: 11 - nəlì tugàvə beš'e nìsku plət'èn trùduvijə dèn
Černovrŭx: 46 - i sə rəspolàgət xùbəv dèn kəto i nə xərmàna
Stikŭl 2: 111 - dumàtɨ kràstəvᶤìcɨ i grò i kərpùzi be dukàrəl ədìn dèn
Stikŭl 2: 134 - dn’èske jɛ̀ ə že si pàsə tùv ìməm ədnɔ̀ kràvə ədìn dèn’
Gorno Vŭršilo 2: 16 - d'è d'è d'è d'è c'àl dèn d'àkame d'àkame dodè se stṛ̀ka slàmata
Gorno Vŭršilo 2: 27 - kàg gi glèdam càl dèn s nìx se raspràvam
Gorno Vŭršilo 2: 35 - vojnìk segànka ònija dèn mu praìxme ispràštane
Sŭrnica 4: 80 - znàči jèdeneto sèki dèn li go
Trjavna: 210 - c’àl dèn gi vòdite
Trjavna: 213 - a càl dèn dè də vərìm càl dèn dvà čàsə
Trjavna: 213 - a càl dèn dè də vərìm càl dèn dvà čàsə
Belica 1: 131 - togàva ni plàštaa na dèn šeesè lèva a nèi dàdoa četìrese
Belica 2: 157 - fsèki dèn da mèsim po tòlkova emì navednɤ̀š
Belica 2: 179 - ìmaše li dèn v godìnata vɤf kòjto se pràv'at pòdnici
Oborište 1: 116 - dòbɤr dèn
Oborište 1: 117 - dòbɤr dèn [laughter]
Oborište 1: 118 - dòbər dèn
Drjanovec 1: 37 - i vɤ̀rnɤ jɤ nɤdzàt’ i nɤ sɤmìjɤ dèn’ nɤ gerg’òwden’ bèš’e tùj
Gigen 2: 29 - velìgde̝n gu praznùvame trì dèn’a pɤ̀rvijɤ dèn si gòtvim jajcà
Gigen 2: 30 - raznàsame po kɤ̀štite̝ ftòrijɤ dèn pàk sɤ̀što i trètea i nòsim jajcà
Gigen 2: 33 - è togàva gòtvim ìdvat zbòrene od drùgite selà cɛ̀l dèn adèm pìem
Petrov Dol 2: 37 - dòbɤr dèn
Petrov Dol 2: 56 - dòbɤr dèn
Petrov Dol 2: 150 - i c’àl dèn
Vladimirovo 1: 92 - dèn dèn dèn
Vladimirovo 1: 92 - dèn dèn dèn
Vladimirovo 1: 92 - dèn dèn dèn
Vladimirovo 1: 93 - fàštene na dèn raskažì
Vladimirovo 1: 98 - ne sì li faštàla dèn na
Vladimirovo 1: 102 - vɤž a a lovìli sme ngi dèn elì na gèrg’ovden
Vladimirovo 1: 116 - ì takà i na tòo dèn mu pràvime pìtka nèšto i
Gorna Krušica 2: 31 - a ami pèča ami cèl dèn i sos nìx i rabòta
Iskrica 3: 72 - ə dàttə kugàtu e umɤ̀rlenə i kə kòj dèn tr’àvə sə uàgni
Iskrica 3: 91 - i t’è ležɤ̀t c’àl dèn i drùgətə vèčir pàk sɤ̀štə ràbut
Baskalci 1: 136 - zakùsɤt ne znàm štò i hàjde pùštәt i tòja dèn
Baskalci 1: 189 - às ustrìgvәx pu četìreese tòa dèn nàči kәtu sèdnә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut