drùk

Meaning: 
other
Gender: 
m
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where drùk appears

Kolju Marinovo 4: 37 - edìn gi nər’èždə drùk fɤ̀rl’ə ut kulàta
Repljana 2: 20 - dòln'i.lòm na tròica pètkovden u gòrn'i.lòm u čuprèn'u pa drùk
Repljana 2: 112 - ama te tekà onà se nàvanu če pa drùk nèče se navàne
Repljana 2: 113 - sàku da si pràimo zbòr nèče se navàne drùk
Babjak 1: 29 - zəkəsnɛ̀e mòž də pur'àsə əmə ud n’ègu nèma drùk
Kovačevo 2: 19 - ami a s’à štò a s’à nik’ɤ̀t tə edìn nə drùk
Leštak 3: 87 - čìsti li se po drùk nàčin n’àkəf prìmerno kət zərnòtu
Leštak 3: 183 - rəkòjki gu kàzvət tùr’ə gu nə snòpə drùk ìmə pàk
Skrŭt 2: 5 - pək k’i ìat ə drùk pàt pà svàdba nì j zakàrvaa napràvo oddòma
Huhla 2: 12 - jà li gu dukàrə drùk li gu dukàrə dəržàvətə
Huhla 3: 17 - idìn drùk è tòa nàš ìmə sìn gul'èmijə kumənìs
Huhla 2: 51 - ud m'ène pò gul'àm i pò drùk n'àmə i jà i
Vŭglarovo 2: 105 - da govòrite edìn sled drùk štòto tùka sìčku se zapìsva
Brŭšljan 2: 8 - də gu č'èš'e pəg drùk də mu vərzè̝ rugi rugàtə
Gela 1: 21 - edìn takà živèe drùk takà a
Malevo/Asg 1: 80 - stàne li pò gul’àmu vɤ̀ržeme pàk drùk si nəpràvim
Malevo/Asg 1: 85 - tàm drùk tùj drùk i tùk odgòr’e drùk
Malevo/Asg 1: 85 - tàm drùk tùj drùk i tùk odgòr’e drùk
Sŭrnica 1: 69 - edìn nə drùk si sә̥ uvəž’àvəme i si pudnàs’əme kəkvò ìməm
Sŭrnica 1: 84 - kət sə pubrət’èni idìn nə drùk sə dərùvəš’
Trjavna: 226 - pəg drùk pɤ̀t pu c’àlə s’èdmicə ə s’à ud gurištinɤ̀tə
Vŭrbina 4: 50 - dɤ̀ski a nəsàm sə vòzili pàk drùk məteriàl
Petrov Dol 1: 45 - kàzvə ìmam inà pərà š’ə mu dàm enà parà pɤk drùk pɤ̀t’
Iskrica 3: 6 - idìn bràt urè drùk pək drùgi ràbuti vɤ̀rši ə drùk pək
Iskrica 3: 6 - idìn bràt urè drùk pək drùgi ràbuti vɤ̀rši ə drùk pək
Iskrica 2: 42 - pu dvà pu dvà sɤrɤ̀ka i gi nòsime̝ tàm idìn du drùk
Iskrica 2: 43 - idìn du drùk tɤ̀j gi nər’àda:me̝ tugàə enò vr’ème

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut