dvàese

Meaning: 
twenty
Linguistic trait: 

Lines where dvàese appears

Mogilica 1: 80 - i nə dvàese i p'èd gudìni mi beš'e məž'ɔ̀t i mi pučìnə
Mogilica 1: 81 - tə nə dvàese ustànəh duvìcə s ədnò dɛ̀te
Mogilica 3: 117 - pu dvàese kràvi nə ədnà dujɛ̀č'kə
Leštak 1: 46 - dvàes gràmə urìs dvàese i čètiri l’èvə səs trì filìjki hlɛ̀p
Šumnatica 1: 78 - dvàese i trèti nàbor səm
Šumnatica 1: 93 - jà dvàese hìljədi žèrtvə dàdəme nìe bɤ̀lgərìte ə rusìjə dvàeset mil’ònə
Gorno Vŭršilo 1: 7 - dvamìnata dvàese dèkara lòzje dvamìnata gi iskòpva:me i ožànva:me
Gorno Vŭršilo 1: 12 - a nìe kakvò sme viždàle dvàese dèkara lòzje dvamìna gi iskòpvame
Gorno Vŭršilo 2: 41 - pòsle stanà tèkezesè gledàxme òfci dvàese godìni gledàxme òfci
Gorno Vŭršilo 2: 42 - càl dvàese godìni gi pàso:me doì:me jàgneta gledà:me ranì:me gi
Gorno Vŭršilo 2: 70 - òfci dvàese godìni òfci gledà:me z dɛ̀doto i du
Belica 1: 26 - po dvàese dèna segà za petròvden si dòdem
Belica 1: 135 - pa segà čovèk me e ostàvil stanàa dvàese i trì godìni
Iskrica 3: 33 - dù pitkòvden pitkòvden stàə nə dvàese i sèdmi uktòmvri
Iskrica 3: 35 - štòtu də sə uàgn’ət dvàese i ftòri fevruàri tuvà màrt
Iskrica 3: 38 - prez zìmətə tè pòčvəd də sə àgn’ət tugàva na dvàese i ftòri màrt
Baskalci 1: 62 - sabèreme i jàs ìәm dә kàžem pedesè mәznìki tì ìmәž dvàese
Dolna Sekirna 2: 25 - dvàese dɤ̀na bes parì i zaštòto i na mɤžɤ̀t mi pìšu dèsed dɤ̀na
Dolna Sekirna 2: 29 - i na n’ù dvàese dɤ̀na rabotì a sigà kòj če ti rabòti
Dolna Sekirna 2: 92 - onà odàvna e bilà onà e dvàese i ftòra godìna ròdena
Glavanovci 1: 47 - če ti dadè [laughter] dvàese stotìnki če ti dadè ednò šekerčè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut