Clitic: 
clt
Particle: 
cop
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where è appears

Trŭnčovica 2: 84 - t’à ne è prevè̟denə na drùgu m’àstu žè̟netә̥
Stakevci 2: 10 - ne è magdanòs tìke nò selìn a onì mu dùmu
Stakevci 3: 47 - dè mi kažì tàja stàk’ovska nèšto dùma ne è kubràtska
Garvan 2: 30 - e tovà ne è dobrè
Garvan 2: 31 - nè e dubrè n' è dubrè
Garvan 2: 32 - xìč ne è dobrè
Bansko: 223 - mòe sìn tòo šo è dòlu
Markovo: 120 - kət ričè n’àmə tòj ni è nəm’èr’ət mu kusùr’
Markovo: 121 - tòj ni è zə t’èbi tì n’àmə də gu z’èmiš
Malevo/Xsk 2: 59 - [laughter] det n’àma da è
Malevo/Xsk 2: 60 - tvà n’àmə i də è
Eremija 2: 21 - a pa drùga godìna kakò če è nìkoj ne znàe
Eremija 2: 23 - nìkoj ne znàe nìkoj ne znàe kakò če è
Eremija 2: 24 - kakò če è
Eremija 4: 52 - živòtno ednì gi vìkat pa bèlki pòro što è
Eremija 3: 62 - onà stàne pòveče tùri i òtsej tàm kòlko bràšno trèbe da è
Mogilica 1: 25 - kədèl'ə ne è li kədèl kədèl'ka
Godeševo 4: 5 - məgàretə li še e kəkvò də è kəkòtu ìməš prìmer živòtnu
Kralevo 2: 100 - i nə plɤ̀dne də è pɨ̀ət si kugàt də è
Kralevo 2: 100 - i nə plɤ̀dne də è pɨ̀ət si kugàt də è
Stalevo 4: 38 - è təkà tò si e nàšte pòrti kɤ̀ktu è i càrigràtskutu šòše
Stalevo 1: 171 - əku è dɨ̀m’ətnu č’è̝t’er’ č’è̝ter nɨ̀ti sʌ
Huhla 5: 35 - kàk b'àše a jà gu zəbràih è kɤ̀kto i də è
Huhla 1: 68 - kəkò ne è nəròdə n' bỳvə n'è n' bỳvə
Bangejci 2: 34 - ìmə ìmə n'àkuj ə slàgət də də ni è l'èku ə trəkəlc'è
Bangejci 1: 41 - devedes'è gudìni də ne è krəkɤ̀ sigà də mə bulì tɤ̀j
Černovrŭx: 67 - i vìždəš kɤ̀štətə kàk i kàktu i də è
Gela 2: 73 - ne štè da è a pa tò vìš nasɛ̀kade zgà
Malevo/Asg 2: 18 - tvà dɤ̀rvu ne è tvɤ̀rdu kətu səlkɤ̀mə i dəbɤ̀
Belica 2: 91 - ne è
Sveta Petka 1: 121 - ne è drɤ̀vo bè
Gigen 2: 10 - ne è za čùdo i stuìm dukadɛ̀ idinàez dvanàes čəsɤ̀
Petrov Dol 1: 80 - e na mumìče əku è mumičinci gu krɤštɤd girgànə
Vladimirovo 2: 99 - i koto jɤ vàrime màl tɤ tɤkà da ne è
Gorna Krušica 2: 3 - ne è kat seà da ni donòsat xlèp mesùvahme si domàšen
Salaš: 144 - no trèbe da è da è
Salaš: 144 - no trèbe da è da è
Salaš: 272 - ə ne è li raz kvò mu vìkaxte
Salaš: 291 - a rum’àna dojdè sɤs tìja hòra ne znàm kàkto i da è

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut