Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where è appears

Stakevci 1: 70 - rèče è jà te poznàvam po prìkaskata tì si severjànka
Repljana 1: 10 - jà sɤm detè učenìčka è sɤs ə ɤm komšìk'a ni bèše
Repljana 2: 25 - axa axa è tekà smo odìli svè po zboròve
Repljana 3: 41 - è vìden nikòličov on opandžàci pɤk pràeše tɤčèmo i opandžàci
Repljana 3: 62 - è tegàj se strìžu
Vŭrbovo 2: 9 - è te tùj sèn’k’a
Vŭrbovo 2: 47 - n è na mòja sìn n è
Vŭrbovo 2: 47 - n è na mòja sìn n è
Srebŭrna 1: 36 - è inò wrème kàk bèše
Srebŭrna 2: 36 - i sìčku stàwə è è sigà kànə tɤ̀s unùkə d’èt ut sòfijə̟
Srebŭrna 2: 36 - i sìčku stàwə è è sigà kànə tɤ̀s unùkə d’èt ut sòfijə̟
Srebŭrna 2: 92 - às è às n’è às ə gu nəpràəm gu nòs’ә̟
Garvan 2: 13 - pò nəpr'èt n'èməše təkòs è sigà ut səvètə ìmə xòrə
Garvan 2: 22 - è sigànə è m'èsec ìmə l' dvà l'i kəkò
Garvan 2: 22 - è sigànə è m'èsec ìmə l' dvà l'i kəkò
Garvan 1: 71 - è ə stànə šijsè gudìni kɤ̀ktu sme venč'èni è kɤ̀ktu živèjmi nìj
Garvan 1: 71 - è ə stànə šijsè gudìni kɤ̀ktu sme venč'èni è kɤ̀ktu živèjmi nìj
Garvan 1: 74 - è à
Garvan 1: 76 - è à s'ètn'e tə pùštə utìvəš pàk krɤ̀sniku nəprèt' i tì pudèr'e
Garvan 1: 88 - kərtìnki è kərè
Garvan 1: 134 - è če tùj
Garvan 1: 215 - nə tɤ̀s dàduw dv'è i dàvəm nəpràu è tu̥kətɤ̀j è
Garvan 1: 215 - nə tɤ̀s dàduw dv'è i dàvəm nəpràu è tu̥kətɤ̀j è
Dolno Draglište 3: 39 - è kàk gu puznàvəš əmi lè gu ubɤ̀rneme
Eremija 1: 32 - è de onì če ti kàžat
Eremija 5: 96 - è takà
Eremija 1: 109 - dvàes i pèti dvàes i pèti è i segà če stàne
Eremija 1: 116 - panìcata da umìeš è ot sutrintà nèšto da naprài čovèk
Mogilica 6: 6 - a ma ne udbàvəše sə è segà də z'ɔ̀meš hlɛ̀p
Moglica 1: 20 - è təkà
Mogilica 4: 28 - jɛ̀ è gi kàrəm i deč'ìš'tətə i vnùč'etətə də vɛ̀rvət
Dolno Ujno: 24 - è dobrè bè nèma [laughter]
Dolno Ujno: 62 - è kədèl'a è tè tùka če se vṛ̀že vḷ̀nata i tè
Dolno Ujno: 75 - è kvò se pletè
Dolno Ujno: 194 - è emi za tovà te pìtame za ednò vrème
Dolno Ujno: 195 - è jà vi kazàx
Dolno Ujno: 247 - [laughter] è kàk səm igràla
Kovačevo 1: 74 - è slet tovà
Kovačevo 1: 167 - è stərovrèmcki
Kovačevo 1: 194 - è štò də gu pràiš
Kralevo 2: 48 - è səs ə òdvəricə ili səs sɨ̀rence təkà rəstòkuvəš listàta če
Leštak 2: 9 - è štò takà
Leštak 1: 19 - è segà sme pàk dubrè nə vrèmetu stàrite hòrə nàšte
Leštak 3: 129 - è kàktu tuvà dòlu ìž
Leštak 3: 306 - ɤ drʌ̀škətə č’ɛkəj segà də vìdim kàk bèše è təkà
Šumnatica 3: 175 - pu ednò t’èle si zəkòl’uvame è tuvà ni e rənàtə nàmi
Šumnatica 3: 188 - è təkà nə ednà pìtə gu
Skrŭt 1: 56 - è às tà e safsèm drùga
Skrŭt 1: 57 - è takà e tàa i vičertà
Skrŭt 1: 141 - è ə vìka kət k’i srètniš takvì dàmi vìka
Skrŭt 1: 202 - è trakàlo pò trakàlo kadè si pɤ̀t pətuvàlo
Stalevo 4: 38 - è təkà tò si e nàšte pòrti kɤ̀ktu è i càrigràtskutu šòše
Huhla 6: 9 - è zə peràne ìmə i
Huhla 3: 27 - è gà vl'èzət hòrətə i jà še fl'àzə nəlì e təkà
Huhla 5: 35 - kàk b'àše a jà gu zəbràih è kɤ̀kto i də è
Huhla 1: 59 - a e è pàk e tòr
Huhla 6: 67 - è əpartəmèntə
Huhla 6: 69 - è tàm pərləm'èntə
Huhla 1: 82 - è pa tò i ne tr'àbva
Huhla 2: 106 - əm sigà sìčku kùpi nà è gu kò še mu e
Huhla 2: 108 - də gi òblekə i če təkàvə b'àh grižlìvə è
Gela 3: 23 - è kvò da kàža
Stikŭl 3: 24 - prez è predì etɛ̀ə vujnì stàrɤte vujnì tugàvə dètu sə izbᶤìtɤ
Stikŭl 1: 26 - è tò̝jə ə ud mò̝jə bəštà nèguvijə bəštà imɛ̀šə tàm nàš kumšìjə
Stikŭl 3: 73 - tùrlata istàtak ìma adnɔ̀ cèrkvɨca è napràvena cɤ̀rkvɨca ut starìnnu ò̝šte
Stikŭl 1: 82 - tugàvə gu kàrəha è bəštà mɤ i nèguvijə bəštà səs kò̝n
Graševo: 56 - è blìzo
Stančov Han 1: 31 - è s tәkòvә i sә ublìčәmi pәk ìnәči s’èki d’èn si nòs’әt
Stančov Han 1: 37 - i tùkә sәs è sәs ə tәkìvә šàreni tәkòvә
Sŭrnica 1: 1 - è mnògo ti blagodarìm mnògo interèsni ràboti ni raskàza
Trjavna: 153 - dà štòm jə izvìkəš è sià də ričèm də si trɤ̀gvəmi
Trjavna: 245 - è n’àkuj mu slàgə əmə nìj ni smè im slàgəli
Vasiljovo 1: 3 - è kogàto stanɛ̀ vojnɛ̀ta tò beše dvanàeseta godìna
Vasiljovo 1: 5 - na tùrskata grànica tàm gi bìa è tə sə vudì vojnɛ̀ta
Vasiljovo 1: 34 - è ta mòjta màjka ta zèmem ə t’è ogladn’èli stànem
Vasiljovo 1: 39 - najad’è̝m sa stànat ta si ìdat è pa koto dòdeše kòl’eda
Vasiljovo 1: 44 - è še dòde vasìl i ga dòde koto dòde vasìl
Vasiljovo 1: 45 - ìmaše əm è decà òdat ta suruvàkat
Vasiljovo 1: 58 - drùgi pàdne sa prevìt krəvàj gòs t’e čàka è tovà
Vasiljovo 1: 59 - gòs a gòs t’e čàka godežàre čàkat è ftòrija pàk
Belica 2: 44 - è às sɤm raspìtval na drùgi mestà
Belica 3: 66 - è kòlko tò sprotì maslòto i sprotì mlekòto ako tùriš
Oborište 2: 6 - è bàbinden tòj màj na vrèmeto ne stè go praznùvali tòj
Oborište 1: 21 - è mi poznàva sa tòj si ftàsa šùpne takà i
Oborište 1: 61 - pedesè è znàči predì tovà vəf ə onìja stàrite
Oborište 1: 120 - è i narèt
Oborište 2: 120 - è ə s’àko momìče li mòže da bɤ̀de vàjdudùlka
Sveta Petka 1: 11 - è fuf v’è vèlingàt
Sveta Petka 1: 44 - ednò vrème a pa pò ràno è ot po
Sveta Petka 3: 71 - è derèko le
Sveta Petka 2: 75 - è nә vnùkә stò i usemd’esè udnèse
Sveta Petka 2: 89 - è ìdi i kàž’i vàso ìdi i kàž’i dà vìdi
Sveta Petka 1: 137 - è səz dɤ̀rvə
Sveta Petka 1: 146 - è takà
Arčar 2: 25 - àjde vi donesème bòles è sɤgɤ̀ kupùvaj od n’ì
Arčar 1: 26 - è takà takà dobrè jà vìkam jà stanà tùka pa inžinèr be
Gradec 1: 94 - ma a nosìl ta è krìvo.lèvo tàm iz onìja skàli
Gradec 1: 104 - i onàa nì tàa nì onàa è dòktoricata sìčki adrèsi ìəm
Gradec 1: 115 - è onìja gà zèa da sa smèjat
Drjanovec 2: 16 - màjki̥t'ȅ s'è mi vìkɤɤ kɤt kàžɤ è zɤ nàs bùlkɤ n'àɤ
Gigen 2: 33 - è togàva gòtvim ìdvat zbòrene od drùgite selà cɛ̀l dèn adèm pìem
Petrov Dol 2: 70 - è dobrè sme blagodar’ɤ̀ da
Vladimirovo 1: 20 - è ud drùgu ròdovete
Vladimirovo 1: 35 - è pa ìmaše
Vladimirovo 1: 37 - è pa kòj k kɤdè si rešì dalì go napràvi
Vladimirovo 2: 60 - è ə ə ko ko kòleda zakòl’ame prasèto zbìrame sɤ
Vladimirovo 3: 69 - è še a iščìstiš še a nare
Vladimirovo 3: 77 - è ot pìleto vèče
Gorna Krušica 1: 40 - i z tovà darùvahme nìšto nè e imàlo è da kùpime
Tihomir 2: 147 - è as kalmùje
Iskrica 3: 82 - è kətu puràsnət àgəncàtə vèče zə ufc’èti gi iskàrvəme vèči

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut