e

Pragmatic: 
ost
Lexeme: 

Lines where e appears

Repljana 4: 8 - e tàj
Babjak 1: 26 - e tòlk'i tekà gulɛ̀mi lɛ̀buve tìjə də tràje pòveč'e
Dolno Draglište 3: 5 - i nìe təkà pečè:me e tekà mèsimè gu f nuštuvìte
Markovo: 196 - a tòlku̥s pərì žə dəd’èm e tòlku̥s pərì žə dəd’èm òšti dəd’èm
Eremija 4: 6 - jadàt e tùka komšìkata ònja dèn puštìla golèmoto svinčè
Eremija 2: 47 - da nèma do pràgo trèva e tùka tṛ̀sa ə trevàta da nèma
Eremija 1: 112 - e sà idòx u drùgijo komšìja donèsox u ednà tùbička za pìen'e
Mogilica 6: 85 - nəlì si vìdel tùkə e segà d'e sə
Mogilica 5: 91 - əku e tùkə s e sòə stàrec ɛ̀ce dùmə gròznu
Mogilica 5: 92 - e sòə stàrec znàči
Mogilica 3: 98 - ti kàzvəm i nəgrədìhə kɔ̀š'ti e təkvì təgà besràmnici
Drabišna 1: 29 - è səgà e skà səm
Drabišna 1: 33 - ne mòə də vɤ̀r'ə səz d'v'a pàterici e sə putpìrəm i vɤ̀r'ə
Drabišna 2: 98 - e gà se izmurì ìkə e tùkə s'ènni nə svà bunàrč'i
Kovačevo 2: 44 - a jàs e tùkə ut kòl’u bəjà pɤ̀ti səm [unintelligible] –
Kralevo 2: 72 - nìə cəkà ìməme əf onàə kɤ̀štə e dòlu v drùgətə sk kɤ̀štə [unintelligible]
Kralevo 2: 134 - ud dvàtə kràjə təkɤ̀vu zətvòr’enu e tàm səs krànč’e tr’àa
Kruševo 2: 16 - blàguvicə utìdəh pri n'èjə i t'à gu pubàrə e tùk f prègətìnkətə
Kruševo 3: 133 - dv’ète č’ètirit’e nògi e təkà
Kruševo 3: 135 - vərzèš i gi e səkà
Kruševo 3: 167 - əmi e səkànkə jà upìnəš’
Leštak 3: 15 - e tvà pò rànu bèše hərmàn tùkə è tùkə
Leštak 3: 17 - e tùkə du kukòškite e tùkə pres kəzàne
Leštak 3: 17 - e tùkə du kukòškite e tùkə pres kəzàne
Leštak 3: 133 - e tàm mòe də də vərhʌ̀t i vɤ̀rli sə puubrìšəd gu
Leštak 3: 165 - səbìrə pòveče slàmə štòt t’à e səs kùkə e tùkə s ròk
Leštak 3: 167 - e təkɤ̀f ròk ìmə
Leštak 3: 176 - sl’ət prɤ̀stite ìmə ròk e təkɤ̀f
Leštak 3: 249 - nə edìnijə vòl i nə drùgijə e təkà ednò dərvò lèku
Šumnatica 1: 98 - pàk še sa is i i izbìjət e vìš kəkò pràjət
Huhla 1: 18 - bòg də gu prost'ì utìəhə tə sm'èlihə e tùkə ìmə m'èlnicə
Huhla 4: 20 - e tàə gudìnə təkɤ̀və sùšə nəgòre kàzvət tìjə nàšie udgòri
Huhla 4: 29 - pò nəpr'àš bèše fànəlu mnògu dɤ̀š i pàk e nà e
Huhla 4: 29 - pò nəpr'àš bèše fànəlu mnògu dɤ̀š i pàk e nà e
Huhla 2: 60 - bòsi nə učìlište du e tùə də bɤ̀rkəš sn'àg
Oreše: 7 - e tòs stàr čuvèk sìčku ispìtəl
Vŭglarovo 2: 76 - i nəs’àdəme tvà žɨ̀tu təkà e təkà gu nəs’àdəme
Brŭšljan 4: 12 - l'ehùdl'e màlku nà kətu e tvà seà bèbe e tùkə dètu e
Brŭšljan 4: 12 - l'ehùdl'e màlku nà kətu e tvà seà bèbe e tùkə dètu e
Brŭšljan 3: 30 - kuv'ème ut kòl du kòl pu dv'à dərv'ètə e pu dv'ɛ̀
Gela 1: 34 - vəš kàk sə izrudᶤìhə hòrətə če e tùvə gl'ɔ̀dəm
Gela 1: 41 - jɛ̀ žə ìda jɛ̀ e tàmo [laughter] enèjnaka beha pək ezgà
Gela 3: 47 - e tvà e pròle pròl'etèšnu àgɤncɤ ama e mɤ̀ničku de
Gela 3: 50 - pək e tìja mɤ̀ničkite i gl'ɔ̀damɤ dètu sɤ sɤ ujɛ̀gnɤlɨ
Gela 2: 74 - e kakvìtu sa daržɛ̀vi nìkoga nè e čùvalu
Gela 2: 80 - a nìe tùka ìmame bìblija kadènu i četè stàrecat bìblijana e tàm
Stikŭl 3: 13 - e tùvə ìməme si vudìcə tàm e blᶤìsku vudᶤìcata
Stikŭl 2: 16 - e ònijə vrɤ̀x zəubikulìjə təkà nìkəde nìšto nème
Stikŭl 3: 19 - e tùkə dètu ìmə otvòd nə češmìcətə ədnə studènkə vudìcə
Stikŭl 3: 32 - e tùka jɛ̀ žə vì jə kàža
Gorno Vŭršilo 1: 36 - noštuvì e kato tovà doodìa pa edno sìto vezdèn vìkame takà
Petŭrnica: 38 - pasɛ̀h gi glèdajme gi [cough] na pojànata ni e tàm dèto
Stančov Han 3: 16 - əmə ši gi istrìvəmi v’èči e sià isintɤ̀
Trjavna: 77 - krəsimìra e tàm unùj rugàtutu màlkutu krəsimìra
Trjavna: 83 - ə pə e tɤ̀jz ə vəlentìna e tàm
Trjavna: 83 - ə pə e tɤ̀jz ə vəlentìna e tàm
Trjavna: 215 - abè e tìe šùmətə e xùbəvu či pò xrənìtelnu
Vasiljovo 1: 75 - i da làpa hàp l’ùškat e takà nasàm natàta nasàm natàta
Belica 2: 76 - ot do tùka e tù pùsteno brazdɤ̀ nàsea tàa pòsle
Sveta Petka 3: 19 - [laughter] salmìte si tòj sedì pòdniko e sedì tùka e udzàde
Sveta Petka 3: 19 - [laughter] salmìte si tòj sedì pòdniko e sedì tùka e udzàde
Sveta Petka 1: 102 - ami dɤ̀rveni e takìva e
Sveta Petka 1: 102 - ami dɤ̀rveni e takìva e
Arčar 2: 11 - e tàm da pruizvèždat
Gradec 1: 98 - takà e tè tokòfko i tùka ednà dṛ̀ška
Gradec 1: 125 - e tùka rɤcète mi snimàa òrata sìčko mi kazàa
Gradec 1: 129 - e tè u onàa kɤ̀šta pràvo tàm
Petrov Dol 2: 7 - i e tɤ̀j màj
Petrov Dol 1: 55 - mòja dɤšter’ә̀ wìkɤ tɤ̀ž žinà i i e tɤ̀j xvɤ̀rl’en’i̥ nə b’èb’i
Petrov Dol 3: 158 - i gol’àmu e tɤ̀j e tɤ̀j nə trì kòlə i [unintelligible] i s’ɛ̀im’i
Petrov Dol 3: 158 - i gol’àmu e tɤ̀j e tɤ̀j nə trì kòlə i [unintelligible] i s’ɛ̀im’i
Gorna Krušica 2: 10 - jà takvàa fùrna ìmame jàle ja e è sà tàm ìmame jà
Tihomir 3: 21 - kukòškite si edɛ̀lnu be kukòškite e tùka da kàeme tò si napràvena
Iskrica 3: 60 - e tvà sə igràeše nə vrèmetu du vičirtɤ̀ tàə visilbà
Baskalci 1: 152 - sàmo če pò tèsno e tәkà
Bela 2: 12 - e tùka meždu tìja dvàta hɤ̀lma
Bela 1: 69 - e tùka na na baìra a jà natàm vèče zamìna obikòli
Rajanovci 1: 72 - e tekà bilò n’ìvete sɤ svèka n’ìva slòk vì ne zna
Breste 3: 37 - əm kɤdèl’kite e takà vl̀nata ùrkata i si predème za za čeràpe za
Breste 1: 74 - ta sa vṛtì tam e ne mòe go nàjdem da go vìdite
Breste 2: 74 - da nèma n’а kotò tùka e trevɤ̀ta
Breste 1: 125 - ta sa svìva koto koto go utòriš e takà
Bosnek 1: 10 - i vìka s sestrà ti sčupì vìka tè e golèmata ə tèndžera

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut