e

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where e appears

: -
Kolju Marinovo 1: 13 - e kɤ̀k gotòf l’abə
Kolju Marinovo 5: 52 - e kàk na grɤ̀b
Golica 2: 28 - e xùbavu, xùbavu
Kozičino 1: 73 - à e kədè segà ìma svetùl’ki
Rakovski: 18 - e stàvə trɨ̀ če̥tɨ̀rɨ d'ɤ̀nə sɨ prɨ nàm zəbelèžvəš
Stakevci 2: 35 - e pa upotrebjàvu ga amà
Stakevci 4: 36 - e tekà podi podi kàmenɤ otdòle kvò bɤ̀rkam
Repljana 4: 7 - e pa stanìšina dùpka tàj ne è li
Repljana 1: 59 - e nò od mùjete hà no tèj tèj
Vŭrbovo 3: 13 - e tekà e kalùger sɤ̀k i otišlì tùrci da sàkaju devòk’u
Vŭrbovo 2: 25 - e pa kòj če go napràj tòj
Vŭrbovo 2: 26 - [cough] no tekà odàvna bèše madžìje e decàta bèu kazùjem g’im za
Vŭrbovo 2: 48 - a decà če strìžu e štò
Garvan 2: 21 - e kogà stàna tovà
Garvan 1: 25 - blànə sə kàzvə tɤ̀ e tò tɤ̀j kòžə pàk amə
Garvan 2: 30 - e tovà ne è dobrè
Garvan 1: 80 - à e tɤ̀j kət pòčniš əltàru dètu izlìzə pòpu əltàr sə kàzvə
Garvan 1: 154 - e č'i səm čuvələ
Garvan 1: 178 - e tɤ̀j d'è ìstinski tùj ìstinsku kəd'è igràjət nə urò tò
Dolno Draglište 1: 19 - e təvà se vìkə puvràt'č'i [laughter]
Bansko: 209 - e pà kažàj nɛ̀šč'u
Malevo/Xsk 1: 61 - e jà b’àh nə usəmnàese gudɨ̀nɨ bəštà mi kət pučɨ̀nə
Malevo/Xsk 2: 98 - əmə kvò də pràim də ne rəbòtiš e
Eremija 6: 8 - e pa s kon'è òxoxo ìxu
Eremija 6: 15 - [laughter] e kədè vəršèexte
Eremija 6: 16 - e pa gùvna ìma pret sèka kàšta komàj sèki si ìma gùvno
Eremija 2: 18 - e òti
Eremija 3: 23 - e ne znàm kakò žìvi pròsto tè
Eremija 2: 28 - e pa nògo bèše goreštinà mnògo bèše goreštinà i takà če bilò
Eremija 2: 41 - e tovà e bez dɤ̀š nìštò nìšto i nèma i za sème
Eremija 6: 51 - važeto e pa navìva se
Eremija 1: 64 - e jà pa sàmo tùku.što vìkaš pa nèmame nie pencionèrite
Eremija 1: 69 - e pa nìko
Eremija 1: 72 - e pa àko onò
Eremija 6: 75 - e kakò naučì vɤ̀lkət vìe nə v goràta
Eremija 6: 78 - onà mi vìka e vɤ̀lkət če vìe i nè
Eremija 5: 91 - e pa jà vìkam nè nèma da mi tùrite na mène pàmetnik
Mogilica 5: 31 - əhə əhə e tè tuvà e
Mogilica 1: 65 - t'à t'à e kà a seà kàk ja kàat
Mogilica 1: 88 - sìčkite mumìč'etə imɛ̀h mumč'è puč'ìnə ədnò e tvà i
Mogilica 3: 95 - e če f enèj regulàcijə gu ne vràštət dərž'ɛ̀vətə kəkò e seà
Dolno Ujno: 7 - e pa i bànica sùka se
Dolno Ujno: 47 - e tè tè tekà kato fànem čèšam čèšam i sìčkoto go napràim isčèsano
Dolno Ujno: 50 - e pa pèrena vɤ̀lna
Dolno Ujno: 125 - e pèe se ama [laughter] ne mòga da vi [laughter] kàžem pèsni
Dolno Ujno: 127 - e pèe se kòj mòže da pèe kòj mòže da pèe [laughter]
Dolno Ujno: 129 - e pa pèle sa kato sa mlàdi
Dolno Ujno: 133 - e àjde segà
Dolno Ujno: 149 - e pa zàedno pèjatᵊ igràjat orò
Dolno Ujno: 191 - e pa vəf ednà kɤ̀šta razbìra se
Dolno Ujno: 192 - e mnògo vèselo
Dolno Ujno: 193 - e vèselo segà nèma tìja ràboti
Dolno Ujno: 219 - e pa razbìra se i na sedènki i na sobòrje ìnače
Dolno Ujno: 221 - e pa tè tekà kato si xòdime [laughter]
Dolno Ujno: 225 - e pa ìmaše razbìra se
Dolno Ujno: 227 - e pa fəf lòmnica ìmaše te tùk u dòlno.ùjno ìmaše
Dolno Ujno: 251 - e pa kakvò se pràeše òdat si po soborjè
Dolno Ujno: 256 - e pa tekà
Dolno Ujno: 259 - e pa koì ìdat ta pitùvat gi kojà ne ìska da
Dolno Ujno: 266 - e pa pitàl səm
Dolno Ujno: 273 - e pa pravìlo se e
Dolno Ujno: 277 - e pa dòjdat ot stàrite i pìtat ə
Dolno Ujno: 287 - e pa nèšto vèzano
Dolno Ujno: 289 - nèšto e čoràpi li rìza li kɤ̀rpa li nèšto če ìma
Dolno Ujno: 293 - e pa ìma razbìra se
Dolno Ujno: 294 - e kàk se prài tovà
Dolno Ujno: 304 - e pa na godèžo si opredèl'at
Drabišna 2: 7 - e nòu dèn də b'àhte dušlìli seà n'àmə najete ìč' krùši hìč
Drabišna 1: 80 - gul'àmə r'àkə duòdəš'e è čɤ̀k e tàm do mòjte plòči
Drabišna 2: 98 - e gà se izmurì ìkə e tùkə s'ènni nə svà bunàrč'i
Kovačevo 1: 32 - e kòj ka kòj kədè kàže jà si ìskəm
Kovačevo 1: 71 - e dobrè pràštat stròjnici i i stròjnicite nòs’at li nèšto
Kralevo 3: 23 - e əmə tuvà se prikàa če inò vr’ème tùkə ùš
Kralevo 1: 82 - e sigɛ̀ a sigɛ̀ nìe sà gu nəs’èeme tytỳnə əs məgàrencetu čèdo
Kruševo 3: 22 - e ami kažì
Kruševo 3: 27 - e segà kàt priberèm š’e gu kòrdisə i stanò
Kruševo 1: 39 - t’à wòt nə m’ène kumš’ìkə dùmə nə mène əsib’è e
Kruševo 4: 50 - e kòlku
Kruševo 3: 81 - e s’à bujədìsuvàme nèjde ud òrei
Kruševo 3: 87 - e mnògo krasìf sìgurno
Leštak 2: 42 - e səs sʌ̀rpəs
Leštak 2: 44 - e tɤ̀j fàtəš e tvà nìvətə i svà gu rèžeš səs sɤ̀rpəs
Leštak 2: 69 - e če tò si hərmànə prigòtven nɛ̀kfu mɛ̀stu ednò ràvnu
Leštak 2: 76 - n’è e tùkə nəgòre ədnò məhəlʌ̀ imèše tùkə nə rɛ̀kətə
Leštak 3: 317 - e segà tùkə nə vʌ̀rhə ìmə želèzu
Leštak 3: 358 - nè trìte nè e tvà è tvà e ud’èlnu
Šumnatica 2: 6 - e segà e è segà e svubudà e segà e svubudà əmə
Šumnatica 2: 6 - e segà e è segà e svubudà e segà e svubudà əmə
Šumnatica 2: 17 - ə e e segà segà rəspràjət tàə sùtrin
Šumnatica 2: 17 - ə e e segà segà rəspràjət tàə sùtrin
Šumnatica 2: 59 - e ne jàs strà mə ə vìkə še sə pòčnət vujnà
Skrŭt 3: 83 - e to za pròsene nè ma stančinàri ne stànvat li tùka
Skrŭt 3: 90 - sàa se pràat e takvìa
Skrŭt 1: 201 - k’e kàža na decàta a znàeš li a tàa e trakàlo pò trakàlo
Huhla 6: 15 - e əm jà rəbòtnite dè t'ut'ùnckite si stuv'ɤ̀t əm kugàt dòjdət
Huhla 6: 42 - e še dòjd'e skɤ̀pu̥
Huhla 1: 46 - ut kurmìt'ə ščùkən e kurmìt lùk i greb'ène jədène
Huhla 1: 59 - a e è pàk e tòr
Huhla 1: 67 - zə ilàč təkà nəl' təkà e ni znàm kəkò
Huhla 2: 77 - tvà tvà e nòu tàə tùrskətə džəmìjə žəmijə e f nèjə
Oreše: 3 - e tùkə stàr čuvèk e tòo mòž də ti kàže mnògu ràbuti
Vŭglarevo 1: 19 - e kàk se di
Vŭglarovo 1: 118 - č’e e zə k nədùpiš nə ògən’ə də ugurɨ̀ də ugurɨ̀
Brŭšljan 1: 37 - e təkà prutìčəše ràbutətə vəf pul'evɤ̀svu
Brŭšljan 1: 64 - e dà de gàjdətə bəškɤ̀ i kəvàlət bəškɤ̀
Gela 3: 4 - e kàžite kvò ìskate segà da vi prikàzvame
Gela 3: 22 - e kàžite tò ža kàžem tì pò znàeš àjde
Stikŭl 2: 18 - e às vìkəm [inaudible] da ne trɤ̀gvame əmə
Stikŭl 4: 45 - e segà də mə stòrite jɛ̀ səm nè zə snìmkə sìn jɛ̀ səm
Gorno Vŭršilo 1: 44 - e pa ùbaf lɛ̀p ni dàvat na ùbavoto kàk še rečèš
Gorno Vŭršilo 1: 46 - bɛ̀l è go e namèsi gu zàran è go f tepsìjata
Graševo: 97 - dà e dobrè a s'àka vɤ̀lna li s ednàkvə li sa vɤ̀lnite
Malevo/Asg 3: 45 - pràj mu sm’ètkətə kòlku e dəl’èč’e
Stojkite 1: 1 - e ednò vrème gà se gàlehme nìe sas mòjas čulɛ̀k
Sŭrnica 2: 41 - e zaštò ja popàrvaš
Sŭrnica 1: 103 - tә̥ š’ə mi jə dədèš’ e tvà e
Sŭrnica 1: 135 - e te takà e
Sŭrnica 3: 167 - e tvà kòjtu gu č’ùvə pək kòjtu ni č’ùvə d’è də znàm
Trjavna: 176 - e tò pridì stàvəlu səs ə
Vasiljovo 1: 21 - e ə pə nìe bème togìva ne b’ème gol’èmi
Vasiljovo 1: 24 - nəli gonìa e təvà germàncite bàa i bɤ̀lgarite
Vasiljovo 1: 78 - e pa nìe sm’à adì ednì pàdnat otk’ɛ̀snat
Vŭrbina 4: 12 - e tàə ràbutə s envà sme zənimàvəli nìe i pòsl’et
Vŭrbina 2: 18 - e nà d’ènu ìməme kràvi tə i guv’ɤ̀də zvè̝me
Vŭrbina 4: 77 - màndri pràine e təkà beše̥ stàrətə dèjnos
Vŭrbina 4: 110 - e təkà beše səbòrə nàš sled devèti pòčnəne
Belica 3: 8 - à e pò ràno ìmaše li magazìni
Belica 3: 9 - e pa imàlo e sèkoga štòm ìma stòka imàlo e
Belica 1: 10 - e ne sɤ̀m odìla za živòt ne sɤ̀m odìla
Belica 3: 22 - e kàk da se pečè
Belica 1: 28 - e n tovà òdene kàk mu vìkaxte na ro romanìja li
Belica 1: 31 - è a kòj vi vòdeše
Belica 3: 33 - e màslo šte si potskvàsiš mlèko š n prèsno kìselo
Belica 2: 40 - emi vɤfᵊ dvòra e konète se vṛ̀zani
Belica 3: 65 - dà dà dà dà znàči ə e kòlko màslo pràveše ednà ženà
Belica 3: 71 - e dobrè a màsloto ə go pàziš za zìmata nalì
Belica 1: 82 - e t'à umrè odàvna
Belica 2: 97 - e žìtoto e za rɤštɤ̀ a čenìcata si e pčenìca baškɤ̀
Belica 1: 99 - e jà [unintelligible] izlèzo
Belica 1: 123 - e ne dàva pìene
Belica 2: 159 - e bes kvàs mèsexme ot tovà bràšno kɤdèto e čenìcata
Oborište 2: 4 - e tovà pràznici à kakvì pò natàtɤk slèt ivànovden pràznici ìma
Oborište 1: 12 - e dobrè a kàk še go zamèsiš kə
Oborište 1: 20 - e kàk poznàvaš kogà tr’àbva da go tùriš vɤf fùrnata
Oborište 1: 41 - e tì pòdnica ìmaš li si tùka
Oborište 1: 79 - e u zìvnicite kakvò bèše
Oborište 1: 103 - e dobrè za kakvò gi glèdaxte vìe ofcè zə
Oborište 1: 115 - e dobrè de pràvite sìrene
Oborište 1: 161 - e tò e suruvàtka varì sa pa na izvàra
Oborište 1: 169 - e ta tovà de takà tò zakàčeno
Sveta Petka 1: 4 - i e tәkà kàktu ә rәbòtim nìe č’eš’à ja tәkà
Sveta Petka 3: 14 - əxɤ̀ dà xɤ̀ e dobrè a volòvete kɤdè gi zatvàr’axte vìe
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 3: 32 - s kàmek e kòj vi gi pràveše kòj gi gra
Sveta Petka 2: 47 - e kàk se svèteše sɤs nèja
Sveta Petka 1: 54 - e kažì mi seà kato tɤčèš za rìza kato tɤčèž za
Sveta Petka 2: 55 - xɤ̀ e dobrè
Sveta Petka 1: 60 - aha e tovà sa vɤ̀lneni takà li
Sveta Petka 2: 65 - e a s kakvò se zavìvaxte slàgaxte oddòlu pràpak’
Sveta Petka 2: 76 - e če kòlko vrème gi e pràvila t’à
Sveta Petka 3: 88 - təkìva è šibàci pà təkìva tòpki e grɤ vìkəmè gi drɤgɤlcì drɤgɤlcì
Sveta Petka 2: 98 - e tovà e dobrè ako
Sveta Petka 3: 106 - sìtna ràbutə e tùkə vrɤ̀a lè òrata ne bɛ̀a sɛàle odàvna sìtno nešto
Sveta Petka 1: 126 - e dà vìka vɤ̀tre šo ìmə f nəbɤ̀rdilàta
Arčar 2: 5 - e ami učìli sme ama
Arčar 2: 35 - e pa tovà ti kàzvam
Gradec 1: 7 - mòže e bàam jà ìdat ženì bàbo ìdat amà
Gradec 2: 30 - vṛ̀šini golème e te takà golèmo nèšto takòvo slàgat vṛ̀šini udgòre
Drjanovec 2: 18 - drùgu n’àɤmi nìštu kràjnu b’èdni e či nə kujà kɤ̀štɤ dɤ ìdɤ
Petrov Dol 3: 1 - ž’ètvəta à ž’ètvəta e pràjm’e ubič’èj žètva
Petrov Dol 2: 42 - e ma gerg’òwdèn’
Petrov Dol 2: 50 - e èto ìma ìma òšte m’àsto
Petrov Dol 2: 63 - e sednète
Petrov Dol 1: 80 - e na mumìče əku è mumičinci gu krɤštɤd girgànə
Petrov Dol 2: 88 - č’èt’ri p’èt’ kɯ̀št’i e nəprìmer’ è tèj k də pust’il’èm
Petrov Dol 3: 114 - e b’è hùbuu kəkò də t’i kàjə zə ž’ètvəta
Petrov Dol 2: 146 - e mnògo gòsti
Vladimirovo 3: 45 - e papadùrki
Vladimirovo 2: 62 - e nè prasè nè
Vladimirovo 2: 67 - e takà de dà
Vladimirovo 2: 72 - e nèka t’à da go kàzva
Vladimirovo 2: 75 - e ə ònea kol’àča ko o čùš a pa ako si e
Vladimirovo 3: 89 - e pa də u də uzrìe go bèreme
Vladimirovo 2: 100 - da sa spùka e nə sè glèdat da ɤ takà
Vladimirovo 3: 110 - e tovà ɤ bobòvin’etu̥
Vladimirovo 2: 128 - e i unà onà pa tovà stàva takòo koto zelèno nèkakvo
Gorna Krušica 3: 36 - i e na ednò mùle prɤ̀f pàt mu tùrat samàr
Gorna Krušica 1: 108 - e takà slàgat slàgat
Tihomir 2: 169 - e n’èmame
Nasalevci 1: 9 - e pa u pètɤk nalì pòčnu da zbìraju màse tovà onovà
Nasalevci 1: 11 - e pa se mèseše se lèp se mèsi pa se kòl’u òvce
Nasalevci 1: 14 - e pa kò što se jedè kvò speciàlen
Nasalevci 1: 22 - e nò bìl takà si kož kɤ̀f si edèm edèmo lèp
Nasalevci 2: 28 - e kakvò kato e ridžà
Nasalevci 2: 29 - e pa ne tì e ùbava
Nasalevci 2: 30 - e zaštò
Nasalevci 2: 31 - e pa odèka te znàm zaštò
Nasalevci 1: 35 - e pa na svàdba momčè ùzne o kaničè s rakìju
Nasalevci 2: 36 - e žène gi bojadìsuju vìš kosàta ti čèrna
Nasalevci 2: 40 - e pa stàrite ridžì mu mustàci i onì ùznu bojù i
Nasalevci 1: 41 - è kvò kàzvat e pa nìšto ne ka òn gi kàni momčèta
Nasalevci 1: 51 - e pa is cṛkvu ka izlèzne i prìmer otìva si pòsle
Nasalevci 1: 54 - e pa tàm a posrèšta svekṛ̀vata nalì ti kazà odèva
Nasalevci 2: 58 - e pa dṛvà dlɤ̀ga è iz gorùtu gòre s volòve dokàraju
Nasalevci 1: 82 - e pa nalì si se oženìl
Nasalevci 1: 94 - e ga popàrim i
Nasalevci 1: 115 - e pa devòk’a razbìra se momìče
Nasalevci 2: 121 - e pa na kolačètata natùramo takà i ga
Nasalevci 1: 129 - e pa ìma
Nasalevci 2: 141 - e kvò ednò zeml’àno
Nasalevci 1: 163 - e pa sɤz drèšk’e ako e momìče èj takà
Nasalevci 2: 163 - e nàj stàrijɤ de nàj stàrijɤ bòk’e
Nasalevci 2: 165 - i tùri takòva žàr i takà i onò ča takò e
Nasalevci 1: 171 - e pa tùka ednò vrème kogà tì si bilà detè
Nasalevci 1: 172 - e pa ka sam jà bilà takà e a pa pòsle
Nasalevci 1: 175 - e pa i rìza nò nè e golò
Nasalevci 1: 204 - àjde nàruku e ìma nèkoj nàruku
Nasalevci 1: 222 - e pa rìza oblečè se rìza
Nasalevci 1: 234 - e pa dà
Nasalevci 1: 236 - e nè nè nè
Nasalevci 1: 275 - e ìma ìma zatiskòl’ i jà ìmam tùka
Nasalevci 1: 277 - [laughter] e ut kakvò takà ti stàna
Iskrica 2: 4 - e n’è təkìvi cərùlki̥ əmi ut svìncki nəpràeni i təkà si ə b’à:mi
Iskrica 1: 38 - tugà e às tɤ̀j b’àx əmə pò nəpr’èt ə ne sɤ̀ ìdvəli
Baskalci 1: 13 - hm e štò dә ti kàža àzeka
Baskalci 1: 39 - e misìrka mu vìkame ma
Baskalci 1: 59 - mi mi tuvà e glèdәj sә pru prolettà nәprìmer
Baskalci 1: 108 - e kàk se kažùva tà
Baskalci 1: 183 - strìženetu e [laughter] ìmә si tәkìi speciàlni krɤklìzi ili mòže sәs nòžnici
Baskalci 1: 194 - әhә e kàk se kәžùvә tàә vɤ̀lnә dètu ә strižèš ud ednà ufcà
Baskalci 1: 219 - e kàk se kәžùvә
Baskalci 1: 221 - emi tò à emi tò e nà e sìčkәtә sèrava kugà a strižème
Baskalci 1: 268 - à e màtor trètata gudìna znàči kato fàneše
Tŭrnjane 1: 4 - e tùka po selòto nè e bilò tәkà sɤ̀ga tùka ìma asfàl
Salaš: 17 - e onò u sèko selò no u stàk’ofci jàle
Salaš: 27 - e pa kvò sme rabotìli orèš kòpaš ə kvò si sàdiž
Salaš: 77 - è segà pèrem na rɤkà e štò pa za mèn si –
Salaš: 259 - i jà od mnògo gòdin spìm na dɤskù e štòto osòbeno
Bela 1: 50 - jà òdim tì idì i kupì prasè e kvò da pràim vìka
Bela 1: 104 - e kòj e imàlo do tovà segà u tovà vrème li znàeš
Bela 1: 112 - če butàla tàtko tùka i u bòlnica vìkam e saà pàla kolàta
Rajanovci 1: 4 - e pa kvò da ti kàžem jà sɤm bilà
Rajanovci 1: 25 - e pa dà pàsla sɤm gi u balkàna pròletno vrème
Rajanovci 2: 54 - e tòj ne znàm da ti kàžem
Rajanovci 2: 63 - i òn rèkɤl a be tekvòj blàgo sìren’e e nàšte tùru ama
Breste 2: 10 - e ma
Breste 3: 23 - e to takà e bilò nèkoga ama segà postojànno sa zàedno
Breste 1: 31 - e edìn tovà èto tovà krivàk li e tam [unclear]
Breste 2: 47 - e m
Breste 3: 49 - e kà še predèš na mèsečina
Breste 2: 56 - e gi
Breste 3: 66 - e za nèkogi nèma ni takòva
Breste 2: 84 - e še čàkame da isɤ̀:ne da isɤ̀:ne to isɤ̀:ne to popìja
Breste 1: 111 - e e katò sòvneš
Breste 1: 111 - e e katò sòvneš
Dolna Sekirna 2: 3 - e pa ìmaše ne istòše da ulèznu [cough] u u tèkezesèto
Dolna Sekirna 1: 30 - e ko pri pòpɤt u cṛ̀kvutu è u cṛ̀kvutu u nosì
Dolna Sekirna 2: 56 - dɤržàvno kɤdè e nèkɤde
Dolna Sekirna 3: 65 - dòjdu lovdžìje ìma li kaškavàl pràveno e pa ìma
Dolna Sekirna 3: 76 - e onì kvò su bìli po tòj u u gorùtu
Dolna Sekirna 3: 78 - ama divè svìn’e sṛ̀ne zàjci e tekòva ama pòveče
Dolna Sekirna 3: 106 - e pa nèma ama jà si nàjdem ču ga odràbòtim
Dolna Sekirna 3: 112 - e za sabòra trèbe
Glavanovci 3: 30 - ta se utreštà ta ni rèče pòtepa e sega štò da napràim
Glavanovci 2: 46 - kvò da kòsi e pa rekòx onò trèbe svè da znàm
Glavanovci 1: 53 - e pa na stàrši
Glavanovci 3: 65 - i na làzarica i na i na əm ù e na varvàra
Glavanovci 2: 73 - e pa kṛ̀štan’è ama kṛštavàmo si
Glavanovci 2: 75 - e pa tovà ti vìkam zgrèemo si vòdu òn ne nòsi tovà
Bosnek 1: 142 - e što bèše ùbavo vèselo bèše da znàeš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut