edìn

Meaning: 
one
Gender: 
m
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where edìn appears

Kolju Marinovo 2: 23 - dàvajte po ednà motìka po edìn srɤ̀p i po ednà palamàrka
Pavelsko 4: 6 - up’ʌ̀vəme tòə mòmčencenu op’ʌ̀vəme i prez edìn mòs də mìn’e məgàrenu
Pavelsko 4: 55 - š’e gi vò̝d’əm ə stàr’ec im’ɛ̀hme edìn kùc š’e gi vòd’əm
Petŭrnica: 36 - i trì čètiri kòn’a ìmame edin kòn’ ždrebèc [cough] gulɛ̀m

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut