ednà

Meaning: 
one
Gender: 
f
Lexeme: 
Person: 
sg
Other: 
adj

Lines where ednà appears

Kolju Marinovo 2: 23 - dàvajte po ednà motìka po edìn srɤ̀p i po ednà palamàrka
Kolju Marinovo 2: 23 - dàvajte po ednà motìka po edìn srɤ̀p i po ednà palamàrka
Golica 5: 3 - i stuv’à ednà gudìna ə č’e gu z’èha bəndìt’tɛ̏
Golica 5: 5 - žỳvu li e kəd’à e ə č’i̥ xòdime nə ednà wrɑ̀čkə
Golica 2: 18 - ut nàšto sèlo əj tùk ednà kumšùja otìde nətàk kəm sòhia
Golica 5: 36 - i ednò ot vɑ̀rna i bùlkatȁ i v’èš ednà ženɑ̀ š’estìma dùši
Golica 5: 57 - i ə tùkanək ednà kadɛ̀nka ìmaši gledɑ̀čka i svàta
Golica 3: 57 - mi òn'a dèn ìmaše ednà ednì drùgi
Golica 5: 74 - i ə tìj vər’àli vər’àli izl’àzli nə ednà pul’ànə glɑ̀nni
Stakevci 2: 2 - nalì sɤm došlà na gòsje dobrè ama ìmaše tàm ednà bàba marìja
Stakevci 3: 35 - dobrè jàla pìj ednà rakìja
Stakevci 1: 37 - jà se ukačì i kat sèdo onò se ùkači edna kondùktorka žènska
Stakevci 1: 62 - jednɤ̀k slèzoše i otòše u ednà magà tekvàj pìvnica
Babjak 2: 10 - slàmətə nəstrənì žìttò gu zberème nə ednà kupà
Dolno Draglište 3: 6 - pòsle č'e gu nəmèsime nə pitàrčetə slàgəme nə ednà dəskà
Bansko: 125 - i tavà razbɤ̀rkam sas ednà golɛ̀ma lažìca dɤ̀rvena
Bansko: 200 - sà e f ìzbatə̥ f ìzbatà e sà ta e ednà e
Bansko: 280 - na ednò lòš'č'e na ednà tɛ̀ga takà vàlesta tòledžèva mɛ̀tam
Eremija 3: 44 - pa u drùgijo ponedèlnik po ednà sèdmica lèp se pečèše
Eremija 1: 88 - òfci kòzi svìn'e govèda kòn'e sìčko u ednà kɤ̀šta bèxme
Eremija 6: 91 - sè me gòni ta tò ednà rèka tè nàšata rèka dòle
Eremija 1: 111 - da ti dadè ednà tùbička vodìčka za pìen'e
Eremija 1: 112 - e sà idòx u drùgijo komšìja donèsox u ednà tùbička za pìen'e
Mogilica 4: 23 - pàg də t’i̥ e hùbəvu òti tàm š’e f ednà zèm’ə
Mogilica 5: 50 - əhə če ednà bàba vìka ə sedìm nə nə pɤ̀t'ə ili
Mogilica 6: 81 - pa pu ednà kulà imɛ̀hə hòrətə
Mogilica 5: 95 - às kato b'àx pri ednà baba t'à mi vìka təkà
Dolno Ujno: 163 - u ednà kɤ̀šta
Dolno Ujno: 164 - u ednà kɤ̀šta
Dolno Ujno: 190 - əmi da za sedènka tòlkova tòlkova vəf ednà kɤ̀šta
Dolno Ujno: 191 - e pa vəf ednà kɤ̀šta razbìra se
Kovačevo 2: 54 - ne mògə ni mògə s’à pidesè levə i šijsè lèvə ednà kukòškə
Kruševo 4: 108 - zət kɤ̀štətə ìmə ednà grədìnkə ednà gudìnə pùsnəə vòdə
Kruševo 4: 108 - zət kɤ̀štətə ìmə ednà grədìnkə ednà gudìnə pùsnəə vòdə
Šumnatica 3: 4 - klà klìn še sìpešᵊ kòlkut je ednà dv’ɛ̀ ləìčki urìs
Šumnatica 2: 31 - òdihə ednà gudìnə v zətvòrə n’àkvi
Šumnatica 2: 56 - nə pučìfkə ednà sèdmicə da si nəpràime ə dòjdeh si nə pučìfkə
Šumnatica 3: 143 - pu id’ìn l’àp ednà tavà gul’àma
Šumnatica 3: 148 - zə dvà d’èn’ə ednà təvà [laughter]
Šumnatica 3: 173 - i kòze nèame i òfce pu ednà kràvə i tvà e
Šumnatica 3: 188 - è təkà nə ednà pìtə gu
Šumnatica 3: 189 - ednà p’ìtə be əf təvàtə gu sìpi evè se zəvɤ̀je tugàvəkən
Šumnatica 3: 252 - ut ednà məəlà sme
Šumnatica 3: 254 - ut ednà məəlà
Skrŭt 1: 1 - prìkaska às ke ti kàža ednà
Skrŭt 1: 40 - nalì decàta ìmat mèkičku zèl s ednà iglà
Skrŭt 3: 67 - pà pòkladi po zapòstuvame ednà nedèl’a pòstim ut sìrenetu̥
Huhla 2: 84 - b'àgət tùkə nətàtək [laughter] èj təkà ednà ubɤ̀rkənə a
Gela 3: 52 - nàs ni nèma nìe po màšku ufcè ìmame ednà kràva adnà òfcɤ
Gela 3: 59 - ednà ìmam ɨ fɤf ànglija zgà adnà vnùčka mi utìde f ànglija
Gela 3: 79 - ud ednà stràna sa hvàl'a əmə
Gela 3: 88 - pustruìme si ednà kɤ̀štička i dɤšter'àta i sinɤ̀ sìčki sme
Gela 3: 89 - f ednà kɤ̀šta ta sme dubrè zasegà žìvɤ zdràvɤ
Gela 2: 94 - ednà gudɨìna ut plòvdiv be dušlà enà dukturìca ta be duvèla mòmče
Stikŭl 4: 42 - čàkaj ednà snìmka da ti napràvime
Stikŭl 4: 44 - snìmka ednà da ti napràva
Stikŭl 3: 59 - ednà legènda
Stikŭl 3: 61 - ednà legènda za kogà kurbàn se prài predì
Stikŭl 3: 65 - i ednà godìna ne gò ostàili da si počìne
Gorno Vŭršilo 1: 9 - ednà vejàčka dṛ̀n dṛ̀n dṛ̀n [laughter] dṛ̀n tḁ dušàta ti dòe v zabìte
Gorno Vŭršilo 2: 23 - žènena ìma štè dvɛ̀ decà ednà še ednà štèrka ìma žènena
Gorno Vŭršilo 2: 23 - žènena ìma štè dvɛ̀ decà ednà še ednà štèrka ìma žènena
Gorno Vŭršilo 1: 38 - nèmaše bì ni ednà godìna gràt i tò i nèmam bràšno màlko
Malevo/Asg 2: 21 - vèče nəlì izl’èzəhə məš’ìni jà si zemàx ednà plàničkə
Petŭrnica: 6 - dòeše vèčer ednà vèčer si dodòjme ot kɤ̀rɤ̥ sednàjme
Stojkite 2: 8 - sas ednà k s edìn kamš’ìk’ bahtɔ̀t mùl’etana i ti varhɔ̀t varhɔ̀t varhɔ̀t
Stojkite 2: 15 - tugàva tùr’a kragɔ̀n i z’ɔ̀ma tuč’ìl’kana tə f ednà kùpa ràzbərkam
Sŭrnica 4: 3 - kakvò ìmaše f ednà
Sŭrnica 4: 5 - kə kakvà bè kakvò ìmaše f ednà kɤ̀šta
Sŭrnica 4: 24 - a kòlko kɤ̀šti ìmaše f ednà kɤ̀šta
Sŭrnica 2: 131 - tvà nə sɛ̀ki r’ɤ̀t pu ednà stìskə brəš’nò urɤ̀ž’enu brəš’nò
Sŭrnica 1: 163 - da a ìmaše li takɤ̀f običàj ako ə ednà ženà
Vŭrbina 2: 32 - dà pòsle kvò stàva na ednà godìna kàk mu kàzvate
Belica 1: 51 - edèm česnòf.lùk i skačkìva izvàra ìmaše i ednà pèsen
Belica 1: 60 - emi ednà do drùga fànem si čekɤ̀m ot tùk do tùk i
Belica 3: 65 - dà dà dà dà znàči ə e kòlko màslo pràveše ednà ženà
Belica 3: 76 - šte si go izbìeš s ednà vòda bìstra vɤv dvè
Belica 1: 76 - a ednà tì a tì a ne znàeš znàeš
Belica 2: 115 - čèr lèp po ednà nedèl'a òpečà go f ponedèlnik pa pà
Oborište 1: 15 - i tòj ftàsa i go razvalɤ̀ na ednà dɤskɤ̀
Oborište 1: 74 - starovrèmski kɤ̀šti sɤsᵊ po ednà takòva ə oddòle ili nàsipᵊ
Oborište 2: 127 - ako ìma čètiri momìčenca f ednà kɤ̀šta poslèdnoto
Oborište 1: 151 - sìreneto kat sa fàne sa razbɤ̀rka sɤs ednà takòva
Oborište 1: 165 - i ednò džurìlo i sa kàčim takà na ednà dɤskɤ̀
Sveta Petka 2: 94 - èto še dòjdem nìe še dàže i ednà i snìmka še napràim
Arčar 1: 53 - ednà fadròmka go isìpa tàmo onò n bèše mnògo ama stignà
Gradec 1: 10 - pa ednà gòdin tì da ta nèma nìgde
Gradec 1: 12 - jà ednà gòdin sɤm bilà sè na leglò
Gradec 1: 87 - dojdè ednà ženà od gṛdɤ̀ da bàam na ednò detènce
Gradec 1: 98 - takà e tè tokòfko i tùka ednà dṛ̀ška
Gradec 1: 100 - i izmòlia sìn mi tàm i pomàga ednà nevèsta da ama
Vladimirovo 3: 19 - ednà ɤdnɛ̀tɤ dɤržì ottùka natùka i tekà tè ɤ̀ po vodàta
Gorna Krušica 3: 23 - na tèmnoto večertà na ednà gàzena làmbička
Gorna Krušica 1: 81 - da fɤ̀rli ednà parà odgòre na kɤ̀štata
Iskrica 1: 55 - i nəpràjət vɤ̀nkə ednà tərpèzə tàm d’èt sə kàn’ət
Baskalci 1: 106 - ami òdi tàm nә ednà bùka tәkà sәs sәs nòškata
Baskalci 1: 120 - kàk sɤ c’àlutu tɤkà ut c’àlәtә tәrlɤ̀ gi gònite ednà pu ednà
Baskalci 1: 120 - kàk sɤ c’àlutu tɤkà ut c’àlәtә tәrlɤ̀ gi gònite ednà pu ednà
Baskalci 1: 121 - nè ednà po ednà tè si se napràva utprèd znàči ìsxut vrәtìčka
Baskalci 1: 121 - nè ednà po ednà tè si se napràva utprèd znàči ìsxut vrәtìčka
Baskalci 1: 156 - ednà po ednà minàvat
Baskalci 1: 156 - ednà po ednà minàvat
Baskalci 1: 194 - әhә e kàk se kәžùvә tàә vɤ̀lnә dètu ә strižèš ud ednà ufcà
Baskalci 1: 198 - ud ednà ufcà kòlku ustrìgvәt
Baskalci 1: 199 - o ot ednà ufcà zavìsi ufcìte kәkvì sә
Baskalci 1: 295 - emi sɤs e sɤs edin konèc sɤs edna vrɤfčìca znàči
Bela 1: 41 - ednà ofcà i àgne da mu xòdi na redɤ̀
Bela 1: 52 - da nìšto da se ne zanimàvam ugovòril s ednà mòja bratofčètka
Bela 1: 93 - òn nòseše ednà tojàga debèla mɤžɤ̀ mi da se odbran’àva
Bela 1: 111 - i katò mi se obàdixa ednà vèčer da mi kàžat
Bela 1: 138 - onà stèlna slet ednà dvè sèdmici če se otèli [cough]
Bela 1: 157 - pèt òfci dvatrinàes jàgɤnci sìčkite bliznìli ednà trì
Rajanovci 1: 8 - i drùga ednà ženà ja otidò za šivàčku da ùčim a pɤk
Rajanovci 2: 12 - u cadìloto i ga zakàčim na ednà kùka da visì
Breste 1: 36 - ednà takòva na ednà kṛ̀pčica jàčka takà
Breste 1: 36 - ednà takòva na ednà kṛ̀pčica jàčka takà
Breste 1: 54 - i tàm go četème na čètenički trì čètenički trì nìški ednà čètenička
Breste 1: 55 - trì nìški ednà čètenička i go napràim na četìrese čètenički po trì
Breste 1: 57 - na ednà glavìčka ednà glàva mu vìkame i pòsle tavà
Breste 1: 57 - na ednà glavìčka ednà glàva mu vìkame i pòsle tavà
Breste 2: 67 - tùrame vɤ̀žeto ìma ednà pritegàlka z golèmo drvò ta mu vìkame
Breste 1: 71 - takà mi zèmeme ednà ednò takà snovàtelka se kàzva dvè drvèta
Dolna Sekirna 3: 35 - ìmaše ednà maalà oddòle dòjdu xòrata na muzèn’e
Dolna Sekirna 2: 49 - əm cimènt bìemo da napràvimo ednà ubavin’à napravìmo gòre pe
Dolna Sekirna 2: 140 - ə sedè do ilìndɤn i mi ne dàdoše ednà stotìnka
Dolna Sekirna 2: 142 - ednà stotìnka ne sù mi platìli onì tikà i pòsle
Glavanovci 3: 24 - mòre utepà ednà godìna ednù gòdin màk’a mi bèše ofčàrka
Glavanovci 1: 43 - sɤs sestrà mi nèma ednà pò màlka èm bèxme
Glavanovci 1: 102 - od ednà od ednù strànu žìtoto ne znàm a be kòlko e
Bosnek 1: 24 - uprègna volòvete ti znàeš što è volòve pa tùra ednà lèsa
Bosnek 3: 39 - a koì sa pa mlàdi nevèsti kogà se klàn’axa to ednà
Bosnek 1: 47 - ta da ni kùpa: bèx ednà snàa bèše ìmax etɤ̀rva dè
Bosnek 1: 68 - ednà edìn kanàt se slòži kanàt tì go znàeš ot karùcite
Bosnek 1: 71 - i tùra ednà čèrga kato tùra čèrgata i tùra
Bosnek 1: 96 - tàmoka è če vìdiš ednà felìja če ti dadà če vìdiš sòfija
Bosnek 1: 107 - sèka vèčer po ednà butìlka mas mastìka pìexa da im e slàtko
Bosnek 1: 110 - pa ednà komšìk’a ne idè na xolàndija a onì ispratìli
Bosnek 1: 126 - nasèkade sam odìla i vìtoša ednà ìmaxme prijàtelka u
Bosnek 1: 137 - ìmaše ednà prevɤr ja im kazùex ùoči ne vì xarèsvam živòto̥

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut