fkɤ̀šti

Meaning: 
at.home
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where fkɤ̀šti appears

Kolju Marinovo 1: 18 - nìj si pičàhmi hl’àp fkɤ̀šti
Kolju Marinovo 1: 20 - i kɤ̀k sa pràiši l’àp idnò vrèmi fkɤ̀šti
Trŭnčovica 2: 56 - è stànəlu edinàes časɤ̀ jədè̟m si fkɤ̀šti
Malevo/Xsk 1: 152 - pəmùkə ud načàlutu s’àvəhme kòlkut zə fkɤ̀šti
Godeševo 1: 2 - kvò ìmə də vɤ̀rši fkɤ̀šti
Kralevo 2: 9 - è kədè e fkɤ̀šti be
Kralevo 2: 115 - əv dỳk’enə ne ut’ùət əmə fkɤ̀šti ut’ùət də pìjət
Kralevo 2: 116 - ə fkɤ̀šti mi jə nɤ̀l’ ìməme loz’è əmi šə zgɤ̀čiš
Kruševo 4: 21 - fkɤ̀šti nìštu ni bàrəme sàmu šə izmet’èm š’e isč’ìstimè i
Leštak 2: 12 - ə segà fkɤ̀šti də sə učʌ̀t də pumàgət də
Šumnatica 3: 103 - orèš a fkɤ̀šti kakvò praiš
Huhla 2: 42 - pri hòrətə əmə kò də pràə fkɤ̀šti si š'ètəm
Vŭglarovo 2: 148 - f həmbàr’e ìməjme g’òzve təkà gul’èmi nəpràeni fkɤ̀šti
Vŭglarovo 2: 168 - i ž’èn’tȅ m’ès’ət fkɤ̀šti i nè
Vŭglarevo 2: 170 - fkɤ̀šti
Malevo/Asg 3: 2 - šə s ušʌ̀təš fkɤ̀šti si nəpràiš zə jə jàdenetu̥
Petŭrnica: 55 - prinàsame za fkɤ̀šti
Belica 2: 118 - a ìmaše li vìe da mèlite fkɤ̀šti takɤ̀v edìn màlki kàmɤk
Belica 2: 127 - vɤ̀tre fkɤ̀šti sedì si f čuvàla vɤf noštuvìte si òtsea
Belica 2: 168 - fkɤ̀šti i t'à svàlim a ot ogɤ̀n'a tùrime pogàčata
Tihomir 2: 211 - kɤdè go nòsexte fkɤ̀šti f kakò

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut