Meaning: 
when
Particle: 
inter.rel
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where gà appears

Kolju Marinovo 2: 70 - sètni gà dòe vr’èmi za vəršìdbətə pràm ərmàne təkà èj tòl’kəvo
Kolju Marinovo 2: 97 - i vìli ìmə dètu sə trɤ̀si gà sə vəršè
Vŭrbovo 1: 55 - onà otvorìla vratàta pa g’u gà g’u pitàla
Bansko: 237 - ta tàm da si màže za zakùska i gà mu se priedè sè
Kralevo 1: 30 - ìskət nəl’ɨ̀ gà dòjdət pàk tr’àvə də dəd’è̝š n’è̝štu
Kruševo 3: 125 - gà zəbùč’kəme tugàvə
Šumnatica 2: 41 - nə lìnijətə gà ràbuteh tàm
Stalevo 2: 63 - ɛ̀m əmi gà ìmə pràznik pò hùbəvə žə è səs màs
Stalevo 2: 76 - drub’ènə kàša ml’àkut sə jəd’è gà e
Stalevo 2: 77 - gà n’è e pòs gà nè e p’ètək
Stalevo 2: 77 - gà n’è e pòs gà nè e p’ètək
Pavelsko 4: 27 - drùgunu nè e uràtu gà utìdəm’e utàm s’ètn’e pàk
Stojkite 1: 1 - e ednò vrème gà se gàlehme nìe sas mòjas čulɛ̀k
Stojkite 2: 1 - drùguš gà ž’ɔ̀n’ehmɤ tugàva sarpɔ̀n zɔ̀meš i palamàrčicana
Stojkite 1: 11 - gà e dušɔ̀l i jɛ̀ tugàva uttàm nadòlu vəz adnì šᶤìpki
Stojkite 1: 13 - i nìkoj ma ne vìg’e hùbavu ama gà vlɛ̀zuh kàk da flɛ̀za
Stojkite 1: 21 - az žɔ̀na sas sɔ̀rp ama gà nèmam palamàrka
Stojkite 1: 24 - nì sa čɔ̀stu sr’ɔ̀štame sas drùškise səz bàbicìse gà kurdìsame
Stojkite 1: 29 - gà letì dɔ̀š ta stànvat hùbavɤ gɔ̀bɤ ta berèm ama sàa gudᶤìna

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut