Meaning: 
when
Particle: 
inter.rel
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where gà appears

Malevo/Xsk 2: 35 - ədnò vr’è̝me əgà òšte gà b’è̝hme màl’k’i òšte gà stàneš
Malevo/Xsk 2: 35 - ədnò vr’è̝me əgà òšte gà b’è̝hme màl’k’i òšte gà stàneš
Malevo/Xsk 2: 76 - màmə gà umr’è svekɤ̀rvətə t’à sə rəzbul’èlə ud ràk
Malevo/Xsk 2: 85 - i təkà sə ùčime i vìe siɛ̀ nìe gà umr’è̝me
Mogilica 3: 12 - pò rànu imɛ̀š'e gà behme nì pò drèbni
Mogilica 6: 17 - nə rəkà gu m'èsiš də pətk'ìsne gà pətk'ìse tugà
Mogilica 1: 34 - gà ispredèš pàk pupàriš pr'ɔ̀lutu usnuvèž gu stòriš
Mogilica 3: 84 - pɔ̀lnumàlu nɛ̀kvu a gà ràbutiš' dàvət ti gə
Mogilica 3: 114 - sedɛ̀h gà flɛ̀zəhme f tèkezesè pàk kò še pràiš
Drabišna 2: 4 - à nə krùš'ite gà ut'ỳəm gà də mi dàvə krùš'i [laughter]
Drabišna 2: 4 - à nə krùš'ite gà ut'ỳəm gà də mi dàvə krùš'i [laughter]
Drabišna 2: 11 - n'àmə nə nòə dèn gà utìdəh
Drabišna 2: 13 - nòə dèn gà utìdəh èj sòninku dun'èsəh ədnɤ̀ šɤ̀pkə
Drabišna 2: 26 - òf òf gà zəp'àvəhne
Drabišna 2: 37 - snòš'i gà minàhə
Drabišna 2: 45 - i gà minàvəhə màmo
Drabišna 2: 92 - v'èk'e nəgòtvil vòdə nəgòtvil sìčku i i gà sə rudìlə
Drabišna 2: 93 - gà izl'àlə ud jàbəlkətə ubìčəš li m'ène ubìčəm tì mène ubìčəš
Drabišna 1: 94 - stànət li zə sɤ̀n t'è zəspɤ̀t s'ètne zəspàvət gà sə rəzbùd'ət
Drabišna 1: 98 - trì sɤ̀nə spɤ̀t spɤ̀t s'ètnekə v'èk'e gà hi hràniš tvà kəm zəv'àjkə
Drabišna 2: 98 - e gà se izmurì ìkə e tùkə s'ènni nə svà bunàrč'i
Drabišna 2: 105 - nə krəsìvə èj krəsìvə mòmə gà puglènnələ gòre nə dərvòtu
Drabišna 2: 112 - aaa òt' vìkə tì ne sì sɤ̀štətə kət gà ìkə mòmə
Drabišna 2: 125 - gà izl'ùčkəl ədnɤ̀ zlàtnə rìpkə gul'àmə zìmə
Drabišna 2: 166 - sɤ̀štətə guspòicə stànələ gà jə vìdel tòj t'a
Drabišna 2: 171 - sìnko jàlə də vìdiš kàzələ mu gà jə vìd'uvə
Kralevo 3: 37 - sə òpətaj gà tə nədvɨ̀jət nədvɨ̀jət ìkə
Kralevo 2: 58 - ne jè dvìme əmə gà se iz iz isdujàvə udvàrəš tvà
Kralevo 2: 59 - gà se izbɤ̀rkə sigɛ̀ sigɛ̀ ne sɤ̀ kət inò vrè̝me səkà bɤ̀rkəš
Kralevo 2: 74 - tòj si sə vərtɨ̀ gà puzəvərtɨ̀ sə
Kralevo 2: 76 - i gà sə izbɤ̀rkə
Leštak 2: 20 - seà sə màlku nìvit’e či mestàtə sètne gà tèkezəto z’ʌ̀hə
Leštak 2: 81 - še gu še gu gà sm’èsiš də ispeč’èš lɛ̀p i də jədèš [laughter]
Šumnatica 3: 5 - še gu svərìš či tugàvə še gà ist’ìne
Šumnatica 3: 54 - gà gu nədrub’àvəd go s məšìnkə
Šumnatica 3: 65 - əə ž’ùpki de jòk pràite vəv burkàni vìe gà slòžite
Šumnatica 3: 83 - še gu svarìš še gu svarìš i togàvə gà se svərì
Šumnatica 3: 86 - pekùl’če i še gu istɤ̀rsiš vəf təvàtə i gà se iscedì
Šumnatica 3: 104 - če gà dòješ tr’àvə kràvətə də ubìdəš
Šumnatica 3: 133 - gà fkìsne ə l’àbət dur ne fkìsne vòdə
Šumnatica 3: 156 - abe skɤ̀p ne skɤ̀p kənà gà ìmə l’àp
Šumnatica 3: 166 - ne fàtə svàne ne fàtə səs svàne gà si glàden
Šumnatica 3: 187 - əmə gà e n’è
Šumnatica 3: 205 - də l’ègneš də spìš gà derìjətə bè
Šumnatica 3: 228 - dà tugàvə še zèmeš əd na dəràk də gu izvlàčiš gà gu izvlàčiš
Skrŭt 1: 31 - turìl a sà gà izgasìl ògino kad glèda kvàčkata
Stalevo 3: 39 - i pò màlko i gà izbʌ̀rkəš ut kràvə də izbʌ̀rkəž drùgu je
Stalevo 3: 40 - ud òfču gà izbʌ̀rkəš drùgu je
Stalevo 1: 66 - gà gu təč’èš tùriš rudàn’e nəsùč’eš məsùr’etu
Stalevo 1: 74 - səbìrəj gu gà z’èmeš də tkàeš tùrej
Huhla 2: 1 - jɛ̀ če gà f kàzvəm pòvn'ə či màjkə stɤ̀rže stɤ̀rže stɤ̀rže
Huhla 2: 5 - l'àb də pued'èš pə s'à gà rekɤ̀t ù tòj n'è e h'ùbəf
Huhla 5: 6 - ne blàžə pàg gà dòjde p'ètək gà dòjde pùs šə zgòvejə
Huhla 5: 6 - ne blàžə pàg gà dòjde p'ètək gà dòjde pùs šə zgòvejə
Huhla 2: 7 - kəkò ste vìdeli mə če bìl skɤ̀p mì gà e skɤ̀p
Huhla 2: 8 - dà ə skɤ̀p mərì gà e skɤ̀p pò màlku še id'ète
Huhla 5: 16 - kɤ̀k še gu gà dòjde velìgd'èn' sìčkutu še zgàdane še izmàəne
Huhla 3: 25 - če i nì dòjdəhme kətu innì mumàri inò vr'àme gà sə gləv'àhne
Huhla 3: 26 - èj səkà èj səkà èm dàdəhme gà gà stàne təkà
Huhla 1: 26 - gà z gi gl'eəm t'àə krəkà bul'ɤ̀t bul'ɤ̀t bl'ɤ̀t
Huhla 3: 26 - èj səkà èj səkà èm dàdəhme gà gà stàne təkà
Huhla 3: 27 - è gà vl'èzət hòrətə i jà še fl'àzə nəlì e təkà
Huhla 3: 33 - gà utìde dòjde žèno zbèri mi l'àp kò vəzdìšəš b'è
Huhla 2: 35 - ud ràptətə nìštu n'èmə nè mìsliš če gà ràptiš če e
Huhla 3: 40 - i glànni b'àhə če tòj gà z'èhə pərì ə dàdəhə mu i žìtu̥
Huhla 2: 41 - də ku ìmə hòrə də də prikàzvəm gà n'àmə hòrə še ìdə
Huhla 6: 50 - agà sə dàvəli nə učène gà
Huhla 6: 52 - gà sə dàvəli nə učène š ìdə tàm
Huhla 2: 63 - əmə ne b'àhə dušlìli b'àhə pòčnəli gà pudràstene də nə òt'
Huhla 6: 68 - gà stàne vujnɤ̀
Huhla 2: 92 - hɤ̀ nìj ne znàehme tvà ò gà n vretènu
Huhla 2: 105 - dà ə mɤ t'ènku gà e tènenku mɤ̀ segà əku tvà ti
Huhla 2: 110 - ə bàt tàn'uite dicà gà dòjduhə učìlište kət t'àh n'àməše
Čokmanovo 2: 11 - f hàrkumənə vəzvərì gà sɔ̀dnehme nemòj pìtə kàk əd'ɛ̀hme
Čokmanovo 1: 26 - i gu nəvɔ̀ršvəhme i gu zbìrəme i gà v'ɛ̀e v'ɛ̀ter vejɛ̀hme gu
Gela 1: 11 - gà se iz izrìkaše̥ s ufcète tùvə sìn be čùt
Gela 1: 16 - s ufcète i tugàva pòvn'am tərčɛ̀hme gà pùsneš ufcène nasàm
Gela 2: 18 - səz gəjtàn i dɛ̀kenu gà gu puvìeš s pòvoi vɔ̀lneni
Gela 2: 19 - gà gu uvìeš òtɤ f plɛ̀ne ta zdì pràfku
Gela 1: 27 - pò naprèž gà beše nàšu
Gela 2: 28 - čèrɤn lɛ̀p sɨìrɤne f tulùmɤ stòr'enu əmə gà udrɛ̀žeš
Gela 1: 39 - i pò màlkunu tugàva gà flɛ̀zat kràvɤnɤ fəf guràta
Gela 2: 49 - nə sèlu i gà sa vɔ̀rnɤš če vìkaš na dɛ̀kenu
Gela 1: 51 - jà marìja sufijànkata tàa gà ja pòtarsa pìsva tugàva
Gela 1: 71 - ami ut sᶤìnɤ slᶤìvɤ gà išušìš ud jɛ̀bəlki ut təkò šušùl'ki
Gela 2: 76 - i gà gu pumìsliš vìš če dušlò enakòvu kràjas slèdva tvà
Stikŭl 2: 44 - gà isɔ̀hnehə hi zətvàr’əhə vəv burkàne i pučtì iznòs
Stikŭl 1: 52 - pu stàrutu ilìndin gà gu zuvɤ̀t nəlì gu pìsvə ilìnden
Stikŭl 3: 96 - səgà sa kàzva tùrlata gà vɤ rɤkò na tùrlata ta istàtačko envà
Stikŭl 2: 103 - à iskàrvəme hi nə slìfkite gà uzrɛ̀jət hùbəvu um’ɔ̀knət
Gorno Vŭršilo 1: 55 - gà ženì:me tòo sìn golɛ̀mija zaklà:me dvɛ̀ kòzi
Malevo/Asg 1: 92 - gà gu nəlì segà bràšnu kətu z’ʌ̀meme tə gi um’èl’eme ž’ìtunu
Široka Lŭka: 13 - kratòha gà da izvàdame i nèga izvàdamɤ sàdɤmè gu pròlete
Stojkite 2: 6 - gà isɔ̀hne žìtunu hùbavu i slàmana i nasàdat tugàva na harmàn
Vŭrbina 2: 3 - i gà uzrè̝i jə mʌ̀kneme i č’ùkəme jə səs səs čukùtve
Vŭrbina 2: 41 - gà [cough] dv’è gudìni tugàvə nə trì də urɤ̀t
Vŭrbina 2: 64 - gà ìmə fùrni ajtùkə ədnɤ̀ fùrnə im’èhme
Gradec 1: 75 - d ìdem gà da ìdem da ròdim detè pò dobrò
Gradec 1: 109 - pl'às te tùka s onovà àmà gà viknà na mène
Gradec 1: 115 - è onìja gà zèa da sa smèjat
Tihomir 2: 9 - sìtɔ ats’ème brašnòto vazvr’ènata vòda sᵊìpeme gà a càrevìčevo
Tihomir 2: 35 - amᵊìjeme gᵚɨ pàk ùtre gà peč’ème pàg ga am’èsime
Tihomir 2: 45 - gà go ispeč’ème rɛ̀ž’eme ga da ga id’ème
Tihomir 2: 57 - k’ɛ̀sta m’èsime gà am’èsime ga am’èsime ga azàm mu go
Tihomir 1: 58 - kogà se pràvi aràpka gà ze žèn’at
Tihomir 1: 110 - gà natìsneš nagɔ̀ta pòdnəškəje
Tihomir 1: 148 - amə gà sa šèreni

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut