Case: 
acc
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3pl

Lines where gì appears

Golica 5: 50 - i sigà tɑ̀m nìe ne gì znàemi žỳvi li sa kakvì sa
Golica 5: 51 - nì gì znàeme tɛ̀rsim pìtame ot sòhia čil’àk ìmalo
Golica 5: 55 - i nìj plàčem tùkana i [cough] ne gì znàeme v’èk’e
Golica 5: 73 - i rusnɑ̀ka kɑ̀zal dud’è n’ gì nəm’ɛ̀rim n’èmə də zəminùvəme
Kozičino 1: 115 - ə kàk se z tì znàči ə kòz’inicit’è nə tepəvəčàrite gi dàvaxti̥
Kozičino 1: 120 - kəd gì səjdin’ìm č’ètiri plàtə kəd gì uwɑ̀l’əš stàni ubiknuv’ènnu kòzənik
Kozičino 1: 120 - kəd gì səjdin’ìm č’ètiri plàtə kəd gì uwɑ̀l’əš stàni ubiknuv’ènnu kòzənik
Garvan 1: 192 - i kəkò šə stàni às ni znàm nìkuj ni gì štè
Kovačevo 2: 15 - tìi nìvi št’u gì glèjš i nəgòre i nədòlu ògərdi ìmə
Kruševo 4: 97 - sìč’ku si imàhme ə kòj ne gì tur’èš’e
Šumnatica 2: 32 - ne gì li prečùkaha germàncite
Šumnatica 2: 42 - ne gì upravl’àvaa ger
Šumnatica 2: 44 - ne gì təkòvu ut itàlijə razbìž li tè gi izmɤ̀čiə mnògu
Šumnatica 2: 47 - à znàči ne gì upravl’àvaha germàncite nàšte
Huhla 4: 36 - zəkàrəhə i nə fròntə v'èke n gì dukàrəhə ustànəhə si tàm
Vŭglarovo 2: 57 - nə krɤ̀sci təkà də n’i gì nəl’òə
Vŭglarovo 2: 58 - səkà nə krɤ̀s də n’ gì kvàs’ət ɨ̀
Prestoj: 16 - nəlìvə sə màlku vudɤ̀ də n’ zəgur’ɤ̀t kət gì putklədɤ̀t
Trjavna: 150 - i nìj nòsim pu màlku i kəd gì izvìkəmi i t’è ìdvət
Vasiljovo 2: 15 - ne gì znàm kòlko sa segàkana i nì sa interesùvam
Nasalevci 2: 37 - ama mùžje mùžje ne gì bujadìsat
Iskrica 3: 9 - ni gì čàkəə t’àh večertɤ̀ də si dòət əmi è po obət
Iskrica 3: 99 - kətu im didèm du vičirtɤ̀ ni gì pùskəme də pəsɤ̀t

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut