godìni

Meaning: 
year
Gender: 
f
Lexeme: 
Person: 
pl

Lines where godìni appears

Eremija 5: 4 - na mlàdi godìni onà e po brèznik živejàla
Eremija 5: 5 - mlàdi godìni bèx pri mažò mi̥ òn bèše voènen
Eremija 5: 7 - i tàm pri n'ègo živejàla sam desetìna godìni petnàese òn bèše kavalerìsᵊ
Eremija 5: 8 - u pèti kònen pòlk služì trì godìni služì
Eremija 2: 9 - à decàta što smè takvìa pu tri če̝tirnàese godìni
Eremija 5: 62 - tè zastanàa mnògo godìni pa cèku vìka òx kogà če umrèš
Eremija 5: 67 - xòrata ne mòš i po pedesè i šejsè godìni da iskàrat
Leštak 2: 5 - kòlko godìni
Stalevo 4: 4 - po po sèloto nə na mlàdi godìni
Stalevo 4: 6 - na mlàdi godìni ili pək
Gorno Vŭršilo 2: 41 - pòsle stanà tèkezesè gledàxme òfci dvàese godìni gledàxme òfci
Gorno Vŭršilo 2: 42 - càl dvàese godìni gi pàso:me doì:me jàgneta gledà:me ranì:me gi
Gorno Vŭršilo 2: 44 - zemà ja dɛ̀doto trì godìni pučìna jà ostànah samìnka
Gorno Vŭršilo 2: 63 - tùka mìnalite mìnalite godìni sàdexme dodè ne bɛ̀še stanàlo tèkezesè
Gorno Vŭršilo 2: 70 - òfci dvàese godìni òfci gledà:me z dɛ̀doto i du
Gorno Vŭršilo 2: 74 - mlɛ̀koto go sìra sɤs vèče stàja pèt šèz godini go sìra
Graševo: 3 - Atidžè bàba Atidžè na kòlko godìni
Petŭrnica: 16 - trì pɤti f čàšə̥tə i vìka prez mlàdi godìni si bì: pastìr
Belica 1: 2 - jà sɤm živ'àla vɤv durlìite osemnàese godìni
Belica 1: 11 - odìla sɤm vɤf Sòfia čèteri godìni
Belica 1: 25 - ta òra ta sɤm odìla u calapìško pòle čèteri godìni
Belica 1: 87 - bèše dèset godìni pò stara od mène
Belica 3: 131 - ò žìf i zdràf štòm šejsè godìni si è
Belica 1: 135 - pa segà čovèk me e ostàvil stanàa dvàese i trì godìni
Oborište 2: 20 - ami učenìci dokɤd’à desetìna dvanàese godìni
Drjanovec 1: 3 - na kòlko si godìni
Gorna Krušica 2: 2 - od dvanàese godìni sam počnàla xlèb da mèsa ednò vrème
Baskalci 1: 19 - nè e imàlu xòra odnačàloto ama tovà e predì trìsta četiristòtini godìni imә
Salaš: 136 - ama takà si e bilò z godìni i tegàj žn’èmo žn’èmo
Bela 1: 11 - tovà go slùšam pèd godìni

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut