hi

Case: 
dat
Gender: 
f
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where hi appears

Mogilica 3: 103 - kətu stànə mɛ̀tnə hi ednò edìn č'ul sɛ̀nu i
Mogilica 3: 105 - əgà jə ìzdujəm še hi gu dàm
Mogilica 5: 106 - əku e nè bil mɤ̀š bìl hi e dèdu
Mogilica 3: 110 - də jə dòjəm ìzmijəm hi vìmetu še stàn nə əglɔ̀k
Drabišna 2: 170 - də gu vìdi kòj hi met'è kòj hi čìsti t'à ìkələ
Drabišna 2: 170 - də gu vìdi kòj hi met'è kòj hi čìsti t'à ìkələ
Huhla 4: 25 - tò hi stìgə pòveče ne štè mə tàə zèm'ə n'à
Hvojna 1: 44 - i hi pùsne perd’èncetu utpr’ètkə vàlutu perd’è gu vìkəhme
Hvojna 1: 45 - n’è e vàlu kəktu s’egà perd’ètu hi e pùsnətu pred lìcetu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut