ìde

Meaning: 
go
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Lexical variation: 
отида
Person: 
3sg

Lines where ìde appears

Dolno Draglište 1: 14 - prèspa: si tàm əm nevèstətə č'e fàne sàduvètu č' ìde
Dolno Draglište 1: 15 - rànu futrintà č' ìde nə vòdə də nəlèe vòdə u mumàtə
Malevo/Xsk 1: 169 - i kòjtu ìskə də ìde də rəbòti̥ kòt ìskə də prài təkà
Dolno Ujno: 260 - də trèbe da znàe majka i tat i baštà i trèbe ìde
Kruševo 2: 27 - kət ìde də sə ser'è kràvətə i jà gi tùr'ə
Huhla 2: 30 - ku n mù ujdìsə əpərtəm'èntə də si ìde nə kɤ̀štə
Čokmanovo 2: 21 - kòjtu ìmə məgàre fpr'ɔ̀gne kərùčkənə ìde si tə si nətvàri
Stikŭl 1: 112 - nèguvətə dəšter’ɛ̀ dərž’ì sklàdən ìde vìkə f asènuvgràd vìkə trì dèn’ə vèk’ə
Gorno Vŭršilo 2: 24 - i ednò momčè ìma sɤ̀k še ìde vojnìk
Gorno Vŭršilo 2: 34 - t'à si ìma i mənìnko detè momčèto i še ìde
Široka Lŭka: 25 - kòj da ìde na vòda studèna
Oborište 2: 85 - ìde segà f polèto
Gorna Krušica 3: 43 - da ìde na vlačàrka otìvam f sandànski izvlàčuvàm vɤ̀lnata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut