ìkə

Meaning: 
call
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where ìkə appears

Drabišna 1: 35 - əm ne mògə də vɤ̀r'ə ìkəm tə ədnɤ̀ pàterica ìkə z'èmi ìkə vɤ̀rvi
Drabišna 2: 39 - pɤ̀rvijə š'indž'ìr' ìkə s'è mlàdi junàci
Drabišna 2: 68 - vɤ̀r'ə ìkə də trɤ̀s'əm ìkə nèrud'ènə mòmə də sə ž'èn'ə
Drabišna 2: 68 - vɤ̀r'ə ìkə də trɤ̀s'əm ìkə nèrud'ènə mòmə də sə ž'èn'ə
Drabišna 2: 70 - nàm ne znàm ìkə zə vərvìš zə vərìš tòu bəìr ìkə
Drabišna 2: 70 - nàm ne znàm ìkə zə vərvìš zə vərìš tòu bəìr ìkə
Drabišna 2: 71 - vìdiš li ədnɤ̀ mɤ̀ninkə kɤ̀štičkə tàm ìkə ìmə tàm zə ìiš ìkə
Drabišna 2: 71 - vìdiš li ədnɤ̀ mɤ̀ninkə kɤ̀štičkə tàm ìkə ìmə tàm zə ìiš ìkə
Drabišna 2: 72 - pri slənc'ètu tòj zə ti kàže ìkə kəd'e e nèrud'ènətə mòmə
Drabišna 2: 74 - i slənc'èd gu n'àmə ìkə ìkə à segà [cough] [laughter]
Drabišna 2: 74 - i slənc'èd gu n'àmə ìkə ìkə à segà [cough] [laughter]
Drabišna 2: 79 - nimòj mə lɤ̀gə ìkə t'à izl'àvə vɤ̀nkə izmɤ̀knuu gub'èrkətə
Drabišna 2: 80 - stànuvə erg'èn zəštò dòjde dòjdəh ìkə də mi dəd'èš'
Drabišna 2: 81 - də mi dàvəš' ìkə mòmə nèrud'ènə znàiš' li kəd'è ìmə
Drabišna 2: 82 - mòmə nèrud'ènə udzàt kɤ̀štətə ìmə ìkə trì jàbəl'k'i
Drabišna 2: 83 - kujàt jàbəlkə hər'èsəš ìkə nèh z'èmi nèhi utkɤ̀səj təkà əmə
Drabišna 2: 85 - trì jàbəl'ki i trɤ̀gnuə də si vərvì č'i ìkə udr'àzvə
Drabišna 2: 98 - e gà se izmurì ìkə e tùkə s'ènni nə svà bunàrč'i
Drabišna 2: 99 - ìkə č'àkəj me jàz z ìdə də z'èmə ìkə kòn'ə ìkə
Drabišna 2: 99 - ìkə č'àkəj me jàz z ìdə də z'èmə ìkə kòn'ə ìkə
Drabišna 2: 99 - ìkə č'àkəj me jàz z ìdə də z'èmə ìkə kòn'ə ìkə
Drabišna 2: 100 - təkɤ̀vutu ìkə kərùcətə kətu dòjdə tə zàvedə ut'ỳə
Drabišna 2: 106 - èj mumìč'i kò tɤ̀rsiš tùkə nìš'tu ìkə kò tɤ̀rs'əm
Drabišna 2: 107 - nà sèd'ə jà sl'àz ìkə də mi nəl'àeš òdə i sl'àz ìkə
Drabišna 2: 107 - nà sèd'ə jà sl'àz ìkə də mi nəl'àeš òdə i sl'àz ìkə
Drabišna 2: 108 - də mi təkɤ̀u ìkə i t'à sl'àlə də nəl'ài òdə nə təkɤ̀vutu
Drabišna 2: 112 - aaa òt' vìkə tì ne sì sɤ̀štətə kət gà ìkə mòmə
Drabišna 2: 113 - ìkə tì ìkə mnògu si puč'ern'àlə ìkə mnògu si putəmn'àlə
Drabišna 2: 113 - ìkə tì ìkə mnògu si puč'ern'àlə ìkə mnògu si putəmn'àlə
Drabišna 2: 113 - ìkə tì ìkə mnògu si puč'ern'àlə ìkə mnògu si putəmn'àlə
Drabišna 2: 114 - ìkə kɤ̀və si ìkə tì ne sì ìkə sɤ̀štətə
Drabišna 2: 114 - ìkə kɤ̀və si ìkə tì ne sì ìkə sɤ̀štətə
Drabišna 2: 114 - ìkə kɤ̀və si ìkə tì ne sì ìkə sɤ̀štətə
Drabišna 2: 115 - jà ìkə tvà ud veterɤ̀ ìkə puč'ern'àh ud veterɤ̀ təkɤ̀u ìkə
Drabišna 2: 115 - jà ìkə tvà ud veterɤ̀ ìkə puč'ern'àh ud veterɤ̀ təkɤ̀u ìkə
Drabišna 2: 115 - jà ìkə tvà ud veterɤ̀ ìkə puč'ern'àh ud veterɤ̀ təkɤ̀u ìkə
Drabišna 2: 126 - klàvə f kufɤ̀tə z'èmə ut'ỳə ut'ỳə si u t'àh [cough] s'ètne ìkə
Drabišna 2: 135 - s'etnenka [cough] ìkə zəkòl'uvət jə hà zəkòl'uvət jə tàə rìpkə jə iz'àvət
Drabišna 2: 149 - t'à ìkələ s'ìnko tòjtə ž'ènə nəlì dòjdi ìkə
Drabišna 2: 150 - də mi nəprài màndžətə ìkə də mi izmet'è də mi iščisti
Drabišna 2: 151 - jà t'à v'èke ìkə urtòsuvə n'èjnətə s ràbutə i tòjtə ràbutə
Drabišna 2: 153 - tòj dùməl təkà t'à n'ehi ni mòž də si urtòsə ìkə
Drabišna 2: 173 - vìe kəkò trɤ̀s'ite tùkə òt kəkò trɤ̀sim ìkə
Drabišna 2: 174 - nəlì ìkə ti dàdəj də nəpuìš kòn'ə ìkə
Drabišna 2: 174 - nəlì ìkə ti dàdəj də nəpuìš kòn'ə ìkə
Drabišna 2: 175 - uttàm mə l'ùšnə tàə rìpkə ìkə rìpkətə ìkə stànəh
Drabišna 2: 175 - uttàm mə l'ùšnə tàə rìpkə ìkə rìpkətə ìkə stànəh
Drabišna 2: 176 - tàə cìgənkə mə m'àtnə ìkə tə stànəh rìpkə
Drabišna 2: 178 - ìkə d'èt fərlìhte kòkəlete ìkə sɤ̀štətə mòmə stànələ t'à
Drabišna 2: 178 - ìkə d'èt fərlìhte kòkəlete ìkə sɤ̀štətə mòmə stànələ t'à
Huhla 2: 88 - dr'èhi də šìene kəkò pràite ìkə tò n'e kət sigɛ̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut