ìmə

Verb form: 
pres
Lexeme: 
Other: 
exist

Lines where ìmə appears

Kolju Marinovo 4: 4 - i ìmə kul’endrò kujètu ut təkɤ̀vu ut kàmək ni znàjə
Golica 5: 105 - huligɑ̀nt’ȅ kɑ̀e ìmə kət vìd’ət bɛ̀lgərin ubìvəd gu
Kozičino 1: 6 - h sɛ̀k’i hl’àh ìmə wulòwe stàwə strinɛ̀tə pr’àgə gi čil’àkə
Kozičino 1: 26 - pòd n’èmə ìmə tòj še e nə gərbɛ̀ t’
Kozičino 1: 84 - ìmə gi
Kozičino 1: 85 - ìmə
Kozičino 1: 87 - ìmə
Kozičino 1: 91 - təpəwdž’ɛ̀ri nə s’àko s’èlo ìmə wɑ̀l’ət gi kòz’ənik
Kozičino 1: 139 - tèpawcɛ mu dùməm’e tòj səgɑ̀ ìmə tàm ə wudɛ̀
Kozičino 1: 141 - wudɛ̀ ìmə i kɑ̀rə tùj às mlòk kətu d’v’ɛ̀
Trŭnčovica 1: 3 - i dèver aku ìmə utɨ̀vət səz bɤ̀klicə səs vɨ̀nu
Trŭnčovica 2: 15 - kəd gi zəkàrəme nətàtək kəkò ìmə stò dè̟kərə
Trŭnčovica 1: 26 - də kàzvə də jə čestɨ̀tə gudɨ̀nətə də ìmə mnògu pluduròdie
Trŭnčovica 1: 43 - pòsle se pòčuvə trəp’èzətə dər’àvənetu səbɨ̀rə tàm pudàrəci kəkvòtu ìmə
Žitnica 3: 11 - às glànnə žɤ̀nnə əmə kvòtu ìmə nərèd ni dàvəə nə unìjə gudɨ̀nɨ
Srebŭrna 2: 48 - nəpràim zàsefki tr’àə də ìmə jurgàn’ tàm pu dèsi̥t jurgàn’ə tɤ̀j jà
Srebŭrna 2: 61 - i utìvəš pək ìməše dəràci ìmə dəràci
Srebŭrna 2: 62 - sigà u àjdemìr ìmə zɤ̀mət ti nə inò k’ilò idìn i pidis’è
Srebŭrna 1: 107 - tàm čəršèvi kuvertùri šìti pl’èteni kwòt ìmə slòženu enɤ̀ vɤ̀rva
Srebŭrna 1: 109 - zəvìsi kəkvòtu ìmə dàritu tàm kəkvòtu si e šèla slòženu tɤj
Srebŭrna 1: 112 - ìmə svir’àči igràjə̟t pèjə̟t wlìzət u.kɤ̀šti də gl’èdət
Srebŭrna 1: 113 - kəkò ìmə jurgàn:t’ȅ ìmə ràkli idnò vr’ème ni bèše kat segà
Srebŭrna 1: 113 - kəkò ìmə jurgàn:t’ȅ ìmə ràkli idnò vr’ème ni bèše kat segà
Srebŭrna 2: 118 - tɤ̀j kɤ̀ktu i stənɤ̀ sigà ìmə təkòs kɤ̀k mu kàzvəə tè
Srebŭrna 2: 140 - tùkə ìmə inò krɤ̀stu̥ inò kurì ə təkòs a s’à
Srebŭrna 2: 143 - ud n’ègu gu uprəwl’àəš nə tɤ̀s strənɤ̀ ìmə inì klèčki
Srebŭrna 2: 145 - i či ìmə i čumbàr’ mu kàzvəmi čumbàr’ i tɤ̀j gu slàgəš
Garvan 2: 13 - pò nəpr'èt n'èməše təkòs è sigà ut səvètə ìmə xòrə
Garvan 1: 21 - tùkə udòlu ìmə kòžə štòtu zìmnu vrèmi də ti tòpli
Garvan 2: 22 - è sigànə è m'èsec ìmə l' dvà l'i kəkò
Garvan 1: 22 - i tùkə òkuluwrɤ̀s ìmə pək blàn':t'ȅ
Garvan 1: 31 - gləvɤ̀tə pàk è tɤ̀j ìmə bəjrìš' sə təkòzvə
Garvan 1: 49 - i tùkə ìmə tɤ̀j ìmə tɤ̀j gòr'e ìmə tùkətɤj krɤ̀st
Garvan 1: 49 - i tùkə ìmə tɤ̀j ìmə tɤ̀j gòr'e ìmə tùkətɤj krɤ̀st
Garvan 1: 49 - i tùkə ìmə tɤ̀j ìmə tɤ̀j gòr'e ìmə tùkətɤj krɤ̀st
Garvan 1: 51 - ìmə idìn pɤ̀t nə tɤ̀j
Garvan 1: 55 - i tukə ìmə krɤ̀š'č'i tɤ̀j
Garvan 1: 66 - č'itìrmə ubikàl'əš màsətə tɤ̀j kɤ̀ktu j màs:tə tùkə̥tɤ̀j ìmə bìblijə tàm
Garvan 1: 84 - i s'etn'e tò nəl'ì ìmə svitìci tɤ̀j ùkuluwrɤ̀s
Garvan 1: 95 - təkòs imə mnògu kət si əku sì òdil' nə č'èrkvə
Garvan 1: 96 - às wòd'ə i znàm kəkò j tò kəkò n'èštu ìmə vɤ̀tr'ə
Garvan 1: 105 - ini inò wr'èmi tò sigà ìmə màsi nə unùj
Garvan 1: 111 - i dàmu èj tùkətɤ̀j ìmə də səbirèš' i vɤ̀tr'e
Garvan 1: 199 - təkòzvət nə kəf'en'ètu tàm ìmə grùpa mlàdi tɤ̀j bùl'ki
Dolno Draglište 1: 22 - i bàba ìmə bàbə tàm kud nè̝gu uràsi gu s pè̝pel'
Dolno Draglište 3: 33 - osòbenu gàtu ìmə kurbàn nə gerg'òvdèn
Bansko: 14 - də ìmə fnògu dùšị də jədà
Markovo: 141 - nə fčèrə si duàdaa dv’è dičìcə ìmə fčèrə gi duv’èdaa
Markovo: 161 - əmi kòj kàzuvə əm v’èč kətu ìmə
Markovo: 185 - ə čìču ìmə idìn čiču i t’èə ìmət svòj čuv’èk d’è
Malevo/Xsk 2: 67 - də ìmə hl’àp
Malevo/Xsk 2: 68 - zdràve də ìmə zdràv’e
Malevo/Xsk 1: 109 - i svekɤ̀rvətə tùkə vəf.kɤ̀štɨ nəl’ɨ̀ tò i fkɤ̀štɨ̥ tr’àvə čuv’èk də ìmə
Malevo/Xsk 2: 111 - i biz ràbutə nàj vàžnutu č’i mlòg mlàt hòrə ìmə biz ràbutə
Malevo/Xsk 1: 199 - i hl’àp səbɨ̀rəme sɨ̀rene jejcà kvòt ìmə vkɤ̀šti
Malevo/Xsk 1: 212 - pɤ̀k ìmə hòrə d’èt n’àməha hərmàne nə kɤ̀rə
Mogilica 3: 3 - fəsùl' misìr' kəkòtu ìmə sə nəsɛ̀e gràh kəkvòtu
Mogilica 1: 10 - à nəvlàč'iš vɔ̀lnənə vəf tò segà ìmə tàm
Mogilica 4: 11 - àš’ur’ ìmə vərɔ̀t enəgà sìč'ku ut sɛ̀kəkvu zberɔ̀t tə vər’ɔ̀t
Mogilica 6: 26 - ìmə si i udèlnu səs rùo go nəkvàsət u
Mogilica 6: 35 - à ìmə si ud'ɛ̀lnu mɛ̀stu zə hlɛ̀bən
Mogilica 6: 48 - a kàk kakvì čàsti ìmə po ednò oràlo
Mogilica 1: 54 - dòlnətə məhəlɔ̀ čɛ̀k dòlu səm etìm ìmə dvè trì kɔšti
Mogilica 6: 57 - tùkə məšìni ne nemɛ̀še tò pɔ̀t nemɛ̀še nè mašìni də ìmə
Mogilica 6: 62 - trɛ̀və də ìmə š'òš'e xɤ̀
Mogilica 3: 71 - tò seà nə rɛ̀tki kɔ̀šti ìmə
Mogilica 1: 76 - pək ednò ìmə kòšnica po nə
Mogilica 1: 94 - hà ž'èncku ìmə f smòl'ən i tò zəvɤ̀rš'ilu pək dimìtrigràt
Mogilica 3: 97 - grədìni nèməme livàdi mlògu ìmə əmə grədìni nèməme
Mogilica 3: 104 - zbìrəh f ədnà kòfə brəšnò kəkòtu e kərtòfi nɛ̀kvu kənàtə ìmə
Drabišna 1: 10 - zàt kɤ̀štətə c'àlə bəhč'ɤ̀ èj tàm ìmə bəščɤ̀ èj tàm
Drabišna 2: 12 - zdràve də ìmə
Drabišna 1: 65 - də zəp'àete kət vàs ìkəm təkɤ̀f hùbəu gul'àm pluštàt ìmə
Drabišna 2: 71 - vìdiš li ədnɤ̀ mɤ̀ninkə kɤ̀štičkə tàm ìkə ìmə tàm zə ìiš ìkə
Drabišna 2: 77 - d'èt imə č'uv'àk vɤ̀tre i ut'ỳvə vɤ̀tre màjko kàž'i mi
Drabišna 2: 78 - tùkə ìmə li č'uv'èk əh n'àmə kəkɤ̀f č'uv'èk n'àmə
Drabišna 2: 81 - də mi dàvəš' ìkə mòmə nèrud'ènə znàiš' li kəd'è ìmə
Drabišna 2: 82 - mòmə nèrud'ènə udzàt kɤ̀štətə ìmə ìkə trì jàbəl'k'i
Drabišna 2: 116 - təkà stànə ìmə slənc'ètu i tòj ə zəvìvə uv'à uvər'àvə sə
Drabišna 2: 160 - pòmnite li təkà pulìcə də ìmə kɤ̀štətə [laughter]
Godeševo 3: 2 - əmi š eš èj tùkə niz dòln'ite məəlɤ̀i ìmə stàri nìnki
Godeševo 3: 12 - i še gl'òdəš iskəd'ètu ìmə v'àter tàm še istàtək
Godeševo 4: 19 - ne sɤ̀m sàdil vɤ̀jš əku ìmə gròzde də àpneme
Kovačevo 2: 15 - tìi nìvi št’u gì glèjš i nəgòre i nədòlu ògərdi ìmə
Kovačevo 2: 22 - də ìmə ədnà kukòščinkə kət sme k’i si zèmə budnà kukòhčinkə
Kovačevo 1: 153 - zəkopčàvə se ìmə si kòpče to
Kovačevo 1: 157 - ìmə si təkòvə
Kovačevo 1: 159 - i vɤ̀dički si ìmə zəkàčət sə
Kovačevo 1: 163 - stəncinàre pupùgere ìmə drùmbə [laughter]
Kovačevo 1: 178 - nə unàə pul’ànə i tàm ìmə gul’àmə pul’ànə ej tàm du učìlištetu
Kralevo 2: 82 - sigɛ̀ mlòk hìtri hòrə ìmə mlòk hòrə sə izùčiə
Kralevo 2: 130 - ìmə krànč’e də pùskəš vɨ̀nutu
Kruševo 2: 30 - i tòj l'ègne də spì v'èk'e zəburèvə sə č'i ìmə n'èštu
Kruševo 4: 103 - ùbəvu mnògu e ùbəvu tùk də ìmə vòdə znàš’
Kruševo 4: 108 - zət kɤ̀štətə ìmə ednà grədìnkə ednà gudìnə pùsnəə vòdə
Kruševo 4: 121 - pà ìš’əlà dugudìnə bàr də ìmə dɤ̀š’
Leštak 2: 23 - ìmə t’è z’ʌ̀hə i dubìtə̥kə̥
Leštak 2: 83 - nə kədè gu dəržìš kòj kinà kədènu ìmə n’àkəf kujədžɛ̀k
Leštak 2: 89 - əmi tò živòt’ət kugà kàktu ìmə nɤ̀j je nè sə
Leštak 3: 99 - dà i d’ètu ìmə sùšk’e əf rəš’ètutu gu zəvɤ̀rtə təkà
Leštak 3: 157 - nə l’ɛ̀vətə rɤ̀kə ìmə pələmàrkə kàzvət
Leštak 3: 171 - ìmə dùpki t’à a dɤ̀rvena
Leštak 3: 175 - dɤ̀rvenà e bùčne čètirite prɤ̀stə ìmə tùkə ròk tugàvə
Leštak 3: 176 - sl’ət prɤ̀stite ìmə ròk e təkɤ̀f
Leštak 3: 183 - rəkòjki gu kàzvət tùr’ə gu nə snòpə drùk ìmə pàk
Leštak 3: 200 - əmi ìmə vudenìci̥ ìmə vəf l’èskə vudenìci̥ kədètu ìmə hòrə pu rekʌ̀tə
Leštak 3: 200 - əmi ìmə vudenìci̥ ìmə vəf l’èskə vudenìci̥ kədètu ìmə hòrə pu rekʌ̀tə
Leštak 3: 200 - əmi ìmə vudenìci̥ ìmə vəf l’èskə vudenìci̥ kədètu ìmə hòrə pu rekʌ̀tə
Leštak 3: 205 - ìmə d’ètu càrevicə mèl’ət ə nəč’ùpvə gu zərnòtu nə
Leštak 3: 250 - nə vrətʌ̀ i tùkə ìmə prubìtu dùpki spùsnəti ž’eglì
Leštak 3: 254 - è gu s’à kɤ̀k e tùkə ìmə tovà ednòto kɤ̀k se kàzva
Leštak 3: 259 - ədnàtə i tùkə ìmə ədnà
Leštak 3: 278 - tùkə ìmə ud želèzu nəpràveno ednò səz gulèmə həlkɤ̀
Leštak 3: 313 - ìmə ùš’i pək tùkə də rəstvàrə pr’əstɤ̀
Leštak 3: 317 - e segà tùkə nə vʌ̀rhə ìmə želèzu
Leštak 3: 334 - əmi rəspʌ̀nč’ici mòže də ìmə
Leštak 3: 366 - i tùka si ìmə čuvìja dɤ̀rvena
Šumnatica 1: 5 - màlku ìmə ràzlikə d’e ubàče mnògu màlku
Šumnatica 3: 112 - è tò mnògu ràbutə ìmə nə žènckutu
Šumnatica 3: 136 - màlkə fùrničkə ìmə
Šumnatica 3: 156 - abe skɤ̀p ne skɤ̀p kənà gà ìmə l’àp
Šumnatica 3: 158 - zə l’àp vìkə še ìmə pərì bàbətə pək pək drùguto
Šumnatica 3: 159 - zə l’àp še ìmə
Šumnatica 3: 242 - stàn imə stàn ìmə səkɤ̀n stàn tùrenu gr’èben ìmə
Šumnatica 3: 243 - n’ìti ìmə àbe mnògu ràbuti bè mnògu mnògu
Šumnatica 3: 245 - [laughter] ìmə mnògu stànve a tvà də tkàeme nìe čàrgi si tkàeme sìčku
Stalevo 4: 7 - nə mlàdi gudìni nəprìm’er ìmə mumìč’e d’èt ne jè dàvət
Stalevo 1: 43 - hùrkə vərzàlkə s ìmə zə jə vərzè̝š i
Stalevo 1: 64 - mut’v’ìlkə ìmə zə jə smutàiš nə mut’v’ìlkə
Stalevo 1: 65 - s’è̝tn’e ìmə vrʌ̀tk’i nəpràeni rudàn’
Stalevo 1: 75 - nə vrʌ̀t’k’it’ȅ rudàn’ ìmə məsùr’e
Stalevo 1: 82 - snuvàlkə spec’àlnə təkɤ̀və̥ i vɤ̀tr’e ìmə tɤ̀j i mùšneš məsùr’e
Stalevo 1: 85 - kl’ɛ kl’è̝čkə̥̥ təkɤ̀u tòj si ìmə drəfč’è nə nə snəvàlkətə̥ kàtu
Stalevo 1: 94 - i ìmə i tùkə dòlu vgəlbànu nəvr’ànu i s’è
Stalevo 1: 99 - i kakvò drùgo ìmə po stanɤ̀ znàči ima dvè màni pòsle
Stalevo 1: 100 - a s’è̝tne ìmə krusnà zànnu kròsnu d’èt zə gu snuv’èš’
Stalevo 1: 112 - o ìmə prʌ̀čki kəlàmetu̥ nəvr’èni kəlàmet sə təkà nəv’èždət i
Stalevo 1: 129 - kəzàk udzàt’ ìmə vʌ̀rzən sùrne sə i tì zə gu naỳəš nə
Stalevo 1: 132 - kàk də t’ kàžə s’ɛ̀ i lɨ̀tu ìmə i dìmitnu ìmə
Stalevo 1: 132 - kàk də t’ kàžə s’ɛ̀ i lɨ̀tu ìmə i dìmitnu ìmə
Stalevo 1: 140 - ìmə nɨ̀t’i̥
Stalevo 1: 142 - nɨ̀ti̥ ìmə i nɨ̀tit’ȅ gr’èben’ i v gr’èben’ə s
Huhla 6: 2 - be ràbuta še ìmə i sled nàs
Huhla 2: 4 - əmi šə id'èš n'àmə drùgu̥ màndžə n'àmə tvà də ìmə
Huhla 4: 4 - kədè b'àhə nìvite əmi nəs'àkəd'e ìmə nìvi bə n'àməni nìi
Huhla 6: 4 - əmə nàs nèma də nə ìmə
Huhla 4: 5 - kəkò èj tàm ìmə inò ràmnu m’àstu cìmbel
Huhla 6: 9 - è zə peràne ìmə i
Huhla 4: 13 - tùkə ìmə zèm'ə kɤ̀k nìe ìməme zèm'ə
Huhla 1: 18 - bòg də gu prost'ì utìəhə tə sm'èlihə e tùkə ìmə m'èlnicə
Huhla 6: 20 - əmə peràlnə ìmə
Huhla 3: 29 - tòj b'àše si rəbutlìf čuv'àk o òt' ìmə enì l'èli
Huhla 2: 31 - də ràbuti də ìmə sàmo žyòt’ i zdràve də ìmə
Huhla 2: 31 - də ràbuti də ìmə sàmo žyòt’ i zdràve də ìmə
Huhla 5: 31 - pu n'àkəv den' imə təkɤ̀v də idə̀t zətùj se e jàlə
Huhla 2: 41 - də ku ìmə hòrə də də prikàzvəm gà n'àmə hòrə še ìdə
Huhla 2: 49 - ìmə ədìn èj tùkə ədìn d'àd dimìtər ìmə è tùkə ə
Huhla 2: 49 - ìmə ədìn èj tùkə ədìn d'àd dimìtər ìmə è tùkə ə
Huhla 2: 52 - òšte ìmə əm ədìn enò mɤ̀šku i ənnɤ̀ ž'ènə nìe sne nàburi
Huhla 1: 73 - ìmə slùšəjte nà sigɛ̀ ni mògə vek'i n'àməm tàə sìlə əmə stìgə
Huhla 2: 99 - i kòlko na nègo da ìmə
Vŭglarovo 2: 43 - če vejàlkə ìmə či gu vejè
Vŭglarovo 2: 96 - è kəd’è è kəd’è e svà kul’endrò b’èše če ìmə č’uvìjki
Vŭglarovo 1: 97 - tòj pučerven’è̝e fùrnətə kàk n’àmə ìmə s kəpàk fùrnətə
Vŭglarovo 2: 100 - ìmə səz bəndrùkə če tòj zə vərɨ̀ sə tərkàl’ə
Vŭglarovo 2: 118 - lèntə lèntə ìmə [laughter]
Vŭglarovo 2: 137 - čə k səber’è̝me nə kùp gul’àm č’e vejàlkə ìmə
Vŭglarovo 1: 138 - zəhlupim o səs ìmə vrɤ̀šnik
Vŭglarovo 1: 144 - ut t’èšku ž’èlezu si ìmə drɤ̀škə
Bangejci 1: 20 - èj tùkə udòlu òrə i tùkə sigà às səm i tùkə ìmə
Bangejci 2: 34 - ìmə ìmə n'àkuj ə slàgət də də ni è l'èku ə trəkəlc'è
Bangejci 2: 34 - ìmə ìmə n'àkuj ə slàgət də də ni è l'èku ə trəkəlc'è
Bangejci 2: 41 - tùkə ìmə ràvnu tɤ̀j d'èt sə slàgə pr'èždətə
Brŭšljan 4: 3 - s plenì krəčkàtə mu nə prɤ̀slenkite ìmə pəmùk
Brŭšljan 3: 18 - pu dv'ɛ̀ trì kràvi št'à: ìmə bìvulicə št'à də ìmə kòne
Brŭšljan 3: 18 - pu dv'ɛ̀ trì kràvi št'à: ìmə bìvulicə št'à də ìmə kòne
Brŭšljan 4: 51 - ìmə tàm kəvəl'ž'ìjnicə ut tàm št'àme də kùpime
Brŭšljan 1: 52 - i xòrətə ispàdnəxə lìpsəhə izmr'àhə d'ètu ìmə ednɤ̀ dùmə
Brŭšljan 4: 62 - nəvàlicə nəvàlicə kətu ìmə mlògu àjde drùgi pàk
Brŭšljan 1: 80 - dèt gi pràjət tuvà primətìvni sə ednɤ̀ kəšlɤ̀ š'e ìmə də kàž'em
Černovrŭx: 21 - pris tùj vrèmi kətu gi venčèjət xòrə si ìmə tàm səs t'àx
Černovrŭx: 33 - šòtu ìmə idnò ìmi i tùkə i sigà i sigà e ustànəlu
Černovrŭx: 56 - uttàm ìmə idìn xùbəf ut tùrsku ròpstvu xərmàn
Čokmanovo 2: 4 - ìmə i drùgi gɤ̀bi kutrìtu sə jəd'ɛ̀hə nìj gi kàzvəhme č'ervenùš'ki
Čokmanovo 1: 20 - i də sə vèselìm'e segà kəkvɔ̀ n'ìtu v'èselu ìmə n'ìtu nìštu
Stikŭl 3: 15 - i etàm sr’ɔ̀štu dènu tuvàr’ət sɛ̀nu tàm ìmə gulɛ̀mə vòda è udgòrə
Stikŭl 3: 19 - e tùkə dètu ìmə otvòd nə češmìcətə ədnə studènkə vudìcə
Stikŭl 3: 22 - i ədnɔ̀ gudᶤìnə ìmə pèt šèz gudìnɨ kàk stò̝rɨha etùkə pàmetnik
Stikŭl 3: 28 - širò̝kə.ləkə dɛ̀ uttùkə ut n sulištà drùgə məhəlìčkə ìmə
Stikŭl 3: 29 - drùgu sèlce ìmə tə tùkə imɛ̀še n nə hòro tùkə igràha i
Stikŭl 2: 58 - vìšnici tvà tò ìmə i dᶤìvɤ əmə dᶤìvətì sə i tè rudìlɨ
Stikŭl 1: 74 - mlədèšček ìmə tùkə tri čètiri pèt šɨz dùšɨ sid’ɔ̀t sid’ɔ̀t
Stikŭl 2: 84 - ìmə tùkə dvè trì krùški
Stikŭl 3: 92 - sìčku izgurèlku̥ izgurèlu̥ šù tàm žə ìmə aku nə sɔ̀ zaklàlɨ
Stikŭl 1: 103 - pək ìmə pàk hòrə tə mɤ nə ustànvə ne ustànvə mɤ
Graševo: 87 - əmi təčèli sme emì ìmə i izmìež vɤlnàtə ustrižèš ufcìte
Zabernovo: 13 - dàl gòspug f gurà ìmə dèt ti òči gl’èdət
Zabernovo: 28 - vdèsnu fl’àvu utìvəš ìmə utrìenə utɤ̀pčenə ut hòrətə
Malevo/Asg 2: 12 - trɤ̀sime à ə trɤ̀sime nə təkòvə m’àstu kəd’ètu ìmə kàməni
Malevo/Asg 2: 29 - ìmə jèsenu vr’ème kugàtu tr’àvə zə zèl’e kàcə tr’àvə bɤ̀čvə zə vìnu
Malevo/Asg 2: 52 - ìmə si nə nìvətə spic’àlen ərmàn kədètu vərš’ìjeme tìjə snòpi səs mùl’etu
Malevo/Asg 2: 65 - də ìmə kvò də gi rànime
Malevo/Asg 1: 70 - kàrəme d’ìgəm’e n’àkvi ìmə tə presìč’ət snòpi̥te
Hvojna 1: 16 - ìmə məzòn ž’èl’eznu vɤ̀ržəd gu tàm i zəl’ùškət nì gu
Hvojna 2: 19 - hɤ̀ jəvì sə berek’ètə i sə ràdvət č’e ìmə klàs nə gèrg’uvden
Sŭrnica 2: 71 - ìmə n’ɛ̀š’tu kətu kurìč’kə təkà vəs kàməkə
Sŭrnica 4: 75 - štòtu n’e jè kətu seà də ìmə tòk də ìmə svetìlu
Sŭrnica 4: 75 - štòtu n’e jè kətu seà də ìmə tòk də ìmə svetìlu
Sŭrnica 2: 102 - ìmə tàm puslèstvutu mi e də ə ìmə
Sŭrnica 2: 102 - ìmə tàm puslèstvutu mi e də ə ìmə
Sŭrnica 1: 121 - ìmə ìmə gu
Sŭrnica 1: 121 - ìmə ìmə gu
Sŭrnica 1: 123 - ìmə gu
Sŭrnica 1: 152 - ìmə gu i tvà kòj kàk ìskə
Sŭrnica 1: 158 - ìmə ìmə uvəž’àvət sə
Sŭrnica 1: 158 - ìmə ìmə uvəž’àvət sə
Sŭrnica 2: 162 - ìmə tupàvicə mu vìkəme
Trjavna: 66 - dà fkɤ̀šti ìməmi stàičkə tàm ìmə kət zimnìčkə təkòvə
Trjavna: 100 - əmi sìrinitu kətu gu izduìm i ìmə təkàvə
Trjavna: 137 - à ìmi ìmə be ìmə è nətàtək əmə n’àmə tò sə upàsi
Trjavna: 137 - à ìmi ìmə be ìmə è nətàtək əmə n’àmə tò sə upàsi
Trjavna: 138 - mnògu dubìtək ìmə i
Trjavna: 165 - məgəzìnə ìmə spec’àlnə məjɤ̀
Trjavna: 180 - àgənci tò òšti kətu e sukàlči ìmə məjɤ̀ vɤ̀tri vəf n’ègu si̥
Trjavna: 207 - nəlì səzdàdenu də sə kòli də ìmə miscè kvò də id’èš
Trjavna: 235 - sìčkutu izgur’à n’àmə tɤ̀z gudìnə nì kərtòf ši ìmə
Trjavna: 236 - nì bòp ši ìmə nìštu n’àmə drùgə gudìnə i kràstəvici iskàrvəmi dumàt’encə
Vŭrbina 3: 4 - kumpɨ̀rjen kl’ɨ̀n ìmə si stərgəlcà tə gu nəstɤ̀rž’eme ub’è̝lime gu
Vŭrbina 1: 19 - i i pr’èsnu i màslu ìmə sìčku ə zbìrəli sme
Vŭrbina 2: 56 - i upštinàtə be ejtùkə dè̝su et’ùvə minòvət ənɤ̀ d’è̝su ìmə
Vŭrbina 2: 64 - gà ìmə fùrni ajtùkə ədnɤ̀ fùrnə im’èhme
Vŭrbina 3: 93 - nə uràlunu kinà i kinà ìmə
Vŭrbina 3: 94 - ìmə sìčku i wùš’i nə uràlunu ìmə i ž’è̝lezu ìmə i pàlešnik i
Vŭrbina 3: 94 - ìmə sìčku i wùš’i nə uràlunu ìmə i ž’è̝lezu ìmə i pàlešnik i
Vŭrbina 3: 94 - ìmə sìčku i wùš’i nə uràlunu ìmə i ž’è̝lezu ìmə i pàlešnik i
Vŭrbina 4: 131 - kugàtu sə zɨ̀mə bùlkətə ìmə ednò pusrèštəne
Sveta Petka 1: 12 - f jakorùda vèlingràt ìmә
Sveta Petka 3: 25 - tè sə kràvite dòlu səgà kràvite tàm ìmə kràvi tàm
Sveta Petka 3: 66 - harmàn i na sredàtə ìmə ednò tukòvə edèn darèk
Sveta Petka 1: 91 - vìkamè go ìmə i č’erv’èno ìmə i zel’èno
Sveta Petka 1: 91 - vìkamè go ìmə i č’erv’èno ìmə i zel’èno
Sveta Petka 3: 91 - na adnà kùpčinkà gu napràame i tugàə zèməš ìmə pə a lupàti dɤ̀rveni
Sveta Petka 1: 126 - e dà vìka vɤ̀tre šo ìmə f nəbɤ̀rdilàta
Sveta Petka 1: 133 - tò si ìmə tùkə nàšte òra si̥
Petrov Dol 3: 90 - snòp’i ìmə gəgəv’èli sə sə kàzvə
Petrov Dol 1: 99 - è tò n’èskə ùbəwo nid’ɛ̀l’ə ìmə pòp čerkwətə utòrenə
Petrov Dol 3: 159 - s’ɛ̀jm’i ž’ìttu a pə kət ìmə v’àtɤr səs lupàtt’ȅ
Tihomir 3: 72 - ìmə na červ’ènᵊì červ’ènᵊì mu takòvoto vɔ̀tre
Iskrica 3: 27 - ilì pək ku ìmə n’àkvu təkòvu də rčèm vilìgden gerg’òvden
Iskrica 3: 51 - ìmə idìn gul’àm pluštàt c’àlutu s’èlu tàm sə səbìrət nòs’ət àgneàtə
Iskrica 3: 58 - mùzikə ìmə svìr’ət igràjət xurà tugàə təncùvəne n’àməše kvòt segà
Iskrica 1: 63 - i tvà e brəsn’èltə sìčkutu svɤ̀rdzənu də ìmə veselbà
Iskrica 1: 64 - tò e tvà nəpràiš unuvà nəpràš ə də ìmə n’èštu
Baskalci 1: 183 - strìženetu e [laughter] ìmә si tәkìi speciàlni krɤklìzi ili mòže sәs nòžnici
Baskalci 1: 186 - terdzìite što sà i s tәkvìi mòže ә pә ìmә si
Baskalci 1: 218 - hm onà ke se ispère sìčkәtә ne mòže dә ìmә mrɤ̀snә vɤ̀lnә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut