ìmə

Meaning: 
have
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where ìmə appears

Kozičino 1: 136 - am znàči zə tepavič’àrə tòj n’àkvə məšìnə ìmə da
Trŭnčovica 1: 19 - səs pè̟t səs šè̟s səs sè̟dem karùcɨ̥ utɨ̀vət če ìmə mnògu drèxi
Trŭnčovica 1: 20 - mnògu drè̟hɨ tr’àbvə də kàžə mnògu drè̟ɨ ìmə
Trŭnčovica 1: 41 - a na òbet sl’èt rəkìjətə əku ìmə sestrɨ̀ bùlkətə snəxà
Trŭnčovica 2: 85 - əmə ìmə mumčè s mè̟ne àjde vìe se məčète tùka s ànželə
Srebŭrna 2: 26 - kòjtu kugàtu̥ mu e ridɤ̀ i kòlkut ufcè ìmə
Srebŭrna 2: 28 - aku ìmə dv’è ufc’è čèti̥ri pu dv’è kilà li kòlku sɤ
Srebŭrna 2: 30 - i ufcɤ̀tə pò xùbəu ml’àku ìmə às dù unòj gudìne ìməx ufcè d’v’è
Srebŭrna 1: 76 - tòj kət ìmə bràt’e ìma sèstri nèguit’ȅ blìski
Dolno Draglište 1: 31 - ìskəme də ìdeme pùsna: ne predè̝me pletè̝me kòj štò ìmə pɛ̀eme
Dolno Draglište 1: 34 - kòj koj si ìmə mumà də si zəlàže sèdne si kud mumàtə
Malevo/Xsk 2: 105 - ə sənɤ̀ mɨ ud nòvə gudɨ̀nə be̝z ràbutə pək ìmə d’v’è mòmčetɨ
Malevo/Xsk 1: 160 - kòjtu ìmə rəbòtnə rəkɤ̀ pək n’àmət nɨ̀vɨ də gu zəs’è̝jət i
Malevo/Xsk 1: 182 - t’à ìmə pòeče ràbutə i nə kràjə sə prɨbɨ̀rə
Mogilica 1: 111 - məš'ìni ìmə sìč'ku enəkòvə
Godeševo 1: 2 - kvò ìmə də vɤ̀rši fkɤ̀šti
Kovačevo 1: 123 - u kədifè kòj ìmə
Kovačevo 1: 124 - kòj ìmə kədifè kòj k’i šìjət nə mumàtə kədifè
Kralevo 3: 8 - zə kò sèlutu ìmə i ìmat kràl’evu jà tvà si pòmn’ə
Leštak 3: 167 - e təkɤ̀f ròk ìmə
Šumnatica 3: 170 - čeverm’à ut kənà də pràime kòjtu ìmə òfce prài čeverm’à
Huhla 6: 5 - mòjtə turšìjkə pul'vìnətə ìmə sòl pul'vìnətə n'àmə pək n'aməm sòl
Huhla 3: 17 - idìn drùk è tòa nàš ìmə sìn gul'èmijə kumənìs
Huhla 5: 38 - òt' təkɤ̀vu čèdu òti rìbətə ìmə krɤ̀s
Huhla 3: 43 - əmə nè če tòj b'àše brigədìr əmə ìmə trùdu.dèn
Huhla 3: 44 - rabòtil ìmə
Bangejci 2: 24 - ə kòjtu si ìmə də prid'è šə prid'è kòjtu si ìmə
Bangejci 2: 24 - ə kòjtu si ìmə də prid'è šə prid'è kòjtu si ìmə
Bangejci 2: 25 - də plit'è kòj kəkòtu si ìmə ràbutə nòsi si jə i tɤ̀j
Brŭšljan 4: 19 - ìmə zərnà tə gi berɤ̀d zə kukòškite də im fɤ̀rl'əd
Čokmanovo 2: 21 - kòjtu ìmə məgàre fpr'ɔ̀gne kərùčkənə ìde si tə si nətvàri
Stikŭl 2: 135 - ədìn ìmə dvɛ̀ kràvɤ dvà dèn’ə ədnì ìmət trì kràvi
Graševo: 65 - kòjtu si ìmə pòvečku imòtᵊ se zənimàvəše s imòt
Malevo/Asg 2: 38 - məgàretu si ìmə səmàr’ i mùl’etu si ìməš’e səmàr’ pòvərž’e mùl’etu
Malevo/Asg 2: 92 - də ìmə bɤ̀čvətə i pu tuvà se rəkovòde kòlku lìtrə də səbìrə
Hvojna 1: 1 - kòjtu ìmə wòfce hòdeš’è nə màndrə nəlì utìdət nə màndrə nàj nəpr’èt
Hvojna 1: 4 - mòže də z’ème nəprìm’er n’àkuj ìmə p’ʌ̟̀t n’àkuj d’ès’ət
Hvojna 1: 51 - pr’et š’ɛ̀renijə kàmək vəf čɤ̀rkvətə s’àkə čɤ̀rkvə ìmə š’ɛ̀ren kàmək
Trjavna: 38 - fs’àko si ìmə ìmi
Vŭrbina 4: 118 - kòjtu sə umìe tàm mu minòvəš’e nèštu əku ìmə ràni
Sveta Petka 1: 152 - nɛ̀kuj ìmə tri č’ètiri p’ètᵊ nɛ̀kuj ìmə sèdem òsem
Sveta Petka 1: 152 - nɛ̀kuj ìmə tri č’ètiri p’ètᵊ nɛ̀kuj ìmə sèdem òsem
Petrov Dol 3: 31 - jùl’ij tr’àə də duž’èn’im a kòjt ìmə mnògu n’ìv’i prudɤlz’àvə
Petrov Dol 2: 90 - nə nərid’ìmi t’ìe àgn’ita pr’àsnu s’ìr’en’e kòjtu ìmə uscè
Petrov Dol 3: 119 - kòjtu ìmə
Petrov Dol 3: 121 - kòjtu ìmə barièra
Petrov Dol 3: 146 - kòj kəkòt ìmə
Iskrica 1: 47 - gl’èdəd bùlkətə kòlku čeìs ìmə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut