ìməm

Meaning: 
have
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1sg

Lines where ìməm appears

Kolju Marinovo 6: 41 - i à kvò žə obeštàjə kvò ìməm f.kɤ̀šti kvò ə
Rakovski: 46 - dubr'è živèem'ə ìməm sɨ dvàma sɨnə
Srebŭrna 1: 115 - tàm i dàže ìməmi tàm àz ìməm tàm enɤ̀ edìn sɤndɤ̀k
Srebŭrna 2: 173 - ut stàr’:tȅ tùj n’èštu gu pràeə pək às sià ìməm inɤ̀ rəgòskə
Srebŭrna 2: 174 - gòr’e inɤ̀ ìməm pò t’àsnə tùj ustànəwə tìj drùite gi ishàjkwəmi nìj
Garvan 1: 190 - kòlku č'erš'eβi ìməm às dàže ìməm òšte id'ìn
Garvan 1: 190 - kòlku č'erš'eβi ìməm às dàže ìməm òšte id'ìn
Garvan 1: 195 - mnògu às ìməm mnògu drèi səm ìmələ mnògu
Markovo: 140 - ìməm sìn ìməm i fnùkə ìməm i fnùkə nezamenìmə
Markovo: 140 - ìməm sìn ìməm i fnùkə ìməm i fnùkə nezamenìmə
Markovo: 140 - ìməm sìn ìməm i fnùkə ìməm i fnùkə nezamenìmə
Malevo/Xsk 2: 18 - siɛ̀ nìtu i mòjtə snəhà jà n’àməm dəšter’ɤ̀ ìməm snəhà
Mogilica 1: 90 - mnògu me uvəž'ɛ̀vət jɛ̀ ti kàzvəm ìməm dvè unùč'etə
Drabišna 2: 73 - i tòj ut'ỳə slənc'èt gu n'àmə òšte jàs ìməm təkɤ̀vi kəv'òre
Godeševo 2: 8 - gul'àmi məž'è̝ ìməm p'è̝t mumčètə sàmu
Kovačevo 1: 185 - igràət žènite i de i de ìməm màlenko dète
Leštak 3: 149 - əmi àz gu ìməm mòə ti gu kàž’e sərpɤ̀t
Huhla 6: 1 - znàeš li kòlku ràbuta ìməm glèdaj [unintelligible]
Huhla 6: 7 - ìməm ìməm i zə peràne
Huhla 6: 7 - ìməm ìməm i zə peràne
Huhla 1: 79 - təkà jà i ukul gərdìnətə ìməm si gul'àm dwòr če i nègə
Huhla 6: 106 - wòti ìməm òšte d'àdu i bàbə sìne
Stikŭl 2: 134 - dn’èske jɛ̀ ə že si pàsə tùv ìməm ədnɔ̀ kràvə ədìn dèn’
Graševo: 131 - dà ìməm pə snài segà pə tè gu tè tɤkɤ̀t
Malevo/Asg 2: 25 - kugàtu ìməm ràbutə rəzbìrə se kugàtu n’àməm s’èdə [laughter] tvà e
Momčilovci: 4 - dv’ɛ̀ dəšterì ìməm ž’èn’eni sə i dv’ɛ̀te ut s’èlu si vòd’ət mumč’ètə
Stančov Han 3: 24 - ìməm idnò məgàrence è təkòs edvàm m’èn’e vòzi
Stančov Han 3: 38 - às ìməm idnò mumčènci tɤ̀j kətu vàs sigà zəvɤ̀rši
Vŭrbina 1: 49 - ìməm ɤd’in bràt èjtùkə ə blìze
Oborište 2: 29 - da pèat dòdat u nàs pèatᵊ si ako ìməm icè
Petrov Dol 3: 61 - n’i znàjš li tò n’àəm ìməm pələmàrka ìməm às s’ìčku
Petrov Dol 3: 61 - n’i znàjš li tò n’àəm ìməm pələmàrka ìməm às s’ìčku

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut