ìma

Verb form: 
pres
Lexeme: 
Other: 
exist

Lines where ìma appears

Kolju Marinovo 4: 39 - amà n’àkoj ìma se e pukačìl gòre li
Golica 4: 14 - ìma
Golica 3: 66 - na səv'èta d'èto ìma tɑ̀m pisɑ̀ri
Golica 3: 123 - wòti pòp ìmat sigà pòp ìma ma ni štɛ̀d gu
Golica 3: 125 - ìma pòp mà duxòd'a pòpa tùka
Kozičino 1: 73 - à e kədè segà ìma svetùl’ki
Stakevci 1: 11 - tàm ìma selà golèmi vèče
Stakevci 4: 19 - a be ìma nèšto
Stakevci 4: 20 - ìma nèšto
Stakevci 1: 63 - a onò mòs ìma tekà i onì prèz mòstɤ minàše̥
Stakevci 4: 71 - da ìma màlko megdàn i drùgo ednò sɤz dṛ̀šku
Stakevci 4: 82 - kat uzrèju ìma ednè dùmamo im ednè bèlke i ednè cṛ̀nke̥
Stakevci 4: 84 - u cṛ̀nk’ete ìma sème za ta da se sèje za na gòdinu
Stakevci 4: 101 - ìma si podi selò pa i u drùgi selà val’àvica
Repljana 2: 17 - nò što ìma selà sìčki dòjdu ni na sɤbòr dòl'ni.lom od
Repljana 2: 40 - ìma na mestà ga pràe sɤs cṛvèni ama pò nè e ùbavo
Repljana 2: 72 - ne dàva da pràimo zbòr mì sàkamo da si ìma
Repljana 1: 84 - bòb kompirɤ̀k čorbìca kvò ìma [laughter]
Repljana 1: 107 - ìma
Srebŭrna 1: 38 - enò wrème ìma svàdbə
Srebŭrna 1: 87 - ìma sviràč svir’ə̟t igrajə̟t na ergèn’u
Srebŭrna 1: 97 - du kɤ̀sno tàm swìr’ə̟t igràət u jergèn’o gu brɤ̀snət ìma
Srebŭrna 1: 99 - svi ə sviràči̥ ìma də ti svìr’ə̟t kət tə ubrɤ̀snət
Srebŭrna 1: 100 - tì si zgudenìk i šə ti svìr’ə̟t ìma sviràči̥ šə ti svìr’ə̟t
Dolno Draglište 3: 32 - suberè̝m se ut məəlàtə kòlkutu xòrə ìma
Bansko: 93 - aku ìma i mèsu i mèsu tùrime
Bansko: 100 - ud rasòlu pa pòsle kaverdì kaverdìsan urìs ìma
Bansko: 142 - tò se pràvi i segà ku ìma prɛ̀snu da si kùpiš
Eremija 3: 38 - če edèš vòda jà ìma jà nèma takà bèše
Kovačevo 1: 150 - càl’ki k’i ìma təkà i nəòkulu vɤ̀rzəni
Kovačevo 1: 156 - ìma si kòpče
Kralevo 2: 118 - [unintelligible] i rakìja ìma
Leštak 3: 86 - i segà ako ìma kàmən’e nèšto prɤ̀s slet tvà
Leštak 3: 120 - ama pàk tr’àbva da ìma kàmene otdòlu
Leštak 3: 245 - ìma tò nalì e od dvè dərvèta
Leštak 3: 280 - znàči tùka ìma əlkà tùka oddòl’e
Leštak 3: 349 - drùgo ìma li dubrè tùka tovà tò ne sɤ̀ li
Skrŭt 3: 16 - i togàj k’i se omrɤ̀sim du togàj što ìma bòp takvìa rabòti
Skrŭt 3: 29 - càla pòs na petròvden’ k’i sprɤ̀žim ùrda nèšto štu ìma togàj
Skrŭt 3: 59 - tvà gu ìma tùka f makedònija sàmo tùka gòre.dòlu
Skrŭt 3: 65 - nèšto da ìma mèso da se zapòstuva pòkladi
Skrŭt 2: 149 - štu ìma tovà k’e a dàrat kat iskàrat momàta vònka na
Skrŭt 1: 185 - nè ìma i òšte
Stalevo 1: 91 - kakvì čàsti ìma pu stənɤ̀ kakvò e tùj àz səm vìždal
Stalevo 1: 139 - meždu krosnòt meždu dvète krosnà ìma li nèšto drùgo
Huhla 2: 48 - ìma li pò stàri ot tèbe v sèloto
Vŭglarovo 2: 6 - ednò vrème kɤ̀k da rečèm se predì da ìma kombàjni
Vŭglarevo 2: 7 - predì da ìma vijàčki
Vŭglarovo 2: 116 - a ne [laughter] sè še ìma m’àstu za sìčkite [laughter]
Gela 3: 27 - ami è tvà kato ìma ofcà tùka e udòben slùčaj
Gela 1: 62 - sàšo jà kòlku ìka ìma tàm šušùl'ki
Gela 1: 64 - jɛ̀ ìkəm kadɛ̀ ima šušùl'ki [laughter] i tàm pòčnem sa smɛ̀em
Stikŭl 3: 69 - ə zət tùrlasa ìma tvà gu zuvèm tùrlata
Stikŭl 3: 73 - tùrlata istàtak ìma adnɔ̀ cèrkvɨca è napràvena cɤ̀rkvɨca ut starìnnu ò̝šte
Stikŭl 3: 83 - ìma tùka takòva dètu əa tuvà be dètu za za tò̝ka
Stikŭl 3: 99 - pò̝p ìma ta vaspejè envà kurbànčekən nəlɛ̀gat raznesɔ̀t
Stikŭl 3: 106 - ta nakìva ràbuti sìn ta zatvà sakìva d’èsu ìma paraklìsč’eta
Stikŭl 3: 149 - jɛ̀ tɛ̀j ja etùka asvà a čətàlištè̝tu etùka ìma
Stikŭl 3: 152 - tèbe ìma li te tùka
Stikŭl 3: 153 - à ìma mə ìma
Stikŭl 3: 153 - à ìma mə ìma
Stikŭl 3: 161 - nìj smə tùka bəlìli nə ràbuta te tùka pàk ufčɛ̀ri ìma
Gorno Vŭršilo 1: 18 - nì e gròzde taratòr da ìma česnòf.lùk da pràvim taratòr [laughter]
Malevo/Asg 1: 8 - s mùl’e məgàre kvòtu ìma
Petŭrnica: 54 - žɤ̀nim kupàame mamùle bèrim bòp sìčko kvòto ìma
Stančov Han 1: 19 - kakvò ìma tàm tàm
Stančov Han 1: 67 - stànove ìma li òšte stàri stànove tù̥kə̥
Sŭrnica 2: 119 - tə si nəpràiš’ nɛ̀š’tu də si ìma də se ubl’əč’èš’
Sŭrnica 1: 120 - ìma li go tovà tùka
Trjavna: 65 - do kɤ̀štata si ìma
Vasiljovo 2: 11 - pa gṛ̀cko pl’ème ìma i i takòva klisùrsko pl’ème
Vŭrbina 4: 114 - tàn ìma vodɤ̀ kuèto izpòlzvəme bàniti i b’àgəme sìčkutu tàm
Belica 3: 9 - e pa imàlo e sèkoga štòm ìma stòka imàlo e
Belica 3: 14 - sìrište si ìma akò e dèset kilà mlèko šte tùriš dvè kàpki
Belica 3: 72 - emi kato ìma pòveče šte pàziš kato nèma trèbe šte si opṛ̀žiš
Oborište 2: 4 - e tovà pràznici à kakvì pò natàtɤk slèt ivànovden pràznici ìma
Oborište 2: 82 - takà a ako ìma mnògo gol’àma sùša ìmaše li
Oborište 2: 127 - ako ìma čètiri momìčenca f ednà kɤ̀šta poslèdnoto
Oborište 2: 143 - n’àkɤde go ìma n’àkɤde go n’àma
Oborište 2: 144 - nàm go ìma
Sveta Petka 1: 9 - nə dəràk ìma uvlàčiž gu
Sveta Petka 1: 10 - kədè ìma dəràk tùka u sèlu
Sveta Petka 1: 35 - ami ìma i bujәdìsvane pa i nèma bojadìsvane
Sveta Petka 1: 37 - ìma bèli si š’ɛ̀ečni
Sveta Petka 1: 39 - č’ɤ̀rno i bɛ̀lo pa ìma i p š’àreni
Sveta Petka 3: 87 - tə ustàne sàmu rəštà žitò žitòto nə zem’ètə i stɤ̀puve ìma
Sveta Petka 1: 92 - ɛ̀to gi è tùka ìma è təkìva sìni
Sveta Petka 2: 95 - òšte ìma
Sveta Petka 1: 101 - tàm po razbòja kakvì čàsti ìma
Sveta Petka 1: 118 - a vɤ̀tre nabɤ̀rdilata kakvò ìma
Sveta Petka 1: 122 - ìma təkòvə
Arčar 2: 28 - a be fkùsno ama vìkam tovà ìma nèšto ne mòe da bɤ̀de
Arčar 2: 33 - a be ne mòe da bɤ̀de ìma nèšto magìja be
Arčar 2: 34 - ìma gèmèò be
Gigen 2: 35 - ìma po pedesèt čovɛ̀ka na zbòrɤ ìdvatᵊ prijàtele̝ svàtuve
Petrov Dol 2: 50 - e èto ìma ìma òšte m’àsto
Petrov Dol 2: 50 - e èto ìma ìma òšte m’àsto
Petrov Dol 2: 69 - ìma ìma ìma
Petrov Dol 2: 69 - ìma ìma ìma
Petrov Dol 2: 69 - ìma ìma ìma
Vladimirovo 3: 1 - bàra bàra ìma li tùka nablìzo
Vladimirovo 3: 2 - hm ìma
Vladimirovo 3: 3 - ìma razbìra se
Vladimirovo 3: 4 - ìma tùka
Vladimirovo 2: 9 - pa ìma pànair u lexčèvo ìmaše pànair trì dèna
Vladimirovo 2: 10 - pa tàm turàle baràki pa ìma jàdene pa pìen’e
Vladimirovo 1: 22 - ako ìma ròdove prijàtele
Vladimirovo 1: 30 - pa ìma nelì po drùgite selà òdime na drùgi pa tè tekà
Vladimirovo 1: 47 - ìma li loz’à da slàgat ə ə xòrata lòzeta ìmat li tùka
Vladimirovo 1: 55 - pu mà i pòslem stanàa mnògo lozjà ama seà dalì ìma lozjà
Vladimirovo 3: 70 - zavisì kvà rìba ìma ko e sìtna
Vladimirovo 2: 92 - tàm ne znàm vɤ̀tre vɤf nègo kakvò ìma ama mòat da poznàjət
Vladimirovo 2: 93 - kvà še bɤ̀de zìmata ìma li takòva nèšto
Vladimirovo 1: 95 - i ìma kafènce da ti sìpem li
Vladimirovo 3: 101 - àko [unintelligible] nalì vèter da ìma pa znàš sme iskarvàle
Vladimirovo 3: 103 - i tàm ìma vèter štò ùlicata pò nèma vèter
Vladimirovo 1: 104 - kòlko pràznici ìma mòo go narečèš nàj màlko na trì pràznici
Vladimirovo 1: 105 - i l’ùdete i zə i tekà ngi lòvime ə ìma st stolèta
Vladimirovo 2: 121 - u segà ìma boì ama tegìva sme go varìle ə trevojàci
Gorna Krušica 1: 75 - ìma li običàj pràvi li nèšto
Gorna Krušica 1: 76 - ami ìma običàj
Gorna Krušica 1: 78 - ami ìma običàj
Gorna Krušica 1: 80 - ìma tàmo prikàrat a pred vratàta da si isklàn’a
Gorna Krušica 1: 83 - ja takà takòv običàj ìma
Gorna Krušica 1: 141 - ama i jàs tovà vìkam ìma pò stàri ama
Gorna Krušica 1: 146 - òšte pò stàri ìma
Tihomir 3: 12 - žìtut f kapàn’ḁ vəf takòvə jɛ̀sla ìma napràvena čumènt tàm go slòžiš
Tihomir 3: 22 - ìma takòvo əm napràeno ìma kət kùrnik tɤ̀j e napràvenə kakòškite
Tihomir 3: 22 - ìma takòvo əm napràeno ìma kət kùrnik tɤ̀j e napràvenə kakòškite
Tihomir 3: 42 - ìma n’èma ùša ušà ìma na ràlata takìva dèd da ras
Tihomir 3: 42 - ìma n’èma ùša ušà ìma na ràlata takìva dèd da ras
Tihomir 1: 47 - i ajl’ɔ̀kət i brašnòto i dərvòto at tɤjì pò ìma li
Tihomir 3: 59 - ìma
Tihomir 3: 63 - ìma
Tihomir 3: 70 - gɔ̀bički ùbvi zə jèdene jadème gi nìe pɤk ìma pàk
Tihomir 1: 103 - a tùka na pad nagìte kakvò ìma
Tihomir 1: 126 - zakač'ènə sə pu stànuet ìma dɔ̀rvo
Tihomir 1: 128 - na darvòto zakàč'enᵊi darvòto ìma dùpč'ica i č'epkà šɛ̀jka klad'ème
Tihomir 1: 161 - č'e tò ìmɤ af stanàte ìma zapinàčka i sèj karlɯ̀kᵚi
Tihomir 1: 173 - a na prèdnoto kròsno pàk li ìma nèkade
Tihomir 1: 202 - esèj reč'èm'ə agà af rògə rògave ìma dvà trì
Tihomir 1: 203 - ròčka ìma azàm gɤ asèj zavr'èmi pred'ème sì
Tihomir 2: 217 - kvòto ìš’eš takvòn ìma bràšno segà napr’èš ne im’è
Tihomir 1: 230 - a otdòlu na vretènoto kakvò ìma də e tèško
Iskrica 1: 52 - ìma tərp’èzə igràjət pàk kraj t’èa kərvài medenìci i pòsl’e
Baskalci 2: 14 - na ofcàta tovà pretstavl’àva ušèto sà nèkoj ìma nàči
Baskalci 2: 19 - drùgo drùgiju pәk po otprèt ìma
Baskalci 2: 35 - o odzàt izbrɤ̀ska i otprèt mòže izbrɤ̀ska pa i otprèt ìma i izbrɤ̀ska
Baskalci 2: 46 - nè na drùg belèk ìma kogà se sɤbìrat na tovà
Baskalci 2: 49 - kugà i sәbìrәt prez letòto sә dә tәkòva ìma katràn’
Baskalci 1: 127 - o o odzàt tùka kәtu e trɤ̀lata znàči ìma si pokaričàr
Baskalci 1: 135 - tɤ̀rla ìma pàg zә dә ne izlègәt kato se izmɤ̀zat premèrɤt mlekòto
Baskalci 1: 143 - әku sɤ pòveče òfci ili pòveče mɤzničàre trì čètiri stòla ìma
Baskalci 1: 144 - dә kàžeme әku sә pò màlku trì stòla ìma
Baskalci 1: 191 - a pa ìma nèkoj pa pèd dèset òfci ìmә pòveče ne mòže
Baskalci 1: 191 - a pa ìma nèkoj pa pèd dèset òfci ìmә pòveče ne mòže
Baskalci 1: 205 - tìjә nàš nàšte òfci tugàj i sɤgà sә me̝ronòsəni saà ìma
Tŭrnjane 1: 4 - e tùka po selòto nè e bilò tәkà sɤ̀ga tùka ìma asfàl
Tǔrnjane 2: 18 - ìma takòva gṛbenèc
Tŭrnjane 1: 19 - nè nè è nalì ìma ednò bàbin zɤ̀p ìma ednò
Tŭrnjane 1: 19 - nè nè è nalì ìma ednò bàbin zɤ̀p ìma ednò
Salaš: 65 - ako ìma sìren’ke če ponesèmo štò pa mì ne smò imàli
Salaš: 84 - a tè tekà i tegàj tùka komšìe amà ìma bàba dèda
Salaš: 102 - ako ìma drùgo bèbe onò uvṛ̀zano u l’ùl’kutu odzàt
Salaš: 132 - i togàva ə tùk ìma ednò ɤ kɤdè napràeno onò tovà
Salaš: 151 - ili če ìma žetvarè kòj ìma po pòveče a argàti
Salaš: 161 - tàm ìma na dùmamo gùvno tàm sìčki si kàra si
Salaš: 164 - da ìma da da gi xràni tìja kɤdè sa na mašìnite
Salaš: 199 - zimninà kvò ìma i sèki ako ìma živòtni šùma šùma se sèklo
Salaš: 230 - mṛzì gi da rabòte nèče si a bè pòl’e ìma
Salaš: 233 - ìma dvòr a bè turì pèt rèda kòmpir što mu dùmamo
Bela 1: 3 - na vrèmeto ot rekàta sìgurno ste polivàli ili kvò ìma li
Bela 1: 70 - če fànem nagòre brèga a tò ìma edìn vìr takɤ̀f i kosìtri
Bela 1: 74 - a tò ìma zelèno takòvo ne znàm kvò se kàzva
Bela 1: 95 - kɤdè stopànstvoto ìma visòko ta da ja kàčɤt na kamiòna
Bela 1: 107 - mnògo ìma kòj sme razbiràle
Rajanovci 2: 17 - pɤk u tòo momènt si ìma sɤndɤ̀če mì mu dùmamo sɤndɤ̀če
Rajanovci 1: 31 - ma rètka ìma si trevà i tàm smo gi pàsli
Rajanovci 2: 32 - posedì sìpem ga u cadìlo drùgo nò si ìma cadìla
Rajanovci 2: 41 - nò ìma kilèr tàm (laughter) kilèr ga ostàimo
Rajanovci 2: 79 - i čùška ako ima nèšto jàbɤlka krùška edèš (laughter) ako ìma nèšto blàgo
Rajanovci 2: 79 - i čùška ako ima nèšto jàbɤlka krùška edèš (laughter) ako ìma nèšto blàgo
Rajanovci 1: 88 - kadà ìma žɤ̀tva mlògo ìma i n’ìve dòsta sabìraju
Rajanovci 1: 88 - kadà ìma žɤ̀tva mlògo ìma i n’ìve dòsta sabìraju
Breste 2: 16 - eli pa koto ìma òblak pret sḷ̀nceto ili zaidè vɤf òblak
Breste 2: 18 - sl̀nceto se e navlèklo vɤf òblak ili pa pret sḷ̀nceto ìma òblak
Breste 2: 19 - še ìma lòšo vrème
Breste 3: 32 - pa koto dòjde tòj koto ìma če červèna drènka dni dnìte sa namaunèle
Breste 1: 33 - tojàškata i na nègo ìma takà koto ostàveno od dṛvòto si̥
Breste 2: 40 - ot katò e s tìa izrìgvanija ùtre še ìma izrìgvanija prez dèn segà
Breste 3: 48 - koto ìma mèsečina na mèsečinata pa koto nèma mèsečina
Breste 2: 49 - nè nè jà ne sɤ̀m ìma ednì ta slàgat palamàrka ama nìe
Breste 2: 61 - dḷ̀gite rìtli tùrame ìma ednò dr̀vo ta mu vìkame kùčka mu vìkame
Breste 1: 61 - ednò bṛ̀do dèset glàvi ìma bṛ̀do i četìrinaes
Breste 1: 62 - ìma i petnàes ìma i osemnàese
Breste 1: 62 - ìma i petnàes ìma i osemnàese
Breste 3: 62 - mɤ̀že ìma si dečurlìga i tìja si ràbotea pri nàs
Breste 2: 67 - tùrame vɤ̀žeto ìma ednà pritegàlka z golèmo drvò ta mu vìkame
Breste 1: 79 - kùxo dà kùxo to vɤ̀tre ìma dùpkḁ nèkoi gi pràvea tovà
Breste 2: 81 - nè nè nè zbìrame go na kùp i ìma vejàčki
Breste 1: 92 - na sredɤ̀ta ìma prèčki i odgòre dvè prèčki
Breste 2: 94 - ìmaše si vodenìci po dolovète si ìma vodenìci
Breste 2: 98 - ne sɤ̀m pravìlḁ jà bulgùr ìma ednì òra sa pravìle ama
Breste 1: 103 - pòdnože če stɤ̀pame podlàgaj to si ìma i pòdnože
Breste 1: 116 - ne sɤ̀ stèga štòto ìma i takòvana a ta sa òpnat takà
Breste 1: 122 - ama ottùk ìma nazɤ̀benko nazɤ̀benko tɤkà sìtno kato nərèskənku
Breste 1: 123 - i ot tùka i vɤ̀tre ìma ednò takòva ednò žilèsce
Dolna Sekirna 3: 17 - dà nagràdeno e tṛlàta pa u tṛlùtu ìma pòrte
Dolna Sekirna 3: 51 - ot màrtᵊ ot onò si ìma cèlo zìme kato pòčne
Dolna Sekirna 3: 65 - dòjdu lovdžìje ìma li kaškavàl pràveno e pa ìma
Dolna Sekirna 3: 65 - dòjdu lovdžìje ìma li kaškavàl pràveno e pa ìma
Dolna Sekirna 3: 115 - sè sè si ìma dùsinci èrul sìčki soborjè ìmaše
Glavanovci 1: 54 - ìma li nèkoja kojà e nàj naprèt
Glavanovci 2: 65 - tovà e majstorìjata da a naklèpaš xùbavo ìma si čukàlo oddòle
Glavanovci 2: 77 - tàm ìma si sùd za vodùtu u korìto si zgrèemo vòdu
Glavanovci 1: 94 - e isplèl da ìma dèka da ìde nò za sèden’eto
Glavanovci 1: 127 - da ne mòže go òžn’eš onò sàku i slàma da ìma nàšite
Bosnek 3: 16 - i kato go e krɤstìl i vìnagi trèbe da ìma pačà
Bosnek 1: 19 - čèrvi ìma jà vìka s tìja parì če vi kùpim orìz
Bosnek 3: 26 - òn ə nalì ìma čeršàfče togàva xavlìja i ja dadè
Bosnek 3: 60 - na na òsmi noèmvri ni e togàva i togàva ìma vìnagi
Bosnek 1: 74 - ta da ìma kolko sa cvet’àta tòlko decà da ìma
Bosnek 1: 74 - ta da ìma kolko sa cvet’àta tòlko decà da ìma

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut