idìn

Meaning: 
one
Gender: 
m
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where idìn appears

Golica 3: 163 - am n'èka zəkòl'at idìn kurbɑ̀n' ɑ̀s n'èma də ìdə
Golica 3: 166 - də nakòl'at idìn kurbɑ̀n' če də sə pumòl'at či n'èka zəwəlì
Srebŭrna 2: 62 - sigà u àjdemìr ìmə zɤ̀mət ti nə inò k’ilò idìn i pidis’è
Garvan 2: 17 - idìn pɤ̀t' xvɤ̀rliwə sigà pàk ut tàm ìdi dəždɤ̀
Garvan 1: 50 - tò nəpràv'enu mnògu xùbavu à tɤ̀j idìn pɤ̀t nə tɤ̀j
Garvan 1: 51 - ìmə idìn pɤ̀t nə tɤ̀j
Garvan 1: 109 - l'àf u hl'àvu u dàmu tàm idìn gul'àm dàm ìməši
Markovo: 40 - prudàdəjme idìn kətɤ̀r prudàdəjmi si fc’èti i nəpràvihme èj tàə kɤ̀štə
Markovo: 98 - ə stɤ̀knim idìn gul’àm ògen i nìj prid’èm
Markovo: 104 - v’èčər v’èčər nə sid’ànkətə əmə tò kòlku idìn m’èsəc li
Markovo: 185 - ə čìču ìmə idìn čiču i t’èə ìmət svòj čuv’èk d’è
Drabišna 2: 65 - vərv'àl vərv'àl vərv'àl srèšnəl gu idìn d'àdu
Kovačevo 2: 11 - dvè mùl’tə səm prikàrlə dvè məgàrtə i idìn kon’
Kovačevo 2: 13 - i idìn kon’
Kovačevo 1: 144 - idìn gerdàn na mèn dàdua idìn gerdàn l’èvuve po edìn lèf
Kovačevo 1: 144 - idìn gerdàn na mèn dàdua idìn gerdàn l’èvuve po edìn lèf
Kovačevo 1: 145 - srèbərni lèvuve idìn ge gerdàn zəltìci i dòlno kòpče
Huhla 4: 7 - tuk udgò uddòlu ìməne idìn blòk nìvə tùkə put s'èltu
Huhla 3: 16 - dòjdəhə večertɤ̀ kàzəhə bàj vɤ̀l'ču səkà i səkà ə dòjde idìn
Huhla 3: 17 - idìn drùk è tòa nàš ìmə sìn gul'èmijə kumənìs
Bangejci 1: 38 - ə devedes’è gudìni pudir idìn m'èsic gi nəvɤ̀ršəm
Černovrŭx: 56 - uttàm ìmə idìn xùbəf ut tùrsku ròpstvu xərmàn
Stančov Han 3: 40 - nə idìn ut’èl tàm za trì ìl’ədi l’èwə mu plàštət
Stančov Han 1: 107 - sìčku si pudnàsәt tàm nə vìkә idìn trɤ̀gvә pu ə trәp’èzәtә
Sŭrnica 2: 42 - idìn č’uvàl də vrì f kəzànə s’ərɤ̀tə də izlez’è
Sŭrnica 1: 84 - kət sə pubrət’èni idìn nə drùk sə dərùvəš’
Petrov Dol 2: 13 - dèt wìkɤt s idìn kuršùn dvà zàjəka
Petrov Dol 3: 43 - upr’id’ɛ̀l’əmi si idìn č’ə də iskàrəm’i nəpr’ìm’er’ kət pòčn’im n’àkuj s’i ỳkə
Iskrica 3: 6 - idìn bràt urè drùk pək drùgi ràbuti vɤ̀rši ə drùk pək
Iskrica 2: 42 - pu dvà pu dvà sɤrɤ̀ka i gi nòsime̝ tàm idìn du drùk
Iskrica 2: 43 - idìn du drùk tɤ̀j gi nər’àda:me̝ tugàə enò vr’ème
Iskrica 3: 51 - ìmə idìn gul’àm pluštàt c’àlutu s’èlu tàm sə səbìrət nòs’ət àgneàtə
Iskrica 1: 72 - sikɤ̀rvətə tùkə pàj m’èsi idìn kərvàj drùgu̥ səm gu zəbràilə
Baskalci 1: 102 - naprìmer tìjə se tìjə sə èdnəkvi i i trìmәtә nәprìmer idìn ìmә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut