inɤ̀

Meaning: 
one
Gender: 
f
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where inɤ̀ appears

Kolju Marinovo 6: 4 - i kəto z’èmət i po inɤ̀ m’èčkə i še gi ràn’ət
Kolju Marinovo 3: 27 - də e tòl’kuvə i nə r’èd vèči inɤ̀ redìca gu nəredìm
Kolju Marinovo 5: 41 - vèči j dir’è i inɤ̀ grədìnə səd’è i dir’ètu
Kolju Marinovo 1: 50 - əmi stàviš gu f inɤ̀ pənìčka
Kolju Marinovo 5: 60 - i nə kubìlicə inɤ̀ kubìlicə è tòlkəvə slàgəš nə ràmutu
Kolju Marinovo 4: 79 - ostàv’əš nə inò m’àsto tàm inɤ̀ rəkòjkə nəpràjš
Srebŭrna 2: 50 - i pumiždù pu inɤ̀ vlɤ̀zgəncə slàgəmi tɤ̀j i tì kət ìdiš
Srebŭrna 1: 84 - te inɤ̀ inɤ̀tə sèdmicə pràjət zàsefki̥ zàsefki na jergèn’u
Srebŭrna 2: 126 - s’ètne pək zəkàčəmi inì klèčki də kàim tàm inɤ̀ klèčkə
Srebŭrna 2: 127 - tàm inɤ̀ si pràiš sm’ètkə kòlku m’ètrə mòž də ti j
Srebŭrna 2: 128 - də ti tr’àvə t’èbe zə inɤ̀ stàjə i gu snuv’èm mu kàzvəmi
Srebŭrna 2: 173 - ut stàr’:tȅ tùj n’èštu gu pràeə pək às sià ìməm inɤ̀ rəgòskə
Srebŭrna 2: 174 - gòr’e inɤ̀ ìməm pò t’àsnə tùj ustànəwə tìj drùite gi ishàjkwəmi nìj
Srebŭrna 2: 180 - inò wrèmi màmə kàj kət svərì inɤ̀ t’èndžerə bòp
Garvan 1: 161 - u nàštu s'èlu inɤ̀ tɤ̀j jə vɤ̀rnələ ut ə ut svàdbətə
Markovo: 10 - kùp’əl tvà m’àstu zəvàrihmi inɤ̀ inɤ̀ stàičkə i tìj nəpràili òšti inɤ̀
Markovo: 10 - kùp’əl tvà m’àstu zəvàrihmi inɤ̀ inɤ̀ stàičkə i tìj nəpràili òšti inɤ̀
Markovo: 10 - kùp’əl tvà m’àstu zəvàrihmi inɤ̀ inɤ̀ stàičkə i tìj nəpràili òšti inɤ̀
Vŭglarovo 2: 53 - čəkɤ̀m təkà hàtəš inɤ̀ l’àhə
Vŭglarovo 2: 54 - inɤ̀ l’àhə
Stančov Han 1: 38 - i tùkә tɤ̀j sәs pùluve i tùkә pu inɤ̀ upàški
Drjanovec 2: 11 - mɤ dònke zɤ̀mɤš si òšti inɤ̀ b’elɤ̀ nɤ glɤvɤ̀tɤ
Drjanovec 2: 20 - prəz inɤ̀ kɤ̀štɤ smi na n’èe kumšìe sme pustujànnu sm’ә̟ tìj
Drjanovec 2: 47 - tùj màlku̥tu štò ne g dɤd’èš nɤ sɤ̥srɤ̀tɤ inɤ̀ bùlkɤ bɤ̀
Drjanovec 1: 56 - pò nɤprèt’ às pò nɤpud’èr’e s’è š’ɤ nɤm’èrim inɤ̀ n’àkɤkvɤ
Drjanovec 1: 57 - i òd’ɤ tàt’e srùvɤ pràj nɤmèri inɤ̀ žinìčkɤ ud dubròškɤtɤ mɤɤlɤ̀
Drjanovec 1: 64 - n’àmɤ nɤkɤd’è nɤmèr’ tàt’i inɤ̀ ženà dod’ t’à dòd’i z dv’è

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut