j

Clitic: 
clt
Particle: 
cop
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where j appears

Kolju Marinovo 5: 41 - vèči j dir’è i inɤ̀ grədìnə səd’è i dir’ètu
Kolju Marinovo 1: 67 - tò j kətu pìtə zbìtu
Golica 3: 54 - pək sigɑ̀ n'èma də j š ìdət
Golica 3: 114 - ama tr'àba pòpə də j tùka də č'i̥t'è
Kozičino 1: 106 - ja d’è j tòj kumàr’ d’è j tugàs nə nə bùctȅ lež’ì
Kozičino 1: 106 - ja d’è j tòj kumàr’ d’è j tugàs nə nə bùctȅ lež’ì
Žitnica 1: 8 - priz bəìrə kɤ̀ktu j ə dɤ̀lək vè̟ke̝ bəìrət i žə sə vɤ̀rnə
Srebŭrna 1: 26 - suràkə gàrvən kòtu j utrèpano gu zakàčəm
Srebŭrna 2: 127 - tàm inɤ̀ si pràiš sm’ètkə kòlku m’ètrə mòž də ti j
Garvan 1: 6 - ut d'ètu j zgudenìku d'è sə kàzvə
Garvan 1: 7 - tə фùstə i drèškə ə kədif'è i kòž'ufč'etu j udgòr'e
Garvan 2: 29 - às kət slùšəm kəkò j kòlku mə j sràf tə
Garvan 2: 29 - às kət slùšəm kəkò j kòlku mə j sràf tə
Garvan 1: 29 - tò b'èši mnògu ùbu nè j kət sigàna
Garvan 1: 39 - tò kòitu j ut s'èlu ut s'èlu
Garvan 1: 47 - təkòs ləmərìnə əmə t'à e ləmərìnə čìstə sr'ebrò tr'àə də j
Garvan 1: 66 - č'itìrmə ubikàl'əš màsətə tɤ̀j kɤ̀ktu j màs:tə tùkə̥tɤ̀j ìmə bìblijə tàm
Garvan 1: 78 - wòd'il'i l'i sti znàjti li č'èrkvə kəkò j
Garvan 1: 82 - znàjš l'i kəkò j
Garvan 1: 92 - ikòn'i tò switìcə j ikònə ikòn'i
Garvan 1: 94 - ikòni i tàtək əltàrə tòj ubl'àkən ùbəu isùsə xristòs kɤ̀ktuj j
Garvan 1: 96 - às wòd'ə i znàm kəkò j tò kəkò n'èštu ìmə vɤ̀tr'ə
Garvan 1: 97 - v əltàru nəpràvu isùs ristòs kɤ̀ktu j rəspɤ̀nət nə
Garvan 1: 110 - nìj ìməxmi gul'àmə kɤ̀štə kəd'è j t'à bèše gul'àmə
Garvan 1: 140 - bùlkətə j
Garvan 1: 145 - du du plànne nəpràu kəkò j tò
Garvan 1: 151 - tò də nè e kət sigàšnutu wr'èmi tò sigàšnutu wr'èmi kəkòtu j
Garvan 1: 181 - i tɤ̀j i s'ètn'e v'èk'i š'ə j nɤ̀l' ti kàəm
Kovačevo 2: 14 - tugàə što sì iskàrəme zə nàs si j tugàj ìməše i dɤ̀žduve
Kovačevo 1: 138 - nik’àf kəkvò j tuvà nik’àf
Kralevo 2: 126 - j səkà səs
Stikŭl 3: 18 - duvèg’enkə ìməme vudìcə si tə ni e mnògu hùbəvə ni j vudìcəsə
Drjanovec 1: 27 - d’è im b’è b’è b’èb’itu bà d’è j b’èb’itu
Drjanovec 2: 29 - na ràbutɤ dɤ mu j zgòtv’enu də gu pusr’èštɤm kɤt kài
Drjanovec 2: 67 - i du dn’èz dn’èšen jèpten’ mi j snɤxɤ̀ ɤmɤ ìmɤm jɤ
Drjanovec 2: 68 - zɤ mòjtɤ nɤ cànku ni gù kàzvɤm kòlkut mi j mɤ̀kɤtɤ
Petrov Dol 1: 19 - nɤ krɤstupɤ̀t’a kòjtu nəmèri nəm’ɛ̀ri nɤ n’ɛgu kɤsm’èt’ vèči nɤ n’ègu j
Petrov Dol 3: 45 - kàktu j n’ìvəta kòlkut i n’ìvəta də s’i iskàrə dukràj
Petrov Dol 3: 106 - s’à gòš’u nàšət id’ìn d’èn’ pìtə bàbo kəkò j tùj n’èštu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut