Case: 
acc
Gender: 
f
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where jə appears

Kolju Marinovo 5: 14 - əmə i dnèskə iskl’učìtel’nu tàə gudìnə dètu jə prekàrah
Malevo/Xsk 1: 121 - pribɨ̀rəme žitòt pək càrevɨcətə nəpròl’et jə s’àvəhme pək ə
Kralevo 1: 27 - i dv’e gudɨ̀nɨ sč’etuudɨ̀tel sl’èdvə tə če jə səkrətɨ̀hə
Kruševo 1: 91 - kòj ə gl’èdə kòj jə gl’edə kàko l’ènko pə t’à kàzvə
Zabernovo: 39 - slàmətə jə zìmə vɛ̀terə ž’ìtutu pàdə tùkə nə drùgətə stɤ̀rnə
Sŭrnica 3: 10 - i š’ə jə kàrəš’ cɛ̀lətə nìvə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut