Case: 
acc
Gender: 
f
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where jɤ appears

Sveta Petka 1: 3 - kato ostrigà ufcè̝te tùriš’ mìješ’ jɤ su vudàtә isɤ̀wne
Drjanovec 1: 16 - pɤk vìždɤm jɤ t’à sɤ krivì tù nɤ jurgàntȅ sɤ putpìrɤ
Drjanovec 1: 37 - i vɤ̀rnɤ jɤ nɤdzàt’ i nɤ sɤmìjɤ dèn’ nɤ gerg’òwden’ bèš’e tùj
Drjanovec 1: 41 - i vɤ̀rnɤm sɤ n’àmɤ kàk dɤ nɤpràjmi č’ùdim sɤ udd’è dɤ jɤ svɤ̀rdz’im
Drjanovec 1: 60 - n’ègu dèn’ kɤt zèvɤt dɤ jɤ kɤt jɤ kàrɤwɤ u bòlnictȁ
Drjanovec 1: 60 - n’ègu dèn’ kɤt zèvɤt dɤ jɤ kɤt jɤ kàrɤwɤ u bòlnictȁ
Drjanovec 2: 67 - i du dn’èz dn’èšen jèpten’ mi j snɤxɤ̀ ɤmɤ ìmɤm jɤ
Vladimirovo 2: 99 - i koto jɤ vàrime màl tɤ tɤkà da ne è

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut