jà

Case: 
acc
Gender: 
f
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where jà appears

Brŭšljan 4: 18 - gul'àmu e ìmələtə tè ne jà puteb'àvət zə nìštu
Gela 3: 63 - za pèta gudìna čètiri gudìnɨ za zavɤ̀rši pètata e pòčnala i jà izbràha
Oborište 1: 43 - ne jà pàziš ne jà
Oborište 1: 43 - ne jà pàziš ne jà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut