kəd

Meaning: 
when
Lexeme: 
Other: 
conj
Linguistic trait: 

Lines where kəd appears

Golica 5: 95 - kəd gù vìd’ət kɑ̀e bɛ̀lgərin ubìvəd gu dòdəə kɑ̀e s kulìt’ȅ
Kozičino 2: 5 - kəd gù vɑ̀pcəme či gu nəwìəme nə mutuvìl’čitu̥
Kozičino 1: 120 - kəd gì səjdin’ìm č’ètiri plàtə kəd gì uwɑ̀l’əš stàni ubiknuv’ènnu kòzənik
Trŭnčovica 2: 15 - kəd gi zəkàrəme nətàtək kəkò ìmə stò dè̟kərə
Trŭnčovica 2: 80 - žə kusɨ̀m nàštə kɤ̀štə bèše màlku kəd z’è nə vɤ̀r.zemì
Srebŭrna 1: 98 - otàd’ət da go brɤ̀snət tàm prijàt’el’:t’ȅ ut nèguit’ȅ kəd gu brɤ̀snət
Srebŭrna 2: 130 - usnuv’èm tùj n’èštu kəd gu usnuv’èm s’ètn’e gùždəmi glàvi
Dolno Draglište 1: 11 - tekà bèše ednò vrème kəd vodàaše bùlkətə [laughter]
Kralevo 3: 63 - tùrcite kəd gu nəpànnəli təkà i tòj v’è̝ki tùkə səz žinɤ̀tə mu
Kruševo 3: 112 - ednò vr’ème imàš’e pòveč’e sek t’èkeskite kəd b’èə
Stalevo 3: 5 - i kəd gu nəl’ɛ̀jət ə nàeš čud’èsnu sɨ̀ren’e stànvəše
Stalevo 2: 24 - ìmahne kərəmànk’i̥ kət nəc’ɛ̀pim t’à kərəmànk’i kəd gi issuš’ɨ̀m
Stalevo 2: 48 - sià žə gi nəc’ɛ̀pim kəd gi nəc’ɛ̀pim i gi prost’ʌ̀
Stalevo 2: 51 - n’è slɤ̀ncetu̥ issušàvə gi i kəd gi issuš’ì
Stalevo 1: 108 - kəd gu usnuv’èš z’èmeš krusnòtu
Stalevo 1: 125 - če s’è̝tn’e kəd gu u usnuv’è̝š dvà kòlə zəč’ùkəni i nə kòl’uvetu
Vŭglarovo 2: 112 - n’àmə da mòga pòsle da go sval’ɤ̀ štòt kəd guvòrət
Bangejci 1: 62 - əmə tuvà čàk sigà kət ustər'à əmə kəd b'èše mlàdə
Bangejci 1: 63 - kəd b'àx mlàdə ràbutə ni b'àgə ut m'ène às jə vɤ̀ršə
Stoilovo: 26 - bùlu pərìčeni bulà sìnčeni bulà uttàm də kəd z’èmeš
Malevo/Asg 2: 58 - slet kəd gu uvərš’ìjeme iskàrəme slàmətə uddelìme jə ud ž’ìtutu
Hvojna 2: 17 - kləsʌ̀ kəd zəvɤ̀rž’e berik’èta
Stančov Han 2: 24 - də dəlì pràvilnu səm gu nəpràilə kəd gu tùrnəhmi nət
Stančov Han 2: 25 - na stənɤ̀ t’à kài məri bùlka tì kəd gà či li [laughter]
Stančov Han 3: 36 - kəd gì izbràxmi zəbràiə ul’ègnəə sa gòri i jədɤ̀t i pìət
Trjavna: 150 - i nìj nòsim pu màlku i kəd gì izvìkəmi i t’è ìdvət
Trjavna: 178 - idnò vr’ème səs sìrišti kəd zəkòl’ət ufcɤ̀tə ə tùj jèrenci
Trjavna: 199 - əmi če kəd gu zəkòlim nəlì pùštə čirv’ènu krɤ̀f
Oborište 2: 37 - tìa kəd gi sɤberɤ̀t si gi delɤ̀t pòsle
Petrov Dol 1: 87 - kəd dàəmi tùj tòz ubičɛ̀j àz b’àw
Petrov Dol 2: 114 - kəd gu zəkòlim əmə s’igà gu kòl’im òšt’e sɤ̀buta àgn’itu pɤk
Iskrica 2: 35 - kəd zəvàne də nəžilt’àvə pàk pòčvəme də gu berèm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut