kətu

Meaning: 
when
Lexeme: 
Other: 
conj

Lines where kətu appears

Kolju Marinovo 4: 18 - zəštòtu nìj kətu gu nəpràvim tvà pɤ̀rvo
Kolju Marinovo 3: 20 - nə snòpi èj tòl’kəv’i èj tòl’kəv’i znàči kətu zbirèš
Kolju Marinovo 3: 48 - kòl’ku stoì kətu u užènim i pòčvəme də vəršèm
Kolju Marinovo 5: 59 - əxə̀ i kə i kətu zèmete
Kolju Marinovo 1: 70 - tr’àvə də ftàsə təkà kətu ftàsə
Kolju Marinovo 1: 71 - i kətu gu ustàvim tò s tòplə vudìčkə sə m’èsi
Kolju Marinovo 3: 73 - i kətu vərvì tò r’èži
Kozičino 1: 92 - i tìj kətu mrɛ̀kne v’èč’er də zapɑ̀lim wògən’ə tìj katu brɛ̀nnət
Kozičino 1: 99 - a či pək kətu plɛ̀vne pɑ̀ri sə mìjme səs udɛ̀
Kozičino 1: 125 - nìj kətu b’ɛ̀hm’e d’əcà də zəpòvn’ə pri màjkin’i det stàrə ràbotə
Kozičino 1: 143 - kətu pùsn’i tu̥ n’ègu plàt plàt d’èt š’ə go š’ìjmi nə mɛ̀ž’itɛ̏ jəmurlùk
Kozičino 1: 147 - kətu gù pùst’i hɛ̀tr’e tìj pòčnət də də gu bìət tìə
Izgrev/Vm 1: 1 - kətu b'èhme mlàdi səs məžɤ̀ si mnògu ràbut'èhme
Izgrev/Vm 2: 2 - kətu vərš'ɛ̀hmi znàč'i nə xərmàn znač'i m č'àkəmi murenìn utsvərš'èm
Rakovski: 16 - i nìa sə učùdijme kətu z'ɤ̀ də rəs rəskàzvə tɤ̀j zə nàm
Trŭnčovica 1: 17 - trəpèzətə prudəlžàvə jədɤ̀t i pìjət slèt kətu se venčèjət
Trŭnčovica 2: 31 - kətu prevè̟denə mòjtə màjkə ftòrijə pɤ̀t às vəz nè̟gu
Žitnica 3: 5 - nər’àt n’àmə nìj sɨ mòeme nə nɨ̀vɨte kətu
Srebŭrna 2: 31 - i kuzɤ̀tə katu izduv’ə̟̀ kətu umès’ә̟ si e pò drugu kàzuvə
Garvan 1: 171 - i kakvò kətu əkù slèt katu sə səberɤ̀t dvàmətə
Babjak 1: 2 - za brəšnòtu tìe segà kətu tùra: təkà f ednò kurìtce i se
Babjak 3: 11 - i s kətu nətòpa: tuvà cvɛ̀te f č’ùpu i večertà gu upɛ̀va:
Babjak 1: 12 - də se isk’ìsne màl'ku kətu zème də bùne təkà də
Babjak 4: 13 - i kətu zèməh kət se izrevà vɤ̀tre kət məgàre tìjə jà rèvə
Babjak 3: 16 - ukrədème gu ut tìjə səjà i kətu ukrədèm na tàa məəlà č'ùpə
Babjak 1: 27 - tàm kətu zèmeš də rɛ̀žeš lɛ̀bu estefà gulɛ̀mə udrɛ̀žiš si
Babjak 2: 28 - nə dɤskìte̥ se nəčùka: vòlski plòči i kətu vulòvetu ponè
Babjak 2: 32 - kətu vɤrtɤ̀t i plòči̥te rɛ̀žət slàmətə pò nə drèbnu
Dolno Draglište 1: 3 - jàdene pìen pusrèštəmè̝ jə kətu se kətu dòjde bùlkətə ut təvà
Dolno Draglište 1: 3 - jàdene pìen pusrèštəmè̝ jə kətu se kətu dòjde bùlkətə ut təvà
Dolno Draglište 3: 11 - ta kətu mè̝tneme lèbu f òn'e kràj
Dolno Draglište 3: 28 - s kvàs si zəbrɤ̀kəme tàm i kətu mèsime lèbu
Markovo: 23 - i s’ètn’e kətu puràsnah v’èče d’èverə sə užèni
Markovo: 142 - b’èši mlògu v’èsilu fčèrə kətu b’àə tùkə
Markovo: 161 - əmi kòj kàzuvə əm v’èč kətu ìmə
Markovo: 171 - i t’a kətu gu prièmi i v’èči ə gud’èni
Markovo: 195 - kətu rikɤ̀t à stìgət tìjə pərì tìe vìkət
Mogilica 3: 69 - kətu gu izvər'ɔ̀t f ədnɔ̀ tòvə i stàne petmès
Mogilica 3: 103 - kətu stànə mɛ̀tnə hi ednò edìn č'ul sɛ̀nu i
Drabišna 1: 13 - èj tàm gòr'e tà edìnə kràk si sč'ùpih tə kətu nòseh lìste̥te̥
Drabišna 2: 100 - təkɤ̀vutu ìkə kərùcətə kətu dòjdə tə zàvedə ut'ỳə
Godeševo 4: 7 - i də sə i kətu sə svəršè i pòsle slàmətə fkàrvəš
Godeševo 1: 12 - bàle kətu stànət ut p'èt čəsò
Kovačevo 1: 110 - gu kàzvaà upəšàlkə tugàs svikɤ̀rə kətu nərdì kurdòne
Kovačevo 1: 191 - [laughter] kətu gu tròskəš i
Kovačevo 1: 203 - ke nəràs kətu nəràsnaa drùgite pò za pò pišìnite
Kruševo 4: 66 - mnògu i təkɤ̀j kətu zəž’òneme t’à kətu pusəber’è màlku ərgàt’e
Kruševo 4: 66 - mnògu i təkɤ̀j kətu zəž’òneme t’à kətu pusəber’è màlku ərgàt’e
Kruševo 3: 146 - š’e sidì kətu ə vɤ̀rzənə
Leštak 3: 28 - dà i sə vərš’è tugàvə səs mùlettə kətu sə fərlì slàmətə
Leštak 1: 31 - ɤ̀ v gudìnətə kətu nəpràiš š’ès s’èdem kùrsə prez l’ɛ̀tunu i
Leštak 1: 39 - əmi tòj kirəžilɤ̀k əmə ti kàzvəm kətu nəpràiš
Leštak 3: 159 - zəbùčkə jə vəf prɤ̀stite də nì sə purèzvə kətu žʌ̀ne ženàta
Leštak 3: 214 - n’àkakvo ìme nèjno si sàmo čurbɤ̀ kətu kàžət tovà
Leštak 3: 393 - əmi čɛ̀kəj kətu flèneme vɤ̀tre še zəpìtəm unèjə
Leštak 3: 399 - da nətrùpvə sə nətrùpvə sə màlku i kətu ìde
Šumnatica 1: 81 - obàče əm bləgudərènie nə əmèrikə t’àa səmolèti kətu izlìzəhə gòre
Skrŭt 2: 137 - kətu ìdət u mumčètu i gi zatvàr’at u stàjata ili nè
Stalevo 2: 57 - kət isʌ̀hneši pàk kətu ušàv žə gu svərìš
Stalevo 1: 70 - kətu gu sùč’iš s’è̝tn’e nəỳəš ne sʌ̀ gʌ̀rč’i
Huhla 5: 18 - kətu nìkuj n'àmə də idè nì d'àte nì s'à bàgreni icà
Huhla 5: 21 - velìgd'èn kətu zəguv'àeme pɤ̀rvətə zəguv'àlkə b'àše še zəguv'àene misòtu̥
Huhla 4: 28 - tvà l'at n'àməše dɤ̀š tvà l'atu màj kətu vəl'àši i sigɛ̀
Huhla 1: 64 - əm kətu nàprəə sərìjki i jà gu klàəm təkà də nək'ìsn'e
Huhla 6: 90 - t'à kətu zèmelə pùškə də təkɤ̀vu
Vŭglarevo 2: 129 - əmhəm i kakvò znàči kətu sə sə nəsədɤ̀t snòpite
Bangejci 2: 5 - əmi mlàd'i òrə kətu b'èxmi mumì irgèni ud drùgi silà ìdea
Bangejci 2: 43 - də sə upɤ̀ni tɤ̀s pr'èždə kət sə upɤ̀ni pr'èždətə i kətu isɤ̀:ni
Bangejci 2: 47 - mi kətu isɤ̀:ni i še si plit'èš blùzə li
Brŭšljan 2: 1 - l'àtnu vr'èm'ə kətu štèš'e də dòjde ə l'àtutu gur'è̝štu
Brŭšljan 3: 2 - èsenutu vr'ɛ̀me kətu št'à: uvərš'ème tò l'ètneš'e
Brŭšljan 2: 4 - i t'è̝ kətu dòjdət də l'è̝gnət biul'àtə sɨ̀čkit'e l'àgət
Brŭšljan 3: 4 - i kətu št'à zəs'ɛ̀eme št'e št'à ə dòjde zìmətə
Brŭšljan 1: 5 - pàk si beh ufč'àr' sl'et tvàskə kətu se už'ènix stànəx zeml'ed'èlec
Brŭšljan 1: 13 - punəč'àlu nìe ufc'ɛ̀te kətu gi pòčneš ùtrin š'e stànem
Brŭšljan 3: 15 - št'à ž'èneme tìjə dnì kətu už'èneme š'e gu vərš'èm
Brŭšljan 3: 41 - f pràznik kətu sɤ̀mne utrintɤ̀ š'e se premenìme tùkə
Brŭšljan 4: 62 - nəvàlicə nəvàlicə kətu ìmə mlògu àjde drùgi pàk
Brŭšljan 1: 97 - kətu fàne sn'àk è zəpòčvət c'àlə l'èntə tùkə
Černovrŭx: 21 - pris tùj vrèmi kətu gi venčèjət xòrə si ìmə tàm səs t'àx
Černovrŭx: 43 - kətu utìdi də sə venčàvə òšte ut sutrinɤ̀tə rànu
Graševo: 35 - nə nàsᵊ mə kətu stənà təkà s sɤ̀burìə i džəmìjətə
Graševo: 94 - də də sə uvlàči i slèt kətu se uvlàči i
Stoilovo: 34 - bùlkətə kətu se venč’àvə li
Zabernovo: 16 - vlàškətə kətu wberème issuš’ìme jə slè i jə v’ɛ̀ime i
Zabernovo: 33 - tugàa kətu uvərš’ème snòpetu tə gu zberèm vèč’er gu zbìrəme
Izgrev/Car: 1 - tə mumìče kətu bèhme mnògu sedènki zbìrəhme puprèl’ki i
Izgrev/Car: 18 - i mlògu beše hùbəvu i nə pupr’èlkite kətu š’à: pòme
Malevo/Asg 3: 1 - čem sùtrin kətu stàneš nàj nəprèž žə si nəpràviš
Malevo/Asg 1: 16 - kətu jə udvìjem’ə vərìme si jə sìəm ə̟ səs rəš’ètu
Malevo/Asg 3: 17 - e i kətu vɤ sə vɤ̀rneme u ottàm
Malevo/Asg 3: 24 - kətu sə vɤ̀rneš dòjdeš ud ud unuvà p’àl si
Malevo/Asg 2: 43 - sl’et kətu izbɤ̀rkəme ml’àkutu nìe gu bɤ̀rkəme vəf spec’àlni centrəfùgi
Malevo/Asg 3: 47 - i i i d’ètenu e f rəkète f rəkìse i kətu ìdeš tàm
Malevo/Asg 2: 49 - kugàtu uzrìjət nìvite pš’enìca rɤ̀š uv’ès kətu uzrìjət tugàvə utìvəme nə nìvətə
Malevo/Asg 2: 51 - slèt kətu už’ɤ̀neme nìvətə nəpràim snòpite prenesème gi nə edìn ərmàn
Malevo/Asg 2: 53 - i məgàretu kətu gi prenesème nə ərmànə jàs nàprəve kup’èn
Malevo/Asg 2: 56 - i kətu už’ɤ̀neme nəfs’àkəde sìčki nìvi i pòčvəme tugàvə də vərš’ìjeme
Malevo/Asg 2: 61 - i v’àtərə udd’àl’ə pl’əvʌ̀tə i ž’ìtutu ustàvə č’ìstu i slet kətu
Malevo/Asg 2: 71 - nə rʌ̀ka slèt kətu gu òkus’e səber’èm gu nə ərmàni issuš’ìme gu
Malevo/Asg 2: 86 - i slet tu ku kətu gi nəvìjə fsìčkite dɤ̀ski zə bɤ̀čvətə
Malevo/Asg 2: 89 - slet kətu gi prèkərə fsìčki nə plàn’ətə rəbòt’e gi nə čàp
Malevo/Asg 1: 92 - gà gu nəlì segà bràšnu kətu z’ʌ̀meme tə gi um’èl’eme ž’ìtunu
Pavelsko 1: 16 - vìkəme mu m gu krɤ̀s ə pək tùkə kətu pràvehme pàk
Pavelsko 1: 22 - pràvimè gu nə kup’è̝n’ nə kup’ène i kətu puisɤ̀hn’e
Pavelsko 1: 29 - izvàd’im i slàmənə i vəzber’èm žìtunu i kətu pòčn’e də dùje v’àtər
Pavelsko 2: 42 - i kətu isʌ̀hn'e i nìe jə vərš'ìjeme vərš'ìjemè jə səs ə mùl'etənə
Prestoj: 33 - kətu v’èči z’èm’i òšt’e pòviči də stàni vəràkə
Prestoj: 57 - ə kətu stàni nə kàšə də gu pricid’ɤ̀t ni gò vrɤ̀štət
Stančov Han 2: 13 - às kətu dudòx ə d’iv’itnàese gudìni sə užènih dudòx tùkə
Stančov Han 3: 43 - i kətu sm’ètniš tò ni mù ustàvə nìštu əmə òdi tàm
Sŭrnica 1: 60 - n’èmə ubič’ɛ̀j əmi tì kətu ž’èniš’ dərùvəš’ n’ègu
Sŭrnica 1: 66 - tòj kətu už’èni n’èguvìte dərùvə t’èp
Sŭrnica 2: 66 - i kətu vəlì vrɛ̀metu pàk ìdim nəbirème kəmen’òk ut kàmənete
Sŭrnica 1: 67 - kətu ìjš’ nə gòst’e zənàs’əš’ sì mu pu nɛ̀štu pudàrək
Sŭrnica 1: 68 - tòj kətu dòjde i tòj pràzen ni ìdvə
Sŭrnica 1: 74 - kətu ìjš’ nə gòste
Sŭrnica 1: 78 - štòtu kətu ni tì e ròtᵊ fəf kətu ž’èniš’ dicà
Sŭrnica 1: 78 - štòtu kətu ni tì e ròtᵊ fəf kətu ž’èniš’ dicà
Sŭrnica 4: 84 - nə kɤ̀rə kətu id’ɛ̀hme pà də ž’ènem də təkvònəm
Sŭrnica 2: 130 - kətu sə putsečè
Sŭrnica 3: 150 - də ni vɤ̀lk vɤlk’ɤ̀ də ni fàštə ufc’ɛ̀t’e kətu pəsɤ̀t
Sŭrnica 3: 154 - stàn kətu ìməme n’è təč’ème kətu ìməme rudàn də prid’èm
Sŭrnica 3: 154 - stàn kətu ìməme n’è təč’ème kətu ìməme rudàn də prid’èm
Sŭrnica 1: 211 - səs takvònə i mòjtə dɤ̀šter’ə pàk kətu təkvònə
Trjavna: 60 - kətu im izvìkəš vednàgə ìdvət
Trjavna: 100 - əmi sìrinitu kətu gu izduìm i ìmə təkàvə
Trjavna: 132 - esentɤ̀ stàvə gɤ̀stu v’èči kətu nəməl’àvə hrənɤ̀tə
Trjavna: 149 - kàk i sə ìskə càrevičkətə [cough] əmi kətu ut’à kətu ìdət nən’àkədi
Trjavna: 149 - kàk i sə ìskə càrevičkətə [cough] əmi kətu ut’à kətu ìdət nən’àkədi
Trjavna: 154 - də si trɤ̀gvəmi kətu im izvìkəm i vidnàgə trɤ̀gvət
Trjavna: 180 - àgənci tò òšti kətu e sukàlči ìmə məjɤ̀ vɤ̀tri vəf n’ègu si̥
Vŭrbina 4: 23 - i gu zəràv’əme i pòsle tvà kətu gu zəròvime iznìkne
Vŭrbina 4: 73 - təkòvə prul’ètešnu vrème kətu dòjde pɤ̀rvi màjsku vrème sə ràždət jàgəncite
Drjanovec 1: 21 - vìknə bùlkə ivànke bùl’ə stòjkə ìmɤ mumìči̥ kətu kàə
Petrov Dol 3: 6 - em’i s’igà ž’ètvəta p’ɛ̀jm’i inò vr’èm’i zəž’ènvəm’i kətu zɤž’ènvəm’i
Petrov Dol 3: 7 - kətu udr’èž’im tɤ̀j pɯ̀rvətu strɤ̀kč’ɤnc’i ž’ètvəta ut zə ž’ìtutu
Petrov Dol 2: 21 - i m mòjta màjka sùtrin kətu stànim ə tò inò vr’ɛ̀mi
Petrov Dol 1: 26 - trì jmenà i ə kətu sa vɤ̀rnim tàm wìkə inàtə ìkə
Petrov Dol 2: 72 - i gerg’òwdèn’ kətu upič’è zəkàrəmi àgn’itu
Petrov Dol 1: 86 - dà dà pək às kətu hvɤ̀rl’ə kətu pɤ̀rvi pɤ̀t
Petrov Dol 3: 86 - i t’ìe rɤkòe kətu gi z’èmim wèč’i vɤ̀rzvəm’i gi
Petrov Dol 3: 136 - ubikàl’em’i ubikàl’em’i dukət sə pànn’i ž’ìttu kətu pàdn’i ž’ìttu zɤ̀rnutu
Petrov Dol 3: 147 - kət sə swɤ̀rš’i i kətu pàdn’i ž’ìttu utn’èəm’i slàməta wèč’i
Petrov Dol 3: 148 - kətu utn’èim’i slàməta na id’ìn kùp kùp nəstrən’ì
Petrov Dol 3: 154 - kətu i sm’it’èm’i nə id’ìn kùp inò vr’èm’i n’àməš’i n’ìštu
Iskrica 3: 7 - pəsè ufcèti i às kətu si vɤ̀rnə ud učìlištu kətu rɤ̀t
Iskrica 3: 11 - pribirèm gi səs dukàrəme gi du sèlu sàmu màjkiti kətu sùčət àgneatə
Iskrica 3: 14 - pəsɤ̀t dukət sə stɤ̀mni i kətu dòət drùgiti i sə pribìrəmi
Iskrica 3: 15 - tuvà bèši inɤ̀ta ràbutə čubənlɤ̀kə pòsle kətu i zəvɤ̀rši
Iskrica 1: 21 - mi kətu stənà: v’èki mumà zə žènet’e mɤžɤ̀ mi dòjde
Iskrica 2: 24 - s’ètne drùgijə d’èn t’è kətu dòjət mə pàk nə grɤ̀p
Iskrica 2: 27 - si gu səd’àhme i kətu stàne zə bràne̝ kupàl si gu
Iskrica 3: 28 - kətu dòjde n’àkuj bràt pò gulèmiti b’à sè žèneni
Iskrica 2: 34 - i tugàə vèči pɤ̀rvətə rəkà kətu gu mìnem ftòrətə rəkà vèči
Iskrica 3: 46 - i gu nəpɤ̀ln’ət àgnetu kətu gu uderɤ̀t sàmu mu izvàd’əd drebulìiti udvɤ̀tre
Iskrica 2: 47 - də gu pràəm kətu vìdim če stàvəme zəpòčvəme də gu pràəm
Iskrica 2: 51 - i pudìre vèče kətu dɤ̀t čùlui tugàvə gu zìməme i gu pràəm
Iskrica 3: 55 - emi kətu mìni pòpə upèi ə àgneàtə
Iskrica 2: 57 - əmə kətu òdɛme vəf mədr’èc nìe n’àma:me obùfki tugàə n’àməše nìštu̥
Iskrica 1: 58 - əmi pàk sə igràe kətu ubrɤ̀snət tàm zèt’ə mu nəpràjət ədèt’ə
Iskrica 1: 70 - tòj i gə dàvə i hùrkətə̥ i kətu dòi p’ètəkə
Iskrica 3: 71 - tò kətu pòčni də sə àgni fs’àkə ufcà dòlu gòri i znàm
Iskrica 3: 73 - i gə nəbl’udàvəme̝ i kətu dòe vrème tàm pu pumògnem i
Iskrica 3: 82 - è kətu puràsnət àgəncàtə vèče zə ufc’èti gi iskàrvəme vèči
Iskrica 3: 99 - kətu im didèm du vičirtɤ̀ ni gì pùskəme də pəsɤ̀t

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut