kɤ̀šti

Meaning: 
house
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
pl

Lines where kɤ̀šti appears

Kolju Marinovo 6: 8 - i i m’èčkətə vɤ̀rdzənə tùkə za krɤ̀stə duvid’è ə òpreš kɤ̀šti
Kolju Marinovo 5: 46 - štòtu nìj sme è tùkə priz dv’è trì kɤ̀šti e
Vŭrbovo 1: 33 - dèvet smo kɤ̀šti napravìli a na mèn se pàde
Huhla 3: 59 - è tùkə nəpràihə kɤ̀šti bèki n'e b'àhi i kàrali
Bangejci 1: 1 - priz dv’è trì kɤ̀šti
Bangejci 1: 2 - əm tkà prez dvè trì kɤ̀šti
Stikŭl 1: 80 - tè izmrɛ̀hə bràk’ata tìjə ìmət nəslɛ̀dnɨcɨ zgà kɤ̀šti imɛ̀hmə
Stančov Han 3: 28 - vəstìlci sə kàzvə i b’àə kəm čitìrisi kɤ̀šti
Sŭrnica 4: 24 - a kòlko kɤ̀šti ìmaše f ednà kɤ̀šta
Sŭrnica 4: 25 - əmi tò tò bəjɛ̀ kɤ̀šti ìməhme təkvì dɤ̀rveni sìčku sìčku bèše̥
Trjavna: 9 - mnògo stàri kɤ̀šti xùbavi vid’àx tùka
Vasiljovo 2: 14 - i se zas’è̝li selòto si stanɛ̀ gɤ̀sto v’è̝ke kòlko kɤ̀šti
Vasiljovo 2: 16 - nì gi znàja kòlko sa ama səm gi zapòmnila trìese kɤ̀šti
Vasiljovo 1: 70 - ə pu dv’è kɤ̀šti sa zb’è̝rem na ednò m’àsto da si zagov’è̝em
Vŭrbina 2: 55 - tì n’əmòj gl’ɤ̀dəj s’à mnògu kɤ̀šti nìj behme nè esòlku
Vŭrbina 2: 58 - nì behme màlku kɤ̀šti pək seà sə se isplòdili
Oborište 1: 63 - vɤf pò stàrite kɤ̀šti
Oborište 1: 72 - emi stàrovrèmski kɤ̀šti
Oborište 1: 74 - starovrèmski kɤ̀šti sɤsᵊ po ednà takòva ə oddòle ili nàsipᵊ
Sveta Petka 3: 59 - nà a təkvìə kɤ̀šti ne mòžeə takvìa [unintelligible]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut