kɤ̀k

Meaning: 
how
Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where kɤ̀k appears

Kolju Marinovo 4: 1 - i kɤ̀k se e pràvil harmàn idnò vrème
Kolju Marinovo 1: 13 - e kɤ̀k gotòf l’abə
Kolju Marinovo 1: 20 - i kɤ̀k sa pràiši l’àp idnò vrèmi fkɤ̀šti
Kolju Marinovo 3: 30 - kɤ̀k e ràbutə̥tə̥ tò segà
Kolju Marinovo 4: 32 - uhù či kòj kɤ̀k gi pràjti tìjə
Kolju Marinovo 1: 33 - i kɤ̀k sa vìka tvà
Kolju Marinovo 1: 39 - i kɤ̀k sə zamìsə tistòto vɤ̀tre
Kolju Marinovo 5: 39 - kɤ̀k e bilò
Kolju Marinovo 4: 42 - tòj tr’àə də grəd’ì duvàri nəprìmer kɤ̀k sə grad’ɤ̀t i
Kolju Marinovo 1: 43 - i kɤ̀k se proizvèždə tàjə majà
Kolju Marinovo 6: 54 - [cough] à t’è kɤ̀k sə gi fàštəli tìjə mèčki
Kolju Marinovo 3: 56 - sià i n’èjə ni znàiti kvà i i kɤ̀k i e
Kolju Marinovo 3: 58 - kɤ̀k sa nabìti nə kakvò t’à dikàn’ətə
Kolju Marinovo 2: 93 - i kɤ̀k sə vìkət
Rakovski: 17 - učùdijme sə vɨ̀kəme kɤ̀k mòže də jədìm žɨ̀vi ùrə
Žitnica 1: 3 - vɨ̀kəm be kɤ̀k təkà žə sə umorɨ̀ž be nìj inò vr’ème vɨ̀kəm
Žitnica 3: 18 - pəs pu vərvè̝žə te puznàvəm kə kɤ̀k vlìzəš əf tàə kɤ̀štə
Srebŭrna 2: 42 - a pa ednò vrème kàk ə kàk bèše kɤ̀k ə
Srebŭrna 1: 64 - kɤ̀k šə nəpràet svàdbata təkm’èžu tùj i da kəkvì dàruw’e šə kùp’ə̟t
Srebŭrna 2: 79 - pràef be kɤ̀k də n sɤ̀m pràila
Srebŭrna 2: 118 - tɤ̀j kɤ̀ktu i stənɤ̀ sigà ìmə təkòs kɤ̀k mu kàzvəə tè
Garvan 1: 43 - in'è ràbuti nəpràu kɤ̀k də t' kàžə tò
Garvan 1: 186 - čeìzə əm kɤ̀k
Garvan 1: 188 - nèjn'it'ȅ əm kɤ̀k às kəkò č'eìs səm dunèsələ ò kəkò čeìs
Markovo: 119 - i kɤ̀k stàva
Markovo: 149 - i kɤ̀k ne sɤ̀ li ubìčat
Markovo: 150 - mi kɤ̀k mi žə žènim mi žə ur’èm mi žə vɤrš’èm
Markovo: 151 - ama tè ìskat da se užèn’ət predi tovà kɤ̀k stàva
Malevo/Xsk 1: 5 - əmi kɤ̀k e bìlu zesè̝l’enu tò je bìlu pò rànu tùrsku s’èlu
Malevo/Xsk 2: 15 - kɤ̀k də gi nəùčiš tìjə sə tìjə sə ùčət
Malevo/Xsk 1: 105 - òf [laughter] gul’àm trùt [laughter] kɤ̀k ne rəbòtihme ùtrɨn stàneš [cough]
Drabišna 2: 18 - à kɤ̀k n'àma tə znàjət decàta tè è kədè sə tùkənə
Kralevo 2: 2 - l’àbə kɤ̀k sə m’èsi̥ ìməš səkɤ̀vi be kɤ̀k kurità nəpràenu kùp’ènu
Kralevo 1: 5 - hùbuu əmà tò i ne bìlu lòš’u zə b’èhmi kɤ̀k zə ràptim
Kralevo 3: 40 - tìjə gu nəmràzili reklìli kɤ̀k tɤ̀j li ne
Kralevo 2: 89 - jà gl’èdəm sigɛ̀ pək ìkəm tvà kɤ̀k je stòrenu
Kralevo 2: 138 - əm kɤ̀k krànč’e kɤ̀k zə sə kàže
Kralevo 2: 138 - əm kɤ̀k krànč’e kɤ̀k zə sə kàže
Leštak 3: 254 - è gu s’à kɤ̀k e tùkə ìmə tovà ednòto kɤ̀k se kàzva
Leštak 3: 254 - è gu s’à kɤ̀k e tùkə ìmə tovà ednòto kɤ̀k se kàzva
Stalevo 3: 9 - ami če tò ne n’àma li kɤ̀k səs kòsmite
Stalevo 3: 11 - kɤ̀k sa tòo m’ax kɤ̀k se prài
Stalevo 3: 11 - kɤ̀k sa tòo m’ax kɤ̀k se prài
Stalevo 4: 11 - kɤ̀k
Stalevo 2: 26 - kvò e tovà karamànka kɤ̀k sa prài
Stalevo 1: 31 - kɤ̀k se predè səs kakvò se predè
Stalevo 2: 43 - kɤ̀k sə
Stalevo 2: 45 - kɤ̀k sə kɤ̀k sə sušɤ̀t
Stalevo 2: 45 - kɤ̀k sə kɤ̀k sə sušɤ̀t
Stalevo 2: 47 - kɤ̀k tɤ̀j cèli kàkto sə
Stalevo 1: 88 - dobrè i kɤ̀k stàva tàa tàa ustà nə nə nə stanɤ̀
Stalevo 1: 89 - kɤ̀k stàvə
Stalevo 1: 103 - kɤ̀k se kɤ̀k se snovè kato go zèmeš ot osnòvata
Stalevo 1: 103 - kɤ̀k se kɤ̀k se snovè kato go zèmeš ot osnòvata
Stalevo 1: 119 - kɤ̀k gi brojàxte
Stalevo 1: 154 - kɤ̀k sə kàzvəhə
Stalevo 1: 164 - aha kɤ̀k gi smènjaxa t’àh
Huhla 4: 13 - tùkə ìmə zèm'ə kɤ̀k nìe ìməme zèm'ə
Huhla 5: 16 - kɤ̀k še gu gà dòjde velìgd'èn' sìčkutu še zgàdane še izmàəne
Huhla 2: 100 - əm jà d'e də znàm kòlku kɤ̀k də ti kàžə
Vŭglarevo 2: 2 - kɤ̀k e bilò štò e bilò štòto tò kət sə zapìsva takòva gòvor
Vŭglarevo 2: 6 - ednò vrème kɤ̀k da rečèm se predì da ìma kombàjni
Vŭglarovo 2: 8 - kɤ̀k sme ràbutili
Vŭglarevo 2: 10 - kɤ̀k ste ràbutili
Vŭglarovo 2: 48 - mə nè kɤ̀k si təkòvə katu ìdete nə n’ìvətə
Vŭglarovo 2: 49 - kɤ̀k sə pudrèždəxti kəkvò ìməxte
Vŭglarovo 1: 77 - i kakvò i pòsle kɤ̀k f fùrnata kvò ima po fùrnata
Vŭglarovo 1: 94 - i kɤ̀k gu razbìrate hlàbə kugà e šùpnəl tɤ̀j
Vŭglarovo 1: 95 - əm kɤ̀k ni gò rəzbɨ̀rəme
Vŭglarovo 1: 106 - kɤ̀k bez fùrni f təvɨ̀
Vŭglarovo 2: 139 - əm n’è̝mə kɤ̀k də g udvè̝em nə veterɤ̀ ni mòže
Vŭglarovo 2: 142 - kɤ̀k də uvè̝m žɨ̀tut zərnòtu pək nìe ìməme vejàlkə
Zabernovo: 24 - səbìrəme kɤ̀k ne səbìrəme səbìrəme lɛ̀šniki l’àtnu vr’ɛ̀me
Pavelsko 4: 34 - š’e bàrəme s prɤ̀stə kɤ̀k se stìnəlu li e ne lì e
Vladimirovo 1: 9 - kɤ̀k sə praznùva koto
Tihomir 1: 30 - kɤ̀k
Tihomir 1: 160 - zàdnoto krosnò kɤ̀k kɤ̀k go dɤržìš da ne sɤ̀
Tihomir 1: 160 - zàdnoto krosnò kɤ̀k kɤ̀k go dɤržìš da ne sɤ̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut