kàk

Meaning: 
how
Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where kàk appears

Kolju Marinovo 3: 3 - əmi kàk
Kolju Marinovo 3: 36 - nìj ìskəmi nìj ìskəmi i gòvorə da čùjm kàk ə
Golica 3: 18 - tvà kàk se vìka
Golica 3: 26 - kàk se kàzva tovà koèto se slàga oddòlu da težì
Kozičino 1: 62 - tìe mušìci dètu prez noštә̀ dèto svèt’ət kàk im vìkate vìe
Kozičino 1: 109 - əmi dà n’àma kàk
Kozičino 1: 115 - ə kàk se z tì znàči ə kòz’inicit’è nə tepəvəčàrite gi dàvaxti̥
Rakovski: 19 - kəkvò pràim kak ràbutime kàk sɤ punàs'əme səs ù:rɤtə
Trŭnčovica 2: 21 - nə kədɨ̀t kàk sme sɤ̀dnali š si prustrè̟m krəkàtə i pòčvəm
Trŭnčovica 2: 97 - dù segà kàk me e zəbul’àlə tɤ̀j še me dubulèj
Stakevci 4: 44 - [laughter] kàk se prài tovà
Stakevci 1: 69 - drugàrju jà mi kažì tì kàk se kàzva tovà selò tùka
Stakevci 1: 78 - ama kažì mi kàk se kàzva tovà selò
Repljana 2: 57 - i kàk ja poznàvaš kato vərvìš tùka iz baìrite
Srebŭrna 1: 36 - è inò wrème kàk bèše
Srebŭrna 2: 42 - a pa ednò vrème kàk ə kàk bèše kɤ̀k ə
Srebŭrna 2: 42 - a pa ednò vrème kàk ə kàk bèše kɤ̀k ə
Srebŭrna 1: 52 - kàk stàva gudèža
Srebŭrna 1: 55 - kàk šɤ bɤ̀di i ə kugà še jə dɤdɤ̀t
Srebŭrna 1: 56 - kàk šə sə zɤ̀mət še e dədɤ̀t li
Srebŭrna 2: 72 - i kàk se prài
Srebŭrna 1: 78 - kəkò kəkò še dər’èt kòj kàk i tàm več’ si̥ prikàzwət
Srebŭrna 1: 82 - zəvìsi̥ kàk se rəzberɤ̀t kàktu̥ se rəzberɤ̀t àko də rišɤ̟̀t
Srebŭrna 2: 110 - əmì rəskəžì mi kàk e səs səs stənɤ̀
Srebŭrna 2: 115 - čàsti kàk sə prài
Garvan 1: 3 - bùlkata kažì kàk oblìčat
Garvan 1: 44 - kàk ne gì znàm
Babjak 2: 3 - nə ərmàn kàk sə òdi nìe i segà si gu pòlzvəme tuvà
Babjak 4: 9 - məgàre tì si sèlski čuvèk znàaš kàk revè məgàre
Dolno Draglište 3: 3 - kàk gu pèkɤ le
Dolno Draglište 3: 39 - è kàk gu puznàvəš əmi lè gu ubɤ̀rneme
Bansko: 171 - kàk go vìkatè
Markovo: 87 - dobrè a kakvò bèše vìe kək kàk živèexte
Malevo/Xsk 1: 3 - ot stàrite xòra za sèlutu kàk e bilò zesèleno
Malevo/Xsk 1: 84 - tì kàk si go zapòmnila sèlutu pò màlko li bèše ot segà
Malevo/Xsk 1: 104 - kàk ste rabòtili na nìvata ednò vrème
Malevo/Xsk 1: 123 - kàk ja kàzvaxte na vrèmeto càrevica li i vìkaxte
Malevo/Xsk 1: 230 - dikàn’ata kàk kàk se rabòti s nèja
Malevo/Xsk 1: 230 - dikàn’ata kàk kàk se rabòti s nèja
Malevo/Xsk 1: 245 - a pòsle na vodenìca kàk se xòdi
Malevo/Xsk 1: 260 - a pòsle kàk se mèsi xl’àbə vèče
Eremija 6: 7 - kàk se vəršèeše
Eremija 2: 8 - kàk stàvaše
Eremija 3: 22 - da sa čùdi čovèk kàk e žìvo òšte
Eremija 6: 26 - kàk se sàdi
Eremija 3: 45 - kàk se pe mèseše kàk se pečèše lèbo
Eremija 3: 45 - kàk se pe mèseše kàk se pečèše lèbo
Eremija 3: 47 - kàk se mèsi tɤ̀j otnačàlo da ni raskàžeš
Eremija 6: 53 - nè na stòdžero kàk se navìva važèto
Eremija 1: 140 - òx kàk nè a dəšter'àta štò e u sèverna bəlgàrija
Mogilica 6: 1 - tì pòsle tr'àəše li sə i xl'àp kàk mèsexte ot tvà
Mogilica 6: 2 - kàk
Mogilica 6: 3 - kàk mèsexte xl'àp xl'àp kàk se mèsi kàk se pečè
Mogilica 6: 3 - kàk mèsexte xl'àp xl'àp kàk se mèsi kàk se pečè
Mogilica 6: 3 - kàk mèsexte xl'àp xl'àp kàk se mèsi kàk se pečè
Moglica 1: 9 - ə kàk stàva tàa ràbota
Mogilica 5: 9 - kàk še gu kàže i tòj e meždu tìja glàdnite
Mogilica 6: 12 - i kàk se mèsi l'àp
Mogilica 1: 14 - ɛ təvà dòlu kàk se kàzvə
Mogilica 6: 14 - kàk f kakvò
Mogilica 3: 22 - i kàk ə kàk se rabòti tərlàta kakvò tr'àva da napràiš
Mogilica 3: 22 - i kàk ə kàk se rabòti tərlàta kakvò tr'àva da napràiš
Mogilica 1: 24 - nèjə kàk ja kàzvaš kato ja slòžiš na hùrkə
Mogilica 6: 38 - kàk sə vìkə kàk sə vìkaše
Mogilica 6: 38 - kàk sə vìkə kàk sə vìkaše
Mogilica 5: 43 - kàk
Mogilica 6: 48 - a kàk kakvì čàsti ìmə po ednò oràlo
Mogilica 3: 51 - ednò vrème kàk gi zov'àxte kartòfite
Mogilica 1: 59 - kakvì mahalì ìmaše vəf sèloto pòmniš li gi kàk se kàzvaha
Mogilica 6: 63 - a togàva səs kakvò se kàk se pridvìžvaxte
Moglica 1: 63 - kàk s
Mogilica 3: 65 - a petmès kàk se prài petmès
Mogilica 1: 65 - t'à t'à e kà a seà kàk ja kàat
Mogilica 5: 70 - tò zavìsi tò zavìsi səs mom'ènta kàk se sl'èdvat muhəbètə
Mogilica 5: 71 - səmìjə muhabèt kàk [unintelligible] zəštòto mòže da ispòlzva
Mogilica 1: 83 - hɔ̀ də ti kàžəm kàk səm mìnələ təgà vɔ̀trešni si bəhmə
Mogilica 5: 127 - ili snàhənə ne znàm kàk bèše
Dolno Ujno: 40 - emi kažì mi kàk se prède vɤ̀lnata
Dolno Ujno: 42 - kàk se tì kàk od vɤ̀lnata ot ofcàta kə
Dolno Ujno: 42 - kàk se tì kàk od vɤ̀lnata ot ofcàta kə
Dolno Ujno: 64 - i kàk se kàzva tovà štò pràiš
Dolno Ujno: 88 - kàk se kàk se pletɤ̀t čoràpi edìn čoràp kàk se pletè
Dolno Ujno: 88 - kàk se kàk se pletɤ̀t čoràpi edìn čoràp kàk se pletè
Dolno Ujno: 88 - kàk se kàk se pletɤ̀t čoràpi edìn čoràp kàk se pletè
Dolno Ujno: 101 - a tùka a tùka kàk go zavɤ̀rtaš tovà
Dolno Ujno: 247 - [laughter] è kàk səm igràla
Dolno Ujno: 276 - emi kàk se pràvət kòj kòj kòj du do kogò xòdi
Dolno Ujno: 294 - e kàk se prài tovà
Drabišna 1: 5 - jà da ni razkàžeš bùbi kàk se glèdat
Drabišna 1: 6 - kàk sed'ɤ̀t ə
Drabišna 1: 7 - kàk se glèdət bùbi
Drabišna 1: 8 - kàk se glèdət bùbi
Drabišna 2: 19 - tè nəsrèštə sreštu tèbe kàk n'àma tə znàjət
Kovačevo 1: 1 - lòšu jè kàk k’i kàžiš či e xàrno pa tò e lòšu
Kovačevo 1: 3 - da [laughter] poprikàzvəme ednò vrème kàk stàvaše
Kovačevo 1: 7 - gudèš kàk stàvaše godèša vìkəxte
Kovačevo 1: 8 - kàk sa xarèsvaxa mòmata mumčèto ta gudèša ta svàdbata
Kovačevo 1: 214 - tɤ̀rči nə xòrutu əm kàk ùtre nèmə hòru
Kralevo 2: 1 - a hl’àba kàk se mèsi
Kralevo 2: 4 - kàk vìkate nəškì
Kralevo 2: 10 - p’ètrə pòkaži nàštu kurɨ̀t də vìdət kəkɤ̀vu kàk l’àbə m’èsime
Kralevo 2: 28 - ah a tovà odgòre kàk go kàzvaš
Kralevo 2: 41 - starovrèmskoto kàk bèše
Kralevo 2: 47 - klìna kàk go pràiš
Kralevo 3: 56 - lènče kàk sə kàzvə tvà be kàk bə ràkjuvu li
Kralevo 3: 56 - lènče kàk sə kàzvə tvà be kàk bə ràkjuvu li
Kralevo 2: 62 - dɤ̀rvenu d’è kàk se kàzvəše bè
Kralevo 2: 128 - gòre zədɤ̀n’etə kàk də kàžə
Kralevo 2: 131 - kàk sə kàzvə be
Kralevo 2: 136 - krànčeto kàk gu kàzvate
Kruševo 4: 1 - a za pràznici kàk e bilò
Kruševo 4: 5 - əm a kàk se praznùvə bajrèmə
Kruševo 4: 32 - a kakvì bànici kàk se prài bànica
Kruševo 4: 33 - à kàk se prài mi mi bànicə š’ə tùriš sìrence
Leštak 1: 24 - kàk je òti jɛ̀ səm kàrəl dɤ̀ski
Leštak 1: 26 - à jɛ̀ šə t kàžə kàk e idɛ̀hme zə edìn dèn
Leštak 1: 37 - cənìte še mi nəpràiš sm’ètkə kàk sə
Leštak 2: 41 - əmhəm e kàk se žène
Leštak 2: 43 - səs sɤ̀rpəs i kàk s kojà rəkà
Leštak 3: 44 - əhə i ə pɤ̀rvo se nə čà kàk im vìkaha
Leštak 1: 47 - bèz drùgu nìštu à vərì žìvi də ìdim kàk še živèeš
Leštak 2: 49 - kàk se kàzvə dèto si go odrèzal
Leštak 3: 58 - əmhəm plèvn’ata kàk sə pàzi də rečèm ìmaš rɤ̀š
Leštak 2: 66 - tò kàk se kàzvə
Leštak 2: 68 - əmhm harmàna kàk go prigòtv’aš predì da takòva
Leštak 1: 72 - kakvò e tovà vèče čeverm’ʌ̀ sìgurnu kàk se prài
Leštak 1: 76 - [laughter] a kàk se prài š tovà čevermèto
Leštak 2: 84 - i tovà dèto mèsiš f nègo kàk se kàzvə
Leštak 3: 90 - vìkaxte li mu sòr ednò vrème ili kàk dùma ìmaše li zə
Leštak 3: 122 - əmi kàk sa prài
Leštak 3: 220 - əmhəm kàk or’àxə
Leštak 3: 229 - a segà tàm dèto sa zakòpčeni vòluvete tovà kàk mu kàzvaxte
Leštak 3: 260 - žègəl li se kàzvə kàk
Leštak 3: 264 - tɤ̀j i pòsle oddòlu kàk se svɤ̀rzvət
Leštak 3: 295 - a kàk se kàzva tò ìdva kàk
Leštak 3: 295 - a kàk se kàzva tò ìdva kàk
Leštak 3: 306 - ɤ drʌ̀škətə č’ɛkəj segà də vìdim kàk bèše è təkà
Leštak 3: 335 - tɤ̀j s kàk se vìka raspɤ̀nka
Leštak 3: 340 - kàk se kàza èj tovà dərvò tùka
Leštak 3: 350 - kàk e zafànato za za uràlutu
Leštak 3: 372 - a tùka drɤ̀škətə kàk se zafàšta za oràloto
Leštak 3: 390 - tovà tùka dòlu n’àmaše li si odèlno ìme kàk se kàzva
Leštak 3: 420 - tvà kàk sa zbìra
Leštak 3: 422 - n’àmaše se zapìše tovà kàk se takòva kàk sa zbìra
Leštak 3: 422 - n’àmaše se zapìše tovà kàk se takòva kàk sa zbìra
Leštak 3: 423 - kàk sa naučàva
Šumnatica 4: 1 - a pò ràno kàk bèše
Šumnatica 3: 3 - kažì kàk se prài klìn
Šumnatica 3: 28 - a bəlgùrət kàk go pràvexte
Šumnatica 3: 41 - kàk se kàzva tò
Šumnatica 1: 41 - da se čùdiš kàk ne
Šumnatica 1: 62 - ot vàšto selò kàk se govòri
Šumnatica 3: 62 - kàk se kàzva tò sled kato go nadrobìš kàk se kàzva vèče
Šumnatica 3: 62 - kàk se kàzva tò sled kato go nadrobìš kàk se kàzva vèče
Šumnatica 3: 117 - a l’àbə kàk se pečè
Šumnatica 3: 119 - kàk se prài l’àp
Šumnatica 3: 120 - a fùrnətə kàk à ni znàeš
Šumnatica 3: 185 - kàk se prài tovà
Šumnatica 3: 217 - kàk se mìe
Šumnatica 3: 230 - kàk se predè kàk se predè
Šumnatica 3: 230 - kàk se predè kàk se predè
Šumnatica 3: 241 - tàm kàk se takòva kàk se rabòteše
Šumnatica 3: 241 - tàm kàk se takòva kàk se rabòteše
Skrŭt 2: 2 - tovà glàveži svàdbi kàk stanùvaxa
Skrŭt 2: 3 - emi kàk stanùvaa svàdbite togàj od domà zakàrvat momàta
Skrŭt 3: 5 - kàk ste vasìl’ovden jordànovden
Skrŭt 2: 8 - kàk stàva godèža
Skrŭt 2: 17 - ama kàk im vikaxa na tìja ne pràštaxa li speciàlni xòra
Skrŭt 2: 164 - àmi kàk nè togàj òšte pò vìkaa
Stalevo 4: 16 - stàvəše əm kàk ut huròd bil’à pristànvə
Stalevo 1: 24 - tɤ̀j kàk se čèpkə nə nə nə
Stalevo 1: 52 - kakvò st stàva ot nègo kàk mu vìkaxte žìčka ili
Stalevo 1: 132 - kàk də t’ kàžə s’ɛ̀ i lɨ̀tu ìmə i dìmitnu ìmə
Huhla 5: 14 - kàk go praznùvaxte velìgden pò ràno
Huhla 5: 32 - takà li go kàzvaxte ednò vrème blàgovec kàk se kàzvaše
Huhla 5: 35 - kàk b'àše a jà gu zəbràih è kɤ̀kto i də è
Huhla 5: 36 - d'è də znàm kàk b'àše tə səm pìtələ màjkə
Vŭglarovo 1: 1 - kàk se kàk se mèsi znàči tàm go brašnòto go dəržìte
Vŭglarovo 1: 1 - kàk se kàk se mèsi znàči tàm go brašnòto go dəržìte
Vŭglarevo 1: 19 - e kàk se di
Vŭglarovo 2: 82 - əhə i kàk sa prài harmàn kàk sa prài
Vŭglarovo 2: 82 - əhə i kàk sa prài harmàn kàk sa prài
Vŭglarovo 1: 97 - tòj pučerven’è̝e fùrnətə kàk n’àmə ìmə s kəpàk fùrnətə
Bangejci 2: 26 - pòsl'e kət ə ispred'ète tuvà kàk sə kàzvə tuvà
Bangejci 2: 50 - i kàk se pletè kakvò pràexte
Bangejci 2: 51 - əm či kàk sə plit'è səs iglì ba
Brŭšljan 4: 29 - kàk à i na klenɤ̀ hòdi hòdi
Brŭšljan 1: 46 - kàk im vìkaxte vìe
Černovrŭx: 5 - kàk pràjət venčàfka bes cɤ̀rkva
Černovrŭx: 25 - kàk im kàzvəxə na tìja dètu strèl'at dètu isprevàrvət svàdbətə
Černovrŭx: 30 - kàk
Černovrŭx: 67 - i vìždəš kɤ̀štətə kàk i kàktu i də è
Čokmanovo 2: 11 - f hàrkumənə vəzvərì gà sɔ̀dnehme nemòj pìtə kàk əd'ɛ̀hme
Gela 2: 8 - ama že žɔ̀neš si nèma kàk trɛ̀bva da pudberèš
Gela 3: 14 - kàk se govòri tùka u gelà
Gela 3: 28 - da ni kàžete ofcì kàk se glèdat
Gela 3: 29 - kàk se glèdat
Gela 3: 30 - əmhəm kàk se gl'ɔ̀dat nalì po
Gela 1: 34 - vəš kàk sə izrudᶤìhə hòrətə če e tùvə gl'ɔ̀dəm
Gela 2: 57 - hɔ̀ i vìš kàk svetɤ̀n è gu varvì varvì
Gela 1: 65 - kàk vìka bàpke ma nvà e ledùnka
Gela 1: 67 - òt vìka vìš kàk mi kàzvə tìe se pulɛ̀ga pulɛ̀ga pulɛ̀ga
Stikŭl 3: 3 - tovà kàk se vìka
Stikŭl 3: 8 - kàk se vìka tvà
Stikŭl 1: 44 - də vᶤìkəš tə də s səsɛ̀təš tə də kəkò kàk
Stikŭl 1: 47 - kažì kàk ste živ’àli kòlko decà
Stikŭl 1: 48 - kàk smə žɨvɛ̀le žɨvɛ̀lɨ smə urɛ̀xmə sɨ kupàehmè sɨ
Stikŭl 1: 99 - əm kàžɤtə mi zgà vìj sti mlədèšček kəkvò də kəkvò kàk
Stikŭl 3: 105 - kàk da vɨ kàža ne mòga da vɨ gu kàža
Stikŭl 3: 112 - əm kàk da vɤ kàža à č’ɛ̀kaj da vɤ kàža
Gorno Vŭršilo 2: 14 - à kàk sme vṛšèli nasrèt armàna izmetèm armàna
Gorno Vŭršilo 1: 32 - vidɛ̀ li bàba ràjna kàk artìsa segɤ̀
Gorno Vŭršilo 1: 44 - e pa ùbaf lɛ̀p ni dàvat na ùbavoto kàk še rečèš
Gorno Vŭršilo 1: 49 - kàk se e pravìlo svàdba ami še kalèšem svòite
Gorno Vŭršilo 1: 54 - nèma po restoràntite kàk vìe sɤ̀ga nìe domà
Graševo: 1 - a tì kàk se kàzvaš
Graševo: 75 - i ot kakvò go pràveše i kàk kòj mu pomàgaše
Graševo: 84 - mi kàk mòže təkà mumìče dè si vidèl
Graševo: 115 - ɤ̀ àlištèta dà xɤ̀ i a àlištata kàk se rabòt'ɤt
Graševo: 133 - jà sìčku znàet tìj mə kàk
Stoilovo 2: 1 - a da da mi kàžeš li kàk vɤršète
Stoilovo 2: 3 - kàk se prài xәrmànә
Stoilovo 2: 6 - kàk se bèli
Hvojna 1: 42 - ə ž’en’ìt’e l’ubopìtsvət də vìd’əd bùlkətə kàk š’e i stuì vàlutu
Hvojna 1: 43 - e kumàtə kàk š’e jə nəprài kàk um’èe nəpràv’ət jə bùlkətə
Hvojna 1: 43 - e kumàtə kàk š’e jə nəprài kàk um’èe nəpràv’ət jə bùlkətə
Hvojna 1: 54 - kàk tr’àvə də ž’iv’èjəd də sə pugàdət rəzùmnu də rəzmìsl’uvət sìčkutu
Petŭrnica: 34 - kàk sme rabotìli poràsvame po golɛ̀ški trɤgnàme da ràbotim po kɤ̀rɤ
Stančov Han 1: 12 - a kàk se oblìčəxə koledàrite
Stančov Han 1: 29 - ami ә vìe momìte tàm kək kàk se oblìčaxə̥ predì
Stančov Han 1: 33 - kàk izglèždəxə tèzi sukmàni
Stančov Han 1: 35 - kàk izglèžəxə̥ tèzi̥ sùkmani kakvò predstavl’àvət
Stančov Han 1: 85 - a kàk bojadìsvaxte pòsle platnòto
Stančov Han 1: 87 - platnòto kàk go bojadìsvaxte pòsle
Sŭrnica 2: 33 - dà a vɤ̀lnata kàk ja rabòtite vìe
Sŭrnica 1: 46 - da zəpišem da mi kàžeš kogà kàk
Sŭrnica 2: 65 - kàk
Sŭrnica 1: 105 - po n’àkoi kràišta znàeš kàk stàvat pobràtimi
Trjavna: 27 - a tùj kàk se kàzva oddòlu
Trjavna: 40 - tàa kàk se kàzva
Trjavna: 149 - kàk i sə ìskə càrevičkətə [cough] əmi kətu ut’à kətu ìdət nən’àkədi
Trjavna: 174 - a predì znàete li kàk e stàvalo
Trjavna: 175 - kàk
Trjavna: 247 - a kàk im vìkate na t’àx na tìe zvəncì
Vasiljovo 2: 2 - ami kàk se e zasè̝lilo nalì ti kàzvam takà
Vŭrbina 2: 12 - [laughter] č’e em kàk nɤ̀j nèj je
Vŭrbina 2: 29 - əmxəm i kàk gu vìkaš kə̥tu se rodì
Vŭrbina 2: 32 - dà pòsle kvò stàva na ednà godìna kàk mu kàzvate
Vŭrbina 2: 36 - kàk
Vŭrbina 1: 37 - nàšte mɤ̀ž’uve sə kəzəndìsvəli də nə hràn’et əm kàk tò nè s’èe
Vŭrbina 1: 40 - əmə kàk sme nìe ž’ìli i tə tə səm ž’ìlə duksàn gudìni
Vŭrbina 3: 40 - d’èt nìe sme ot tvà səkìvə ustànəli geter’ùne [laughter] kàk
Vŭrbina 1: 53 - əhə à po bɤ̀lgarski kàk e altmɤ̀š jedì ili šejsè i sèdem
Belica 2: 1 - čàkaj segà da vìdime tùka a žètvata tùka kàk ja pràvexte
Belica 2: 5 - do kato go zakàraš na vodenìcata kàk se rabòteše
Belica 2: 22 - i pòsle kə kàk gi sk skùp
Belica 3: 22 - e kàk da se pečè
Belica 1: 28 - e n tovà òdene kàk mu vìkaxte na ro romanìja li
Belica 2: 34 - i kàk se vɤršèeše ednò vrème
Belica 2: 45 - ìskam da vìd'a u vàšto sèlo kàk e
Belica 1: 58 - dobrè a kàk se narèždate da žɤ̀nete tàm
Belica 3: 127 - kàk mìsliš tì
Belica 1: 130 - da vìdi kòj kàk žɤ̀ne kato zème da plàšta təkà plàštə
Belica 3: 135 - ama jà ne znàm dède kàk ama jà ne znàm tàtko kàk
Belica 3: 135 - ama jà ne znàm dède kàk ama jà ne znàm tàtko kàk
Oborište 1: 1 - jà da mi kàžeš kə kàk mèsexte xl’aba vìe ednò vrème
Oborište 1: 2 - mi kàk
Oborište 1: 12 - e dobrè a kàk še go zamèsiš kə
Oborište 1: 13 - mi kàk še go zamèsim še ogrèa vudɤ̀ta i še otsèa
Oborište 1: 20 - e kàk poznàvaš kogà tr’àbva da go tùriš vɤf fùrnata
Oborište 2: 109 - po koè kàk pèete let’àla e
Sveta Petka 3: 1 - vìe na càrevicata kàk i vìkate
Sveta Petka 1: 2 - kàk ja rabòtiš dokato stìgneš də da ja tɤčèš
Sveta Petka 3: 5 - a na kačamàka kàk mu vìkate
Sveta Petka 2: 31 - kàk da ne pòmnite be
Sveta Petka 2: 39 - kàk im vìkate vìe da pàlite od bòr eni ə ə
Sveta Petka 2: 47 - e kàk se svèteše sɤs nèja
Sveta Petka 3: 68 - tòja derèk kàk se kàzva
Sveta Petka 3: 70 - kàk se kàzva tòja derèk
Sveta Petka 1: 125 - vìe kàe tòj te pìta za vɤ̀tre kàk e s nìš’elkite
Drjanovec 1: 7 - da si žìva i zdràva kàk si prekàrala dètstvutu
Drjanovec 1: 41 - i vɤ̀rnɤm sɤ n’àmɤ kàk dɤ nɤpràjmi č’ùdim sɤ udd’è dɤ jɤ svɤ̀rdz’im
Petrov Dol 3: 80 - xranàta xranàta ə nəpr’ìm’er’ ž’ì po ž’ìtu kà kàk də t’i kàž’ә̟
Petrov Dol 1: 91 - bòže kùčettȁ kàk ne sɤ̀ i rəskɤ̀səli tò kùklə əmə t’è b’èb’i
Petrov Dol 2: 149 - em’i inò vr’èmi kàk də t’i kàɤ xùbuu b’èše
Vladimirovo 1: 8 - i kàk kàk se praznùvə tovà ka kàk stàvaše səbòrə
Vladimirovo 1: 8 - i kàk kàk se praznùvə tovà ka kàk stàvaše səbòrə
Vladimirovo 1: 8 - i kàk kàk se praznùvə tovà ka kàk stàvaše səbòrə
Vladimirovo 3: 29 - kàk se kàg go pràət
Vladimirovo 1: 36 - i kàk na kakvò m’àsto se pràveše tovà
Vladimirovo 3: 44 - kàk kàk im vìkaxte kvì vìdove rìba pòmniš li kàg gi vìkaxa
Vladimirovo 3: 44 - kàk kàk im vìkaxte kvì vìdove rìba pòmniš li kàg gi vìkaxa
Vladimirovo 2: 47 - ahà a za za kòleda kəkvò pràvexte za kòleda kàk praznùvaxte
Vladimirovo 1: 58 - kàk se tovà kàk se glèda na ednò lòze
Vladimirovo 1: 58 - kàk se tovà kàk se glèda na ednò lòze
Vladimirovo 3: 60 - l’ubìmoto rìbena čorbà da mi kàeš kàk ste praìli
Vladimirovo 1: 81 - kàk mu vi kàk mu vìkaxa na tovà nə
Vladimirovo 1: 81 - kàk mu vi kàk mu vìkaxa na tovà nə
Vladimirovo 1: 89 - kàk si fàštate svetèc i kvò pràvite za ček
Vladimirovo 2: 108 - a velìgden kàk go praznùvaxte
Vladimirovo 3: 109 - kàk mu se vìka dèto e
Gorna Krušica 1: 1 - da ni kàžeš ednò vrème svàdbite kàk stanùvaxa nabɤ̀rže
Gorna Krušica 1: 41 - ta da darùvame sà vìe ne znàm kàk pràvite i kakvò e
Gorna Krušica 1: 107 - kàk e bìlo
Gorna Krušica 1: 135 - tùka svàk’ata jà à vìe kàk ìskate
Gorna Krušica 1: 159 - è i tì si se opravìl i kàk si se tì uda
Tihomir 2: 1 - əm da mi kàžeš kàk mèsexte xl’àp ednò vrème
Tihomir 2: 8 - kàk se kàzva
Tihomir 1: 25 - ami kàži za medžète segà kàži kàk ste pràvili medžè
Tihomir 3: 27 - kàk
Tihomir 2: 28 - a kàk se zuvè
Tihomir 2: 36 - i pòsle kàk pečèš kàk pàliš pe peštà u pèš
Tihomir 2: 36 - i pòsle kàk pečèš kàk pàliš pe peštà u pèš
Tihomir 1: 48 - kàk gu kàk mèlexte brašnò
Tihomir 1: 48 - kàk gu kàk mèlexte brašnò
Tihomir 2: 62 - i kakvì bànici ìmaše vìe kàk i vìkaxte bànica li
Tihomir 2: 68 - kàk tòj sɤs kakvò e
Tihomir 2: 69 - ta tòj z’èlnikət peč’ème al’è s nèkvi žàl’kᵊi kaprìvi kàk gi zav’ème
Tihomir 1: 75 - i kàk go kàk stàvaše glavèža
Tihomir 1: 75 - i kàk go kàk stàvaše glavèža
Tihomir 1: 79 - kàk se kàzva t'à
Tihomir 2: 86 - i kàk stà i tò s kòri
Tihomir 1: 90 - kàk se vìka
Tihomir 1: 95 - kàži kàk stànuva tvà
Tihomir 2: 100 - kuskùs kàk pràexte
Tihomir 2: 107 - nᵊì kupùvame nɤ pràvime kuskùzɤ ne znàme kàk da
Tihomir 2: 108 - kàk sa pràvi i n’è sme pràv’alɤ
Tihomir 2: 119 - ami [cough] da mi raskàžeš segà ednò vrème kàk kàk žènexte
Tihomir 2: 119 - ami [cough] da mi raskàžeš segà ednò vrème kàk kàk žènexte
Tihomir 2: 120 - kàk žènexte kàk žɔ̀nexte sɤs
Tihomir 2: 120 - kàk žènexte kàk žɔ̀nexte sɤs
Tihomir 2: 131 - tavà dèto go fàtaš s ednàta rɔ̀ka kàk sa vìka
Tihomir 2: 133 - kàk
Tihomir 1: 144 - əm kàži kàk ste pràili alištà
Tihomir 2: 145 - tɤ̀j tə i kàk se narèždate vɤv nìvata
Tihomir 2: 146 - pɤ̀rvija dèto žɔ̀ne kàk se zvè
Tihomir 1: 153 - əmhəm a zàdnoto bɤ̀rdo tàm kàk go takòvaš
Tihomir 2: 158 - čulèkan òn kàk se zvè
Tihomir 2: 173 - tɤ̀j kàk se pràvi xarmàn
Tihomir 2: 183 - a armàn kàk se pràveše
Tihomir 2: 185 - kàk se pràvi
Tihomir 1: 195 - kàk mu vìkate agà
Tihomir 1: 200 - a kàk pred'àxte
Tihomir 1: 204 - kakvò istègl'aš ottàm gòre dèto go vrɤ̀zvaš kàk mu kàzvaš
Tihomir 1: 208 - kàk
Tihomir 1: 214 - kàk se narìča tovà tènkoto
Tihomir 1: 236 - a otgòre kàk go vrɤ̀zvaš na kakvò go vrɤ̀zvaš
Tihomir 1: 266 - i kàk bàgrexte li
Tihomir 1: 268 - kàk se bàgri
Iskrica 1: 60 - raskaži tòčno kàk e kvò pretstavl’àva brɤsnèlata
Iskrica 3: 95 - kakvì bòlesti i li ku e ìmalo po ofcète i kàk ste gi lekùvali
Baskalci 2: 5 - i kàk se prài tòj
Baskalci 1: 7 - kәkvò e bìlu pres stàro vrème kәkvò sә kàk komìti kәkvò
Baskalci 1: 9 - kàk sә se krìli od nìx’ kàk
Baskalci 1: 9 - kàk sә se krìli od nìx’ kàk
Baskalci 1: 11 - kàk sә zәsedavàli
Baskalci 1: 56 - è i kàk kugà gi kàk stàvә tàa rabòta
Baskalci 1: 56 - è i kàk kugà gi kàk stàvә tàa rabòta
Baskalci 1: 66 - kàk sa prài prèmәs
Baskalci 1: 82 - sèkoj si zìmә nèguvite kòj kàk si i i gledàl
Baskalci 1: 93 - òn kàk sә kәžùvә
Baskalci 1: 108 - e kàk se kažùva tà
Baskalci 1: 110 - kàk se kažùva tovà
Baskalci 1: 120 - kàk sɤ c’àlutu tɤkà ut c’àlәtә tәrlɤ̀ gi gònite ednà pu ednà
Baskalci 1: 138 - i tovà t’àsnoto mèsto tàm dèto minàvat kàk se kažùva
Baskalci 1: 180 - i kàk stàә tàә rәbòtә
Baskalci 1: 194 - әhә e kàk se kәžùvә tàә vɤ̀lnә dètu ә strižèš ud ednà ufcà
Baskalci 1: 207 - kàk sә vìkә tàә čèrnәtә
Baskalci 1: 216 - a tàә mrɤ̀snәtә vɤ̀lnә kàk se kažùvә
Baskalci 1: 219 - e kàk se kәžùvә
Baskalci 1: 235 - okolo pokraj ìmeto pokraj glavàta kàk se
Baskalci 1: 237 - kàk se kažùva tàa vɤ̀lna
Baskalci 1: 248 - ami ot ot šìleta ot jàgneta kàk se kәžùva tàa vɤ̀lna
Baskalci 1: 253 - a pa takòva kàk se naričat kato sa màlki
Baskalci 1: 254 - kàk mu vìkaš na na kato rodì ofcàta màlko kàk otnačàlo
Baskalci 1: 254 - kàk mu vìkaš na na kato rodì ofcàta màlko kàk otnačàlo
Baskalci 1: 256 - jàgn’e i pòsle kàk kakvò stàva
Salaš: 133 - pa vìš li kàk sa se izobret’àvali òrata da da
Bela 2: 8 - i kàk sa učìle tìja decà u òsɤm časɤ̀ da sɤ tùka
Bela 1: 143 - po mène lelè onà če te zgàzi kàk če me zgàzi
Bela 1: 149 - a tàa kàk se obèsi kɤdè se obèsila
Rajanovci 1: 49 - s òfce s òfce kàk
Rajanovci 2: 77 - no pròsto napràvo jadète ili kàk
Breste 1: 1 - ja kažì ednò vrème kàk sèexte
Breste 2: 4 - kàk poznàvaxte vrèmeto kvò še bɤ̀de kogà še e na dɤ̀š
Breste 3: 6 - jà kažì se sedènki ednò vrème kàk pràexte sedènki li mu vìkahte
Breste 2: 8 - kàk
Breste 2: 14 - ili kàk kvò ili kogàto e červ̀eno na v’àtɤr
Breste 1: 26 - a kàk se predè
Breste 1: 44 - na ùrkata kàk se vìka tovà
Breste 1: 70 - kàk sa lòvi kàk kàk sa pl kàk sa snovè
Breste 1: 70 - kàk sa lòvi kàk kàk sa pl kàk sa snovè
Breste 1: 70 - kàk sa lòvi kàk kàk sa pl kàk sa snovè
Breste 1: 70 - kàk sa lòvi kàk kàk sa pl kàk sa snovè
Breste 1: 93 - na tùj kàk mu sa vìka na tìja
Dolna Sekirna 1: 2 - ìmeto kàk mu slàgat ə
Glavanovci 1: 50 - kato se žn’e kàk se rèdɤt tìja kɤdè a
Glavanovci 1: 52 - a žetvàrkete kàk sa
Glavanovci 3: 57 - kàk kàk stàva tàa ràbota kakvò se
Glavanovci 3: 57 - kàk kàk stàva tàa ràbota kakvò se
Glavanovci 2: 74 - kàk se kàk se prài kṛštanè
Glavanovci 2: 74 - kàk se kàk se prài kṛštanè
Bosnek 3: 1 - a kàk ste pràvili krɤštanè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut