kòlku

Meaning: 
how.much
Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where kòlku appears

Kolju Marinovo 3: 25 - dud’ètu zèmim karàre kòlku tr’àvə də je nə jedìn snòp
Kolju Marinovo 3: 47 - kòlku vrèmi stoì na nə nìvətə tvà nèšto
Žitnica 3: 1 - əmi pu kɤ̀rəd žɤ̀n’eme kòlku žɤ̀nem žɤ̀dnɨ glànnɨ
Srebŭrna 2: 28 - aku ìmə dv’è ufc’è čèti̥ri pu dv’è kilà li kòlku sɤ
Srebŭrna 2: 102 - à hə am kә̀k am kòlku
Markovo: 104 - v’èčər v’èčər nə sid’ànkətə əmə tò kòlku idìn m’èsəc li
Kruševo 4: 50 - e kòlku
Kruševo 4: 51 - kòlku vrème
Leštak 1: 32 - i càlənə gudìnə si pučìvəš ə sià kòlku tr’àbvə də rəbòtiš
Leštak 1: 33 - də z’ɤ̀meš pètstotin kilà càrevicə kòlku vrème tr’àbvə də rəbòtiš à
Leštak 1: 41 - ə vɤ̀r nàpraj segà trìes kùrsə də vìdim kòlku še iskàrəš
Leštak 1: 42 - ne znàm kòlku šə iskàrəš
Leštak 1: 62 - i kòlku p’ènsijə zìməš tr’àvə dv’è p’ènsii də dəd’èš zə ədnò jɛ̀re
Leštak 1: 65 - e sedemdesè l’èvə m’ʌ̀su̥ kòlku m’ʌ̀su si zimàl tì zə ədnɤ̀ gudìnə
Huhla 6: 1 - znàeš li kòlku ràbuta ìməm glèdaj [unintelligible]
Huhla 6: 80 - durd'è sə izučìli znàeš li kòlku pərɨ̀ sə dàli
Huhla 2: 100 - əm jà d'e də znàm kòlku kɤ̀k də ti kàžə
Malevo/Asg 3: 30 - ə səs kutluvàr’k’ənə nə ràmutu nàiš kòlku vr’ème sə vərì
Malevo/Asg 3: 45 - pràj mu sm’ètkətə kòlku e dəl’èč’e
Petrov Dol 1: 12 - dàdi n’ pàk kò stò lèə li kòlku b’àa pàk
Iskrica 2: 30 - i kato gu premìnem edìnija pɤ̀t tò e tugàə pu kòlku
Iskrica 1: 47 - gl’èdəd bùlkətə kòlku čeìs ìmə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut